Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru, yn ôl gwlad y pasbortau a ddelir ac ardal
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Gwlad Pasbort[Hidlo]
-
[Lleihau]Gwlad Pasbort 1
-
[Lleihau]Gwlad Pasbort 2
-
Gwlad Pasbort 3
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIwerddon[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTiriogaethau Tramor Prydeinig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEwrop (ac eithrio'r DU ac Iwerddon)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAffrica[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Canol ac Asia[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmerica a'r Caribî[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYnysoedd y De ac Antarctica[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDim pasbort
[Lleihau]Cymru2,399,7599,8021176,2158,14823,8905,0021,483583,1773,107,487
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru521,3022,369118,2481,0032,996888296139,802686,905
Gogledd CymruYnys Môn51,102254057930106752916,70368,878
Gwynedd87,33939602,0912851,0042396325,974117,391
Conwy88,19458811,7681514081867223,376114,744
Sir Ddinbych73,13131501,1651454921064820,41595,817
Sir y Fflint121,64550105,9051213391495226,252154,964
Wrecsam99,89131506,7402716471333227,082135,111
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru681,0462,843119,1091,9205,3931,463496184,425896,696
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys100,24834802,3259155320810029,296133,169
Ceredigion51,36031802,1521674072096516,80471,482
Sir Benfro91,06647801,7161313161856229,410123,364
Sir Gaerfyrddin139,63848504,1952136251978942,459187,901
Abertawe187,19688117,2001,1492,93455214838,428238,489
Castell-nedd Port Talbot111,53833301,5211695581123228,028142,291
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,197,4114,589938,8535,23615,5232,646690258,9511,523,908
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr115,68331802,2181675001293526,434145,484
Bro Morgannwg111,01948801,8341835072888117,540131,940
Caerdydd286,1361,871617,1553,0629,7581,28128842,750362,307
Rhondda Cynon Taf184,94644412,8205871,2082105647,376237,648
Merthyr Tudful44,2648902,0504227245612,07258,840
Caerffili137,11029301,8631153451265336,053175,958
Blaenau Gwent48,4276601,11649148331717,05266,908
Tor-faen70,904166191989368623619,72892,273
Sir Fynwy75,89031101,4441343561887714,56092,960
Casnewydd123,03254317,4348082,0612844125,386159,590

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Ar 2 Tachwedd 2022, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (y SYG) 'Demograffeg a mudo: Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr', a helpodd i ffurfio cyhoeddiad Llywodraeth Cymru 'Demograffeg a mudo yng Nghymru (Cyfrifiad 2021)'. Roedd hwn yn ddiweddariad i’r amcangyfrifon cychwynnol o’r boblogaeth ac aelwydydd, ac roedd yn cynnwys trosolwg o’r boblogaeth na anwyd yn y Deyrnas Unedig (DU) yn ogystal â nodweddion aelwydydd a phreswylwyr yng Nghymru.

Mae'r tabl hwn yn seiliedig ar dabl Cyfrifiad TS013, 'Pasbortau a ddelir (manwl)', sy'n darparu amcangyfrifon Cyfrifiad 2021 sy'n dosbarthu preswylwyr arferol yng Nghymru a Lloegr yn ôl pasbortau a ddelir.

Ar gyfer Cyfrifiad 2021, gwnaeth y SYG newidiadau i’r data (a elwir yn rheolaeth datgelu ystadegol) fel nad yw’n bosibl adnabod unigolion. Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys:
• Cofnodion wedi'u cyfnewid (cyfnewid cofnod wedi'i dargedu), er enghraifft, os oedd cartref yn debygol o gael ei nodi mewn setiau data oherwydd bod ganddi nodweddion anarferol, fe wnaethant gyfnewid y cofnod ag un tebyg o ardal fach gyfagos. Gallai aelwydydd anarferol iawn gael eu cyfnewid ag un mewn awdurdod lleol cyfagos.
• Wedi ychwanegu newidiadau bach at rai cyfrifiadau (aflonyddwch allwedd cell), er enghraifft, newid cyfrif o bedwar i dri neu bump. Gallai hyn wneud gwahaniaethau bach rhwng tablau yn dibynnu ar sut mae'r data'n cael eu dadansoddi pan fydd aflonyddwch yn cael ei gymhwyso.

Mae hyn yn achosi newidiadau bach i gelloedd ond nid yw'n effeithio'n sylfaenol ar ystyr y data. Lle gwneir tablau mewn gwahanol ffyrdd, bydd y newidiadau a gymhwysir yn wahanol, gan arwain at wahaniaethau rhwng cyfansymiau a thablau sydd ddim yn ‘adio’ at y cyfansymiau. I leihau hyn, mae'r SYG yn argymell defnyddio cyfansymiau o dablau â llai o gelloedd, lle bo'n bosibl, mewn ardaloedd daearyddol uwch. Er enghraifft, os ydych chi eisiau poblogaeth yn ôl oedran dylech ddefnyddio data o TS007 ac os ydych chi eisiau poblogaeth fesul rhyw dylech ddefnyddio data o TS008.

Bydd rhagor o wybodaeth am y prosesau a ddefnyddir i reoli datgelu ystadegol yn cael ei darparu mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol.

Preswylydd arferol yng Nghymru yw unrhyw un a oedd yn byw neu'n aros yng Nghymru am 12 mis neu'n hwy ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021, neu a oedd â chyfeiriad parhaol yng Nghymru ac a oedd yn aros y tu allan i Gymru am lai na 12 mis.


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni i'r we

Amlder cyhoeddi

Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw

21 Mawrth 2021

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff y data a ddangosir fan hyn eu defnyddio gan adrannau o'r llywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol at amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys i ddyrannu adnoddau, cynllunio a monitro gwasanaethau, ac fel enwaduron er mwyn cyfrifo gwahanol gyfraddau a dangosyddion.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae’n bosibl na fydd symiau awdurdodau lleol yn cyfateb yn gywir i ffigurau Cymru oherwydd y dulliau datgelu ystadegol sydd wedi’u cymhwyso i’r data fel y caiff ei ddisgrifio yn y disgrifiad cyffredinol. Efallai na fydd y ffigurau ar draws tablau gwahanol yn cyfateb yn union oherwydd y dulliau rheoli datgelu ystadegol a gymhwysir i’r data.

Teitl

Y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru, yn ôl gwlad pasbortau a ddelir ac ardal

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyfrifiad 2021, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cyfrifiad 2021; Pasbortau a ddelir; Gwlad; Poblogaeth

Ansawdd ystadegol

Mae gwybodaeth bellach ar y dulliau datgelu ystadegol (gan gynnwys y dull aflonyddu) sydd wedi’u cymhwyso i’r data i’w gweld fan hyn:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/methodologies/qualityandmethodologyinformationqmiforcensus2021#methods-used-to-produce-the-data