Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru, yn ôl statws partneriaeth gyfreithiol a rhanbarth
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Statws Partneriaeth Gyfreithiol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Statws Partneriaeth Gyfreithiol 1
-
-
[Lleihau]Statws Partneriaeth Gyfreithiol 2
-
-
Statws Partneriaeth Gyfreithiol 3
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCanolbarth a De-orllewin Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDe-ddwyrain Cymru
[Lleihau]Cyfanswm (16 oed neu hyn)568,240747,0011,244,1662,559,415
Cyfanswm (16 oed neu hyn)[Ehangu]Erioed wedi priodi na chofrestru partneriaeth sifil199,992263,377488,287951,656
[Lleihau]Priod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig254,751335,205531,4991,121,459
Priod neu mewn partneriaeth sifil gofrestredig[Lleihau]Priod253,643333,648529,1231,116,418
PriodPriodas rhwng pobl o rywiau gwahanol252,355331,748525,5511,109,656
Priodas rhwng pobl o’r un rhyw1,2881,9003,5726,762
[Lleihau]Mewn partneriaeth sifil gofrestredig1,1081,5572,3765,041
Mewn partneriaeth sifil gofrestredigPartneriaeth sifil rhwng pobl o rywiau gwahanol3865388051,730
Partneriaeth sifil rhwng pobl o’r un rhyw7221,0191,5713,311
[Lleihau]Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil11,54615,59125,32852,468
Wedi gwahanu, ond yn gyfreithiol yn dal i fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil[Ehangu]Wedi gwahanu, ond yn dal i fod yn briod11,48215,47525,11652,074
[Ehangu]Wedi gwahanu, ond mewn partneriaeth sifil gofrestredig yn dal i fod64116212394
[Lleihau]Wedi ysgaru neu bartneriaeth sifil wedi'i diddymu58,87376,189117,646252,707
Wedi ysgaru neu bartneriaeth sifil wedi'i diddymu[Ehangu]Wedi ysgaru58,77476,038117,350252,159
[Ehangu]Wedi bod mewn partneriaeth sifil sydd bellach wedi'i diddymu'n gyfreithiol99151296548
[Lleihau]Person gweddw neu wedi colli partner sifil drwy farwolaeth43,07856,63981,406181,125
Person gweddw neu wedi colli partner sifil drwy farwolaeth[Ehangu]Person gweddw43,02756,57681,322180,925
[Ehangu]Wedi colli partner sifil drwy farwolaeth516384200

Metadata

Teitl

Y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru, yn ôl statws partneriaeth gyfreithiol ac ardal

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad 2021, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyfrifiad 2021; Statws partneriaeth gyfreithiol; Statws priodasol; Poblogaeth

Disgrifiad cyffredinol

Ar 2 Tachwedd 2022, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) 'Demograffeg a mudo: Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr', a helpodd i ffurfio cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 'Demograffeg a mudo yng Nghymru (Cyfrifiad 2021)'. Roedd hwn yn ddiweddariad i’r amcangyfrifon cychwynnol o’r boblogaeth ac aelwydydd, ac roedd yn cynnwys trosolwg o’r boblogaeth na anwyd yn y Deyrnas Unedig (DU) yn ogystal â nodweddion aelwydydd a phreswylwyr yng Nghymru.

Mae’r tabl hwn yn seiliedig ar dabl Cyfrifiad TS002 ‘Statws partneriaeth gyfreithiol’, sy’n darparu amcangyfrifon Cyfrifiad 2021 sy’n dosbarthu preswylwyr arferol 16 oed neu hyn yng Nghymru a Lloegr yn ôl eu statws partneriaeth gyfreithiol.

Ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaeth y SYG newidiadau i’r data (a elwir yn rheolaeth datgelu ystadegol) fel nad yw’n bosibl adnabod unigolion. Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys:
• Cofnodion wedi'u cyfnewid (cyfnewid cofnod wedi'i dargedu), er enghraifft, os oedd cartref yn debygol o gael ei nodi mewn setiau data oherwydd bod ganddi nodweddion anarferol, fe wnaethant gyfnewid y cofnod ag un tebyg o ardal fach gyfagos. Gallai aelwydydd anarferol iawn gael eu cyfnewid ag un mewn awdurdod lleol cyfagos.
• Wedi ychwanegu newidiadau bach at rai cyfrifiadau (aflonyddwch allwedd cell), er enghraifft, newid cyfrif o bedwar i dri neu bump. Gallai hyn wneud gwahaniaethau bach rhwng tablau yn dibynnu ar sut mae'r data'n cael eu dadansoddi pan fydd aflonyddwch yn cael ei gymhwyso.

Mae hyn yn achosi newidiadau bach i gelloedd ond nid yw'n effeithio'n sylfaenol ar ystyr y data. Lle gwneir tablau mewn gwahanol ffyrdd, bydd y newidiadau a gymhwysir yn wahanol, gan arwain at wahaniaethau rhwng cyfansymiau a thablau sydd ddim yn ‘adio’ at y cyfansymiau. I leihau hyn, mae'r SYG yn argymell defnyddio cyfansymiau o dablau â llai o gelloedd, lle bo'n bosibl, mewn ardaloedd daearyddol uwch. Er enghraifft, os ydych chi eisiau poblogaeth yn ôl oedran dylech ddefnyddio data o TS007 ac os ydych chi eisiau poblogaeth fesul rhyw dylech ddefnyddio data o TS008.

Bydd rhagor o wybodaeth am y prosesau a ddefnyddir i reoli datgelu ystadegol yn cael ei darparu mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol.

Preswylydd arferol yng Nghymru yw unrhyw un a oedd yn byw neu'n aros yng Nghymru am 12 mis neu'n hwy ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, neu a oedd â chyfeiriad parhaol yng Nghymru ac a oedd yn aros y tu allan i Gymru am lai na 12 mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

21 Mawrth 2021

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir fan hyn eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys i ddyrannu adnoddau, cynllunio a monitro gwasanaethau, ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae’n bosibl na fydd symiau awdurdodau lleol yn cyfateb yn gywir i ffigurau Cymru oherwydd y dulliau datgelu ystadegol sydd wedi’u cymhwyso i’r data fel y caiff ei ddisgrifio yn y disgrifiad cyffredinol. Efallai na fydd y ffigurau ar draws tablau gwahanol yn cyfateb yn union oherwydd y dulliau rheoli datgelu ystadegol a gymhwysir i’r data.

Ansawdd ystadegol

Mae gwybodaeth bellach ar y dulliau datgelu ystadegol (gan gynnwys y dull aflonyddu) sydd wedi’u cymhwyso i’r data i’w gweld fan hyn:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/qualityandmethodologyinformationqmiforcensus2021#methods-used-to-produce-the-data