Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig
None
Cod Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dangosydd[Hidlo]
-
Dangosydd 1
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Incwm[Lleihau]Cyflogaeth[Lleihau]Iechyd[Lleihau]Addysg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMynediad i Wasanaethau[Lleihau]Diogelwch Cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmgylchedd Ffisegol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTai
Cliciwch yma i ddidoliamddifadedd incwm (canran y boblogaeth)Cliciwch yma i ddidolibudd-daliadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth (canran y boblogaeth o oedran gweithio)Cliciwch yma i ddidolisalwch cyfyngus hirdymor (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolicyfradd marwolaeth o bob achos (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolimynychder canser (wedi'i safoni yn anuniongyrchol yn nôl oedran a rhyw) (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidolipwysau geni isel (genedigaethau unigol byw llai na 2.5 kg) (canran)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog cyfnod allweddol 2 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidolisgôr pwyntiau cyfartalog wedi'i chapio cyfnod allweddol 4 (sgôr pwyntiau)Cliciwch yma i ddidoliabsenoliaeth mynych (canran)Cliciwch yma i ddidolilefel 2 cyfnod allweddol 4 cynhwysol (canran)Cliciwch yma i ddidolicyfran y bobl 18-19 oed nad ydynt yn mynd i addysg uwch (canran)Cliciwch yma i ddidolinifer yr oedolion 25-64 oed heb gymwysterau (canran)Cliciwch yma i ddidolibwrgleriaeth a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolitroseddu treisgar a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolilladrad a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidolidifrod troseddol a gofnodir gan yr heddlu (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliachosion o dân (cyfradd (fesul 100))Cliciwch yma i ddidoliymddygiad gwrthgymdeithasol (cyfradd (fesul 100))
Cymru1611.1,036.1597.55.5853466.8656.33...1.041.690.520.970.383.46..
Gwasgaredig (dim mewn AA)117.939.7567.54.8873595.0363.84...0.760.840.160.510.381.84..
Tref-y-clawdd AA118.896.3624.14.5843435.7046.99...0.390.980.120.650.322.66..
Y Waun AA148.1,079.1615.45.0843599.5153.06...0.691.200.340.970.312.47..
Llanandras AA116.875.9562.24.2903333.4053.75...0.290.480.040.370.171.38..
Caer IAA168.991.1603.25.1843278.1448.15...1.221.230.481.270.254.45..
Ynysybwl AA2214.1,053.1720.48.98331612.3937.67...0.562.500.351.060.493.12..
Y Felinheli AA86.1,177.0468.34.5853695.1762.90...0.401.770.220.460.172.04..
Rhuthun AA117.875.5604.95.5863604.3662.98...0.461.040.130.720.232.69..
Resolfen AA1812.1,103.3598.97.0843446.3857.17...0.360.970.340.530.262.35..
Abergwaun AA1711.932.2588.36.08534011.5343.57...0.311.530.100.700.174.37..
Conwy AA169.875.3583.24.3883546.6360.47...0.661.630.251.030.213.48..
Gresffordd AA64.858.6560.04.8903613.2677.48...1.480.500.360.580.211.54..
Dinbych-y-Pysgod AA148.918.2599.74.0863634.5463.42...0.262.200.211.160.456.54..
Brychdyn (Sir y Fflint) AA95.946.1628.16.0873495.9966.74...0.810.700.210.710.091.88..
Llanymddyfri AA Llanymddyfri AA148.1,203.8524.44.8853698.1760.70...0.250.830.070.300.241.92..
Llanbedr Pont Steffan AA139.775.3457.54.2863566.5362.24...0.801.180.220.750.113.94..
Blaenau Ffestiniog AA1811.1,166.6661.55.1863655.8156.71...0.831.990.281.350.713.51..
Rhuddlan AA138.894.3614.05.8873584.4360.17...0.491.470.240.760.252.03..
Coed-Llai AA137.1,535.9593.37.0863646.1673.79...1.941.210.160.810.251.44..
Pontarddulais AA149.950.6564.75.2863485.8661.07...0.501.370.270.680.341.87..
Abertridwr AA2515.1,299.4694.55.3843259.4040.24...0.911.290.340.820.412.41..
Glanaman AA2116.1,070.4664.14.6863178.0342.58...0.271.120.110.700.433.49..
Cwmafan AA2014.1,161.9615.94.5843528.2152.73...0.750.960.430.750.251.77..
Creigiau AA53.980.4486.33.2913741.0980.54...0.890.490.300.270.151.02..
Llanhiledd AA2519.1,090.0553.48.9853259.0945.24...1.071.880.621.310.814.19..
Aberhonddu AA118.918.2628.43.8873355.0754.54...0.681.880.250.990.143.93..
Cil-y-coed AA138.919.6582.86.2873425.1460.96...0.851.120.430.570.213.39..
Penyffordd AA74.866.4569.44.4893693.3772.55...0.580.600.160.340.161.10..
Crug Hywel AA96.939.4553.72.7913664.1477.92...0.400.680.200.600.222.83..
Cydweli AA2014.1,015.4647.34.5863387.5756.53...0.270.910.130.900.323.75..
Penfro AA2215.1,125.3596.97.48434510.9751.08...0.601.650.341.580.315.55..
Llai AA159.1,326.0715.54.5853288.1450.13...1.061.480.211.020.302.93..
Tonyrefail AA2116.1,170.1573.16.1853438.4848.36...1.251.990.551.150.642.86..
Benllech AA107.851.3584.01.9873714.9563.60...0.440.760.220.410.200.89..
Llandrindod AA1915.916.3544.46.6823497.5960.61...0.941.910.221.330.196.91..
Blaendulais AA2014.1,160.6474.24.7813547.8152.36...0.881.350.270.561.771.73..
Aberdaugleddau AA2114.1,014.2640.25.6833149.7440.04...0.411.610.141.170.356.24..
Tredegar Newydd AA2819.1,277.8610.57.68231212.3540.37...1.742.491.081.531.085.48..
Llandudno AA1914.1,046.1598.85.2853437.0857.18...0.942.960.421.520.386.69..
Y Rhws AA96.767.1559.24.2903564.1568.41...0.440.940.130.300.211.48..
Llanidloes AA118.911.2523.83.9863465.9461.66...0.401.100.070.380.121.89..
Glynrhedynog AA2720.1,174.6659.46.3843578.0248.93...1.052.590.481.190.633.65..
Amlwch AA2013.1,186.8625.06.4823569.0558.34...0.341.670.181.110.462.59..
Llanrwst AA169.1,055.4570.94.6843475.5657.85...0.311.300.140.730.133.80..
Tanyfron AA85.1,571.2549.97.4893363.8160.71...1.261.080.670.810.212.69..
Llangollen AA138.1,040.7589.43.8833844.9465.93...0.941.230.371.060.384.36..
Tywyn AA159.946.1549.47.2853664.6362.58...0.151.000.020.350.181.55..
Yr Wyddgrug AA139.871.5647.05.2853616.4369.29...0.941.580.600.910.203.81..
Bettws AA3320.1,269.0645.76.78228911.3930.30...0.361.530.160.560.472.75..
Llanfair Pwllgwyngyll AA85.1,008.7545.54.1923893.5180.00...0.180.570.320.340.130.85..
Abermaw AA159.842.5618.04.0893448.0342.58...0.532.140.241.450.414.72..
Porthcawl AA1310.1,049.8587.33.7893544.1768.66...0.831.780.320.800.252.04..
Llangefni AA1912.975.4552.06.2853556.5851.97...0.902.540.241.010.333.77..
Caergybi AA2717.1,101.7624.06.8863459.1843.69...0.872.900.231.650.435.40..
Southgate AA54.773.7459.61.2953801.6785.97...0.380.300.150.060.150.71..
Murton AA64.966.0538.63.0893882.7489.43...0.670.310.860.170.140.61..
Aberfan AA2417.1,179.5653.28.7843246.5342.35...1.031.520.520.840.982.58..
Llandybie AA1410.1,020.1586.73.7863598.4861.75...0.400.740.090.910.273.62..
Y Bont-Faen AA64.872.7586.72.8903892.6882.66...0.630.900.230.290.441.12..
Arberth AA169.941.9586.45.6873479.0853.16...0.381.210.250.690.223.41..
Hirwaun AA2919.1,124.9659.75.88230910.8341.82...0.792.160.301.070.372.88..
Pwllheli AA1610.914.9636.94.5873605.6560.23...0.392.590.241.700.324.16..
Tredegar AA2317.1,224.5627.96.8853357.7246.44...1.552.271.032.130.986.57..
Llanfair-ym-Muallt AA117.1,020.2612.65.8843504.0356.32...0.491.310.020.670.082.67..
Barri AA2012.1,054.3632.35.2863447.3849.39...0.952.130.521.180.233.21..
Llanfairfechan AA149.917.2582.44.9853587.2467.90...0.371.230.080.600.181.79..
Abercynon AA2315.1,176.0692.65.8843349.9948.69...0.871.870.540.961.222.69..
Porthaethwy AA96.813.1605.33.9873805.5866.43...0.280.790.150.600.222.02..
Dolgellau AA139.853.2612.42.3853624.7561.07...0.511.350.161.000.443.36..
Trefynwy AA137.842.7582.35.0863564.5758.07...1.451.150.580.820.173.13..
Coedpoeth AA159.1,078.8657.95.2863317.4058.56...1.541.210.351.360.293.70..
Porthmadog AA105.969.5586.83.6863466.0455.94...0.592.020.361.370.394.27..
Caerfyrddin AA1410.1,007.5575.66.5853436.8254.40...1.012.650.191.350.417.33..
Hwlffordd AA1911.1,079.1625.75.1843298.6546.78...0.522.570.201.330.266.62..
Merthyr Tudful AA2115.1,167.3635.06.8833417.8849.06...1.302.140.991.250.693.68..
Llanbradach AA1812.1,014.1616.55.4843357.6654.41...1.121.190.560.970.573.11..
Blaenafon AA2315.1,183.9596.86.6813228.2948.76...1.011.630.461.670.624.23..
Neyland AA1811.888.5610.13.8853447.4448.36...0.520.990.240.890.163.96..
Wrecsam IAA1810.1,141.5609.16.2843277.5849.51...2.383.050.782.090.525.94..
Abertyleri AA2216.1,181.1593.46.58431510.2036.87...1.442.060.621.880.975.28..
Machynlleth AA149.995.8618.96.9843684.4546.01...0.631.320.140.640.163.27..
Abersychan IAA2115.1,053.9670.65.7873237.2847.05...0.931.590.591.420.513.74..
Rhostyllen IAA106.910.1642.87.7863265.0152.06...1.722.170.451.230.181.93..
Pencoed AA128.1,056.5557.34.9863624.5462.19...0.310.920.250.520.171.59..
Abercarn IAA1510.1,024.7602.04.0863349.5152.07...0.961.680.651.160.616.42..
Penmaenmawr AA2013.1,020.9659.42.9863446.6947.80...0.811.290.111.050.353.32..
Bangor IAA137.1,092.4586.04.5853428.4646.74...1.192.860.441.430.335.67..
Drenewydd AA1811.1,040.4552.15.9843606.5449.91...0.772.650.291.310.365.71..
Brynbuga AA63.783.3545.70.7933721.8272.93...0.640.730.400.460.121.42..
Bae Cinmel IAA2013.1,137.3633.16.28333211.0040.32...1.851.950.491.010.243.32..
Llanhari AA149.1,044.9610.43.8853538.9458.01...0.500.810.180.460.171.48..
Maesteg IAA2317.1,254.2640.65.7833378.4849.89...1.691.820.671.180.782.53..
Treharris IAA1613.1,119.6679.14.1843446.6652.29...0.621.390.500.890.532.57..
Doc Penfro AA2316.1,101.8682.06.58534012.3146.28...0.631.980.291.580.346.43..
Rhydaman IAA1813.1,167.3634.44.8883408.4350.56...0.582.030.101.180.235.62..
Y Pil AA2214.1,285.6629.96.2833308.1452.33...1.062.010.441.090.402.59..
Pentyrch AA65.715.0602.43.7883812.3086.26...0.810.380.310.270.200.75..
Shotton IAA137.1,017.3648.15.3863435.7361.72...1.591.480.471.200.313.70..
Llangennech IAA129.975.6594.94.8873614.9660.93...0.580.820.200.640.131.97..
Llanelwy AA149.935.9554.45.9863577.1370.89...0.791.900.340.760.242.73..
Brynnau AA118.968.6515.56.6883515.5054.86...0.641.220.320.500.272.07..
Hendreforgan IAA3023.1,361.0598.49.08431812.3132.19...0.492.430.320.820.614.44..
Pontycymer AA2115.1,232.8582.66.0822966.5640.29...1.622.070.530.930.532.82..
Pen-bre IAA2616.960.6603.75.7833228.9753.00...0.940.980.290.660.223.63..
Glyn-nedd IAA1913.958.5520.67.0843437.8045.05...0.771.550.270.590.753.33..
Machen AA96.856.5682.15.1883573.2855.05...1.240.900.640.600.192.26..
Casllwchwr IAA1410.930.6579.25.5853615.7663.17...1.051.030.460.810.261.66..
Glyncoch AA2417.1,259.1611.67.8853308.1246.05...0.611.840.221.020.543.13..
Blainau IAA2015.1,127.3563.35.3843188.9043.29...1.491.780.621.420.604.20..
Caerllion AA96.965.9550.05.5903663.5270.67...0.901.180.460.710.193.43..
Cwm AA2316.1,122.6688.45.8833195.8345.36...2.691.600.601.650.924.37..
Yr Hob IAA106.1,014.5616.84.6843705.9570.70...1.261.060.280.540.231.83..
Trecelyn IAA2014.1,102.9615.76.4833527.4953.23...1.311.970.481.080.494.62..
Aberpennar AA2518.1,343.0636.97.98333410.3448.41...0.802.110.360.950.753.02..
Gilwern AA96.1,024.4567.63.0873494.8055.58...0.590.650.280.530.142.49..
Gwaun-Cae-Gurwen IAA2216.1,293.9603.05.4813397.3851.73...0.210.600.240.370.371.58..
Dinbych AA1511.1,066.1657.56.2863525.9959.68...1.051.780.411.340.264.19..
Bryn-Mawr IAA1914.1,439.8585.34.4843229.5245.55...1.802.350.952.110.556.88..
Gwndy IAA64.665.9570.53.9903712.8281.04...0.970.720.440.480.122.36..
Y Fali AA137.940.3585.05.6913606.4353.95...0.420.640.110.640.131.62..
Caernarfon IAA2113.1,074.3634.76.8843529.8747.39...1.242.970.491.840.356.34..
Y Fenni IAA1712.1,008.0606.36.9873345.2059.75...1.252.210.731.280.254.47..
Rhosllanerchrugog IAA1911.1,063.9602.07.1843398.5446.00...1.501.570.591.280.303.31..
Nant-y-moel IAA2215.1,245.8580.87.4812979.5939.52...0.551.870.490.860.471.34..
Prestatyn IAA1811.986.0615.34.9873558.4252.50...0.881.970.360.870.183.22..
Dyserth IAA169.923.4688.54.5863678.4164.56...0.841.340.280.600.322.38..
Tre-gwyr IAA1411.1,129.0540.83.8863694.9469.15...1.741.330.981.010.451.75..
Gorsaf RAF Sain Tathan IAA127.1,187.5589.85.7863425.5154.20...0.470.820.230.600.081.48..
Cei Connah IAA148.1,027.2626.35.8863426.7260.49...1.181.530.361.300.313.78..
Treherbert IAA2820.1,280.6612.96.3813477.2445.37...0.572.310.390.990.723.11..
Bwcle IAA116.924.5623.04.8883565.6271.42...0.481.120.160.710.082.46..
Cas-Gwent IAA138.957.7605.04.1873525.6259.82...0.721.550.470.930.194.68..
Treorci IAA2015.1,269.4582.67.7843575.1658.16...0.791.630.370.610.742.90..
Rhondda IAA2316.1,334.4643.37.0823476.9950.74...1.001.940.440.950.473.27..
Llanilltud Fawr IAA106.822.9595.95.1873563.2970.55...0.420.890.120.500.111.35..
Tonypandy IAA2416.1,159.7614.07.5843368.5840.62...1.101.950.520.940.552.42..
Sarn IAA1812.1,515.2603.45.4843187.5246.74...0.681.610.500.820.322.59..
Porth Tywyn IAA1511.887.6614.84.3873475.2559.72...0.480.970.110.900.292.75..
Llantrisant IAA97.941.4567.64.6893703.4972.79...0.841.420.430.470.282.22..
Dinas Powys IAA95.814.2619.43.9883734.3076.71...0.600.880.260.520.221.43..
Rhiwabon IAA129.977.2679.15.2863445.2453.02...1.391.640.321.180.453.16..
Cefn-mawr IAA2414.1,177.7690.67.0823478.9240.16...1.021.790.321.240.194.18..
Rhisga IAA1712.994.4575.75.9863367.4651.66...1.671.690.651.160.374.66..
Pontypridd IAA1811.1,217.3625.96.1843387.3945.68...1.062.080.570.950.523.89..
Bae Penrhyn IAA64.755.4570.75.8883652.4072.25...0.480.420.240.190.131.07..
Pendyrus IAA3324.1,281.4645.611.48133611.7439.43...1.712.470.441.591.183.03..
Caerffili IAA1812.1,057.9632.45.2853217.8048.46...1.531.910.601.260.324.19..
Gorseinon IAA1410.1,028.4575.64.9853576.2661.24...0.681.370.510.590.451.88..
Bethesda IAA1611.1,125.0586.54.8873715.2558.90...0.301.980.161.020.303.83..
Gallt Melyd IAA2111.911.4627.24.8843427.8344.47...0.671.100.150.670.172.36..
Llanelli IAA2114.1,188.6610.45.6843508.8052.78...0.941.840.351.380.406.63..
Sandycroft IAA137.919.3616.85.6873468.3760.83...1.301.020.620.880.252.19..
Y Tymbl IAA1510.991.5602.75.5853436.3456.36...0.230.520.090.370.272.93..
Ffos y Gerddinen IAA1711.1,183.7631.65.3863517.9059.06...1.241.400.581.330.283.90..
Yr Orsedd IAA32.638.9634.43.7913901.7192.61...1.060.700.170.130.070.55..
Ystradgynlais IAA1915.1,165.0582.34.2843485.7360.41...0.551.580.400.980.643.30..
Pentre'r Eglwys IAA107.950.5594.26.4873484.4858.22...1.891.000.510.380.191.55..
Rhymni IAA3124.1,315.1649.17.88230411.5042.34...1.733.121.382.120.597.05..
Pontllanfraith IAA1711.1,011.6612.95.7863326.2352.83...1.451.200.331.190.682.84..
Pont-y-pwl IAA1712.1,073.2625.75.7863387.4356.68...1.621.820.751.280.394.83..
Rhyl IAA3119.1,455.9694.87.38433010.6042.97...1.163.890.381.710.306.43..
Saundersfoot IAA117.871.8605.64.3903384.7658.38...0.351.090.110.730.222.59..
Y Trallwng IAA1810.1,327.8621.66.4803488.2454.25...0.591.640.131.200.395.24..
Nantyglo IAA2819.1,236.7629.96.68231611.9441.24...1.792.370.982.231.028.78..
Maerun IAA74.1,446.2738.42.5913693.5468.08...1.321.321.371.050.193.85..
Abergele IAA1813.924.0596.86.4863527.2957.14...0.911.680.180.850.253.07..
Cwm Ogwr IAA2115.1,196.9604.45.9863267.4150.40...0.801.720.450.910.422.40..
Bae Colwyn IAA1812.1,031.2579.55.7843595.9758.22...0.931.820.251.050.243.85..
Aberteifi IAA2518.1,162.9600.95.6853616.2855.56...0.382.700.271.840.256.51..
Beddau IAA1511.1,051.0603.45.8853377.4350.06...0.722.150.370.660.192.40..
Penarth IAA95.1,010.4612.93.7903754.3074.75...0.581.060.490.480.231.65..
Bargoed IAA2519.1,251.6609.67.18431910.5240.12...1.072.320.521.530.425.25..
Aberdâr IAA2015.1,200.2620.76.5853386.7354.08...1.022.400.461.110.433.76..
Y Coed Duon IAA1611.1,061.5589.06.7863396.6456.32...1.231.800.491.130.374.14..
Ystrad Mynach IAA1812.1,090.0603.64.5863438.6952.79...0.991.810.611.260.414.26..
Abertawe IAA1912.1,062.8599.65.8853488.1856.96...1.142.050.791.000.493.40..
Pen-y-bont ar Ogwr IAA1510.953.4550.55.1863484.8763.48...0.631.830.430.760.232.75..
Caerdydd IAA1810.1,020.6607.45.3853326.8753.71...1.432.181.180.970.293.83..
Ffynnon Taf IAA128.883.3614.75.8873465.2262.28...1.021.390.600.440.251.97..
Treffynnon IAA2013.1,260.6621.75.7823279.0853.50...1.532.330.291.490.384.71..
Aberystwyth IAA95.840.4548.55.1883474.9460.02...0.831.960.161.340.304.24..
Brynamman IAA2215.1,088.6668.99.6863455.6361.98...0.291.220.120.780.282.66..
Castell-nedd IAA1914.1,093.2557.94.5843626.3061.24...1.031.580.480.730.302.35..
Pen-y-groes IAA1311.1,006.6601.85.3873486.3955.76...0.260.550.070.400.192.61..
Tycroes IAA1410.1,134.0567.36.3873427.2853.24...0.610.840.100.550.183.23..
Glyn Ebwy IAA2215.1,207.8641.26.8833197.6448.46...1.581.800.801.640.694.95..
Cwmbrân IAA1812.1,068.7608.75.1873356.6451.78...1.441.940.551.190.445.99..
Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy IAA2716.1,244.3673.35.28431911.3732.65...2.842.910.632.860.796.57..
Cyffordd Llandudno IAA127.918.6591.34.8863505.9956.71...0.521.120.210.830.222.29..
Y Fflint IAA169.1,139.8644.85.9833516.7954.38...1.411.550.271.400.363.61..
Port Talbot IAA2316.1,165.4633.25.8823519.7650.16...1.962.040.551.150.493.15..
Porth IAA2216.1,204.5574.37.7843277.2552.10...0.801.980.380.940.532.70..
Pontardawe IAA1511.1,084.9550.54.6853685.8166.91...0.861.240.620.670.382.06..
Casnewydd IAA2112.1,067.8620.36.3863349.3749.98...1.852.480.891.610.566.50..

Metadata

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Teitl
Data dangosyddion yn ôl Ardal Adeiledig

Diweddariad diwethaf
13 Rhagfyr 2016 13 Rhagfyr 2016

Diweddariad nesaf
TBC

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Isod, ceir gwybodaeth gyffredinol ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC). Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion blynyddol, gweler ein canllawiau yma: http://gov.wales/statistics-and-research/welsh-index-multiple-deprivation-indicator-data/?skip=1&lang=cy
MALlC yw dull swyddogol Llywodraeth Cymru o fesur amddifadedd cymharol mewn rhannau bychain o Gymru. Ei nod yw canfod yr ardaloedd bach hynny o’r wlad sydd â’r nifer mwyaf o sawl gwahanol fath o amddifadedd. Felly, mae MALlC yn mesur amddifadedd lluosog ar sail ardal a hefyd o safbwynt amddifadedd cymharol.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Ansawdd ystadegol
Gweler y wybodaeth yn y dolenni gwe.

Allweddeiriau
MALlC 2014; Amddifadedd Lluosog; Amddifadedd; Cynhwysiant Cymdeithasol; Dangosydd; Incwm; Cyflogaeth; Iechyd; Addysg; Mynediad i Wasanaethau; Diogelwch Cymunedol; Yr Amgylchedd Ffisegol; Tai