Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd Ffisegol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))
[Lleihau]CymruYnys Môn1610.984.8585.95.4873616.4257.18...0.521.350.180.810.322.45..
Gwynedd138.963.6580.74.9863625.4060.66...0.571.550.230.900.382.96..
Conwy1610.968.1580.95.3853536.2958.29...0.871.590.250.910.273.30..
Sir Ddinbych1811.1,075.0626.95.9853527.5056.06...0.922.090.301.030.283.67..
Sir y Fflint138.1,000.3626.25.4863506.3163.43...1.171.280.330.950.262.87..
Wrecsam159.1,064.7616.86.0853396.8554.08...1.802.040.551.460.384.07..
Powys117.906.9552.84.7863574.6161.99...0.491.040.140.580.332.69..
Ceredigion127.879.1535.04.4873594.4062.60...0.421.050.120.720.292.51..
Sir Benfro1510.970.6591.65.2863467.5954.06...0.351.200.150.790.293.69..
Sir Gaerfyrddin1511.1,045.3587.25.4853517.0558.21...0.581.160.160.780.323.83..
Abertawe1711.1,049.3588.25.5863537.3460.45...1.091.800.730.890.482.92..
Castell-nedd Port Talbot2014.1,121.0588.25.0833567.5456.54...1.181.560.480.810.482.42..
Pen-y-bont ar Ogwr1712.1,118.0589.35.4853396.3356.80...0.871.730.440.830.372.40..
Bro Morgannwg138.965.1609.24.7883595.4162.85...0.751.440.400.760.232.19..
Rhondda Cynon Taf2014.1,177.1613.86.7853417.3650.91...0.981.910.440.880.502.91..
Merthyr Tudful2115.1,157.0638.76.6843407.5448.66...1.161.960.881.140.703.41..
Caerffili1913.1,118.4615.75.8853318.1150.31...1.311.770.591.210.464.25..
Blaenau Gwent2216.1,225.7616.16.4843238.5945.18...1.662.090.821.840.835.80..
Torfaen1812.1,069.0617.15.5863357.0253.02...1.421.830.601.250.445.25..
Sir Fynwy117.878.6571.85.0883544.4865.78...1.171.210.490.720.233.03..
Casnewydd2012.1,059.6616.06.1873378.9151.77...1.802.340.881.530.546.20..
Caerdydd179.1,017.6606.35.3853336.7654.39...1.402.131.160.950.293.77..

Metadata

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl
Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.

Mae MALlC yn graddio ardaloedd bach yng Nghymru o 1 (mwyaf difreintiedig) I 1,909 (lleiaf difreintiedig).

Mae tair elfen sylfaenol yn perthyn i’r Mynegai:
- Y Mynegai ei hun, sef set o safleoedd;
- safleoedd yr wyth math o amddifadedd, neu faes, a ddefnyddir i lunio’r Mynegai cyffredinol;
- Y dangosyddion sylfaenol, sy’n uniongyrchol fesuradwy, ac sy’n cael eu cyfuno i greu safleoedd y meysydd. Nodir rhai, ond nid pob un, o’r dangosyddion fel cyfraddau. Mae’r unedau’n dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei fesur.

Cyfrifir yr holl elfennau hyn ar gyfer pob ACEHI yng Nghymru. Mae safleoedd cyffredinol MALlC 2014 a safleoedd yr wyth maes amddifadedd yn cael eu cyhoeddi ar wefan StatsCymru. Os ydynt ar gael, mae data sylfaenol y dangosyddion bellach yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn ar StatsCymru.

Mae'r fethodoleg gyffredinol a ddefnyddiwyd ym MALlC 2014 yr un fath â’r hyn a ddefnyddiwyd ar gyfer MALlC 2011. Mae'r meysydd wedi aros yr un fath hefyd. Gwnaed nifer fechan o newidiadau i ddangosyddion unigol (neu gynnwys dangosyddion newydd) o fewn meysydd Incwm, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai; yn ogystal â rhai newidiadau technegol i rai o’r meysydd unigol. Mae rhagor o wybodaeth yn cael ei ddarparu yng Nghyhoeddiad MALIC 2014 a WIMD 2014 Technical Report.


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Cyfnodau data dan sylw
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Sylwodd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar wall yn y data dangosydd incwm yr oedd wedi'i ddarparu ar gyfer maes incwm MALlC, lle cafodd rhywfaint o ddata am gredydau treth ei hepgor yn ddamweiniol. Mae data dangosydd incwm 2014 yn cyfrannu at y safleoedd maes incwm, a safleoedd MALlC cyffredinol ar gyfer 2014. Cywirwyd y dangosyddion hyn ar 12 Awst 2015.

Sylwyd ar gamgymeriad yn y gwerthoedd dangosydd cyflogaeth ar gyfer nifer fechan o ardaloedd awdurdodau lleol a chlystyrau Cymunedau yn Gyntaf. Roedd hyn oherwydd bod darparwr data arall wedi anfon data anghywir. Nid yw hyn yn effeithio ar y Mynegai Cyffredinol nac ar gynhyrchion lledaenu MALIC. Cywirwyd y dangosyddion hyn ar 8 Mai 2015.


Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn cyswllt gwefan.

Dolenni'r we
Gwefan: http://wales.gov.uk/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation/?skip=1&lang=cy

Adroddiad Llawn: wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141126-wimd-2014-cy.pdf

Adroddiad Technegol: http://wales.gov.uk/docs/statistics/2014/141218-wimd-2014-technical-en.pdf

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai