Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru, yn ôl gwlad enedigol ac ardal
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Gwlad enedigol[Hidlo]
-
[Lleihau]Gwlad enedigol 1
-
[Lleihau]Gwlad enedigol 2
-
Gwlad enedigol 3
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDeyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEwrop (tu allan i'r DU)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAffrica[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Canol ac Asia[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmerica a'r Caribî[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYnysoedd y De ac Antarctica
[Lleihau]Cymru2,892,065100,14228,76069,32812,6314,5733,107,499
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru647,14924,0643,7148,7672,241979686,914
Gogledd CymruYnys Môn66,5841,2802574801908868,879
Gwynedd111,0342,9706671,988540200117,399
Conwy108,8013,1726221,462475208114,740
Sir Ddinbych91,3032,0764861,53226914995,815
Sir y Fflint144,9517,3277091,350428197154,962
Wrecsam124,4767,2399731,955339137135,119
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru842,06826,7196,54016,3643,5691,418896,678
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys126,7103,3957411,446543330133,165
Ceredigion66,4312,7975331,12842916571,483
Sir Benfro117,4083,3326561,288491193123,368
Sir Gaerfyrddin178,3855,6159342,141554259187,888
Abertawe216,0199,1003,1218,6851,201362238,488
Castell-nedd Port Talbot137,1152,4805551,676351109142,286
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,402,84449,35418,51744,1946,8262,1801,523,915
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr139,2273,2957191,706376169145,492
Bro Morgannwg124,3153,4119712,275686284131,942
Caerdydd302,46019,54310,67825,7093,146774362,310
Rhondda Cynon Taf228,7524,1411,2502,797503205237,648
Merthyr Tudful55,5532,2041687511283258,836
Caerffili170,7722,8745171,266345181175,955
Blaenau Gwent64,7571,358195467864266,905
Tor-faen88,9901,5613851,0631789892,275
Sir Fynwy87,8442,3837451,22153223492,959
Casnewydd140,1748,5842,8896,939846161159,593

Metadata

Teitl

Y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru, yn ôl gwlad enedigol ac ardal

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad 2021, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyfrifiad 2021; Gwlad enedigol; Poblogaeth

Disgrifiad cyffredinol

Ar 2 Tachwedd 2022, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) 'Demograffeg a mudo: Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr', a helpodd i ffurfio cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 'Demograffeg a mudo yng Nghymru (Cyfrifiad 2021)'. Roedd hwn yn ddiweddariad i’r amcangyfrifon cychwynnol o’r boblogaeth ac aelwydydd, ac roedd yn cynnwys trosolwg o’r boblogaeth na anwyd yn y Deyrnas Unedig (DU) yn ogystal â nodweddion aelwydydd a phreswylwyr yng Nghymru.

Mae’r tabl hwn yn seiliedig ar dabl Cyfrifiad TS012, 'Gwlad geni (manwl)', sy’n darparu amcangyfrifon Cyfrifiad 2021 sy’n dosbarthu preswylwyr arferol yng Nghymru a Lloegr yn ôl gwlad eu geni.

Ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaeth y SYG newidiadau i’r data (a elwir yn rheolaeth datgelu ystadegol) fel nad yw’n bosibl adnabod unigolion. Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys:
• Cofnodion wedi'u cyfnewid (cyfnewid cofnod wedi'i dargedu), er enghraifft, os oedd cartref yn debygol o gael ei nodi mewn setiau data oherwydd bod ganddi nodweddion anarferol, fe wnaethant gyfnewid y cofnod ag un tebyg o ardal fach gyfagos. Gallai aelwydydd anarferol iawn gael eu cyfnewid ag un mewn awdurdod lleol cyfagos.
• Wedi ychwanegu newidiadau bach at rai cyfrifiadau (aflonyddwch allwedd cell), er enghraifft, newid cyfrif o bedwar i dri neu bump. Gallai hyn wneud gwahaniaethau bach rhwng tablau yn dibynnu ar sut mae'r data'n cael eu dadansoddi pan fydd aflonyddwch yn cael ei roi ar waith.

Mae hyn yn achosi newidiadau bach i gelloedd ond nid yw'n effeithio'n sylfaenol ar ystyr y data. Lle gwneir tablau mewn gwahanol ffyrdd, bydd y newidiadau a gymhwysir yn wahanol, gan arwain at wahaniaethau rhwng cyfansymiau a thablau sydd ddim yn ‘adio’ at y cyfansymiau. I leihau hyn, mae'r SYG yn argymell defnyddio cyfansymiau o dablau â llai o gelloedd, lle bo'n bosibl, mewn ardaloedd daearyddol uwch. Er enghraifft, os ydych chi eisiau poblogaeth yn ôl oedran dylech ddefnyddio data o TS007 ac os ydych chi eisiau poblogaeth fesul rhyw dylech ddefnyddio data o TS008.

Bydd rhagor o wybodaeth am y prosesau a ddefnyddir i reoli datgelu ystadegol yn cael ei darparu mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol.

Preswylydd arferol yng Nghymru yw unrhyw un a oedd yn byw neu'n aros yng Nghymru am 12 mis neu 'n hirach ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, neu a oedd â chyfeiriad parhaol yng Nghymru ac a oedd yn aros y tu allan i Gymru am lai na 12 mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

21 Mawrth 2021

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir fan hyn eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys i ddyrannu adnoddau, cynllunio a monitro gwasanaethau, ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae’n bosibl na fydd symiau awdurdodau lleol yn cyfateb yn gywir i ffigurau Cymru oherwydd y dulliau datgelu ystadegol sydd wedi’u cymhwyso i’r data fel y caiff ei ddisgrifio yn y disgrifiad cyffredinol. Efallai na fydd y ffigurau ar draws tablau gwahanol yn cyfateb yn union oherwydd y dulliau rheoli datgelu ystadegol a gymhwysir i’r data.

Ansawdd ystadegol

Mae gwybodaeth bellach ar y dulliau datgelu ystadegol (gan gynnwys y dull aflonyddu) sydd wedi’u cymhwyso i’r data i’w gweld fan hyn:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/qualityandmethodologyinformationqmiforcensus2021#methods-used-to-produce-the-data