Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyhoeddwyd yng Nghymru ôl ardal heddlu, officence a math canfod a blwyddyn
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal Heddlu[Hidlwyd]
-
Ardal Heddlu 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Math o ganfod[Hidlo]
-
Math o ganfod 1
[Lleihau]Cod trosedd[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cod trosedd 1
-
-
Cod trosedd 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCanfod trwy gameraCliciwch yma i ddidoliHeb ganfod trwy gamera
[Lleihau]Cyfanswm61,6784,78666,464
Cyfanswm[Ehangu]Gyrru diofal (ac eithrio defnyddio ffôn symudol yn eich llaw wrth yrru)...
[Ehangu]Troseddau trwydded, yswiriant a chadw cofnodion...
[Ehangu]Troseddau golau a swn...
[Ehangu]Troseddau moduro amrywiol (ac eithrio troseddau gwregys diogelwch)...
[Ehangu]Anwybyddu arwyddion traffig a chyfarwyddiadau a hawliau cerddwyr1,8926852,577
[Ehangu]Troseddau rhwystro, aros a pharcio...
[Ehangu]Troseddau trwydded gweithredwr...
[Ehangu]Troseddau eraill...
[Ehangu]Troseddau gwregys diogelwch...
[Ehangu]Troseddau terfyn cyflymder59,7864,10163,887
[Ehangu]Defnyddio ffôn symudol yn eich llaw wrth yrru...
[Ehangu]Troseddau prawf a chyflwr cerbyd...
[Ehangu]Troseddau cofnod gwaith neu gyflogaeth...

Metadata

Teitl
Hysbysiadau cosb benodedig yn ôl cod rhanbarthol, math o ganfod a throsedd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
05 Rhagfyr 2018 05 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau Hysbysiadau Cosb Benodedig ar gyfer Troseddau Moduro yn Lloegr a Chymru, Y Swyddfa Gartref

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r bwletin ystadegol blynyddol hwn yn cynnwys data yn ymwneud â throseddau moduro:
Hysbysiadau cosb benodedig gan yr heddlu a wardeiniaid traffig (2011 – 2017)
Hysbysiadau cosb benodedig y gellir eu hardystio ac na ellir eu hardystio y cyfeirir atynt yn y bwletin hwn
Camau gorfodi parcio sifil a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol nad ydynt wedi’u cynnwys yn y bwletin hwn.

Mae data cyfwerth ar gyfer Lloegr i’w weld yn y dolenni ar gyfer y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn adran 2 isod. Mae Transport Scotland yn cyhoeddi nifer y troseddau cerbydau a gofnodwyd gan yr heddlu yn ôl math o drosedd ym mhennod ‘Road Transport Vehicles’ y cyhoeddiad cryno a elwir yn “Scottish Transport Statistics”: (http://www.transport.gov.scot/statistics/scottish-transport-statistics-all-editions). Mae Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi nifer y bobl a fu yn y llys am droseddau cerbydau yn y Bwletin Ystadegol “Criminal Proceedings in Scotland”: (http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/DatasetsCrimProc).
Mae Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon yn cynhyrchu ystadegau ar hysbysiadau cosb benodedig: (https://www.psni.police.uk/inside-psni/Statistics/fixed-penalty-notice-fpn-and-discretionary-disposal-statistics-for-traffic-offences/). Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Gogledd Iwerddon yn cyhoeddi nifer y difinyddion y penderfynwyd ar eu hachos troseddau moduro mewn llys ynadon (http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/Statistics%20and%20Research/Pages/default.aspx).


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell y data
Daw’r wybodaeth am hysbysiadau cosb benodedig ar gyfer troseddau moduro o’r gyfres ddata a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Gartref yn ‘Police Powers and Procedures England and Wales’ (https://www.gov.uk/government/collections/police-powers-and-procedures-england-and-wales).

Cwmpas
Mae cwmpas ‘Police Powers and Procedures’ yn cynnwys defnyddio pwerau’r heddlu i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau moduro. Mae hwn yn cael ei ddadansoddi yn ôl math o drosedd a sut yr ymdrinnir â nhw (e.e. talu dirwy neu gofrestru dirwy mewn llys). Mae’r data a gyflwynir yn cael ei gymryd o ffurflenni gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ffigurau hefyd yn cynnwys hysbysiadau a roddwyd gan wardeiniaid traffig cyflogedig yr heddlu am droseddau parcio. Dylid pwysleisio yma bod y rhan fwyaf o wardeiniaid traffig nawr yn cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol, ac nad yw eu gweithgareddau’n cael eu cynnwys yma. Isod, ceir rhestr o awdurdodau lleol Cymru sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am orfodi parcio a phryd ddigwyddodd hyn:

Castell-nedd Port Talbot - 1 Mehefin 1999
Sir Gaerfyrddin - 1 Mehefin 1999
Sir Ddinbych - 1 Gorffennaf 2004
Conwy - 1 Medi 2006
Gwynedd - 1 Ebrill 2007
Ynys Môn - 1 Ebrill 2007
Wrecsam - 1 Mawrth 2008
Abertawe - 1 Medi 2008
Caerdydd - 5 Gorffennaf 2010
Sir Benfro - 1 Chwefror 2011
Powys - 1 Ebrill 2011
Merthyr Tudful - 11 Ionawr 2012
Ceredigion - 4 Mehefin 2012
Rhondda Cynon Taf - 1 Awst 2012
Pen-y-bont ar Ogwr - 1 Ebrill 2013
Bro Morgannwg - 1 Ebrill 2013
Sir y Fflint - 1 Hyd 2013

Cafodd ystadegau ar hysbysiadau Cywiro Namau Cerbydau yn sgil troseddau moduro eu tynnu o’r bwletin hwn yn 2009.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2011 i 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Nid oes unrhyw talgrynnu wedi cael ei gymhwyso ar y data. Os nad oes data "0".

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Roedd y Swyddfa Gartref wedi ehangu cwmpas y set ddata ar gyfer hysbysiadau cosb benodedig ar gyfer troseddwyr moduro i gynnwys achosion lle'r oedd cwrs ailhyfforddi gyrrwr, megis cwrs ymwybyddiaeth cyflymder, wedi’u mynychu gan yr unigolyn, yn ogystal ag achosion lle'r oedd unigolion yn wynebu achos llys. Fodd bynnag, ni ddarparir gwybodaeth ar y canlyniad o'r rhai a’u gwysiwyd i'r llys, felly nid yw'r data yn cynnwys nifer yr unigolion a’u herlynid am droseddau moduro. Darperir y canlyniadau yma yn y cyhoeddiad hwn am y tro cyntaf, ac mae data cyfres amser yn ôl hyd at 2011 hefyd ar gael.

Ansawdd ystadegol
Ansawdd yr Ystadegau
Defnyddir yr ystadegau o fewn a thu allan i Lywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn troseddau gyrru ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Amseroldeb a Phrydlondeb
Mae’r ystadegau ar achosion llys yn ymwneud ag achosion mewn llysoedd ynadon yng Nghymru yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2015.

Cywirdeb, cymharedd a chysondeb
O fis Mehefin 2012, cyflwynwyd PentiP, system genedlaethol newydd ar gyfer prosesu hysbysiadau cosb benodedig, mewn heddluoedd yng Nghymru a Lloegr, gan ddisodli system Gweithdrefnau Cerbydau a Swyddfa Cosbau Penodedig (VP/FPO). Cyflwynir data VP/FPO, a ddarparwyd i’r Swyddfa Gartref gan heddluoedd unigol, yn y bwletin hwn ar gyfer blynyddoedd 2007 i 2011 fel y gellir cymharu nifer yr hysbysiadau cosb benodedig a gyhoeddwyd yn y cyfnod hwnnw. Mae’r data ar gyfer pob heddlu o 2011 wedi’i gymryd yn ganolog o PentiP, er mwyn gallu cymharu o 2011 ymlaen. Yn gyffredinol, mae ffigurau PentiP ychydig yn is na’r rhai cyfwerth o VP/FPO; mae ffigurau PentiP ar gyfer hysbysiadau a gyhoeddwyd yng Nghymru a Lloegr yn 2011 tua 5% yn is na’r rhai a gafwyd o VP/FPO. Mae’r canllaw i ddefnyddwyr yn cynnwys rhagor o wybodaeth am ddiffiniadau, deddfwriaeth, gweithdrefn a’r newid i PentiP
(https://www.gov.uk/government/publications/police-powers-and-procedures-in-england-and-wales-201112-user-guide).

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol troseddwyr moduro: http://gov.wales/statistics-and-research/motoring-offences/?lang=en

Allweddeiriau
Y Gellir ei Ardystio, Na Ellir ei Ardystio, Hysbysiadau Cosb Benodedig, Trosedd, Math o ganfod