Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Crynodeb o weithgarwch economaidd yng Nghymru yn ôl blwyddyn a statws anabl, o Ebrill 2013
None
Oed[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Statws Anabledd[Hidlo]
-
Statws Anabledd 1
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Mesur 1
-
Mesur 2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Cyfanswm
[Lleihau]AnablMae hyn yn cynnwys personau sy\'n anabl yn ôl diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010 o anabledd.[Lleihau]Nad ydynt yn anablMae hyn yn cynnwys pobl nad ydynt yn anabl yn ôl diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010 o anabledd.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd gweithgaredd economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd cyflogaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd anweithgarwch economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd gweithgaredd economaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd cyflogaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfradd anweithgarwch economaidd
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2014GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2014GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2014GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2014GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2015GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2015GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2015GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2015GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2016GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2016GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2016GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2016GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2017GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2017GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2017GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2017GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2018GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2018GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2018GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2018GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2019GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2019GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2019GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2019GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Maw 2020GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Meh 2020GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 30 Med 2020GwallGwallGwallGwallGwallGwall
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 2020GwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Crynodeb o weithgarwch economaidd yn ôl statws anabl o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth / Arolwg o'r Llafurlu Lleol

Diweddariad diwethaf

14 Ebrill 2021 14 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

Mehefin 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Marchnad Lafur; Anabledd

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data yn y set ddata hon yn ymdrin â gweithgarwch economaidd personau yn ôl statws anabledd. Gan nad yw’r cwestiwn ar anabledd ond yn ymdrin â phobl o oedran gweithio yn yr arolwg, mae’r set ddata hon wedi’i chyfyngu i ddadansoddiad o’r boblogaeth oedran gweithio. Nid yw’r data ar gyfer y boblogaeth 16 oed a throsodd, a ystyrir hefyd fel arfer wrth fesur gweithgarwch economaidd, ar gael.

*NODWCH* O 2010 i 2020 mae oedran pensiwn y wladwriaeth i fenywod yn newid o 60 i 65. Newidiodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol lwybro’r cwestiynau ar anabledd fel y gofynnwyd y cwestiynau hynny i bob person rhwng 16 a 64 oed o 2010 ymlaen. Cyn hynny gofynnwyd y cwestiynau hyn dim ond i fenywod rhwng 16 a 59 oed ac i ddynion rhwng 16 a 64 oed ac i’r rheiny mewn cyflogaeth. Felly mae data cyn 2010 ar sail oedran gweithio (16-59/64) ac mae data ar ôl hynny ar gael ar sail 16-64 ac ar sail oedran gweithio. Ni ddylid gwneud cymariaethau rhwng y data oedran gweithio cyn 2010 a’r data 16-64 ar ôl 2010. Ar gyfer cyfresi rhediad hir dylid defnyddio’r data oedran gweithio.

Ym mis Ebrill 2013 mabwysiadodd Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol gwestiwn safonedig newydd am unigolion â phroblemau iechyd. Mae hyn wedi arwain at ddiffyg parhad yn y gyfres rhwng yr ymatebion ar gyfer Mawrth 2013 ac Ebrill 2013. Bydd hyn yn golygu bod y setiau data ar gyfer Gorffennaf 2012 i Fehefin 2013, Hydref 2012 i Fedi 2013 ac Ionawr 2013 i Ragfyr 2013 yn cynnwys ymatebion ar ddwy sail wahanol dros gyfnod pob set ddata. Oherwydd y diffyg parhad hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu dilyn dull y Swyddfa Ystadegau Gwladol o atal y gyfres hon hyd nes bod data blwyddyn gyfan ar gael ar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth a bydd yn lansio cyfres newydd wedi’i seilio ar y cwestiynau newydd o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth o Ebrill 2013 i Fawrth 2014. Bydd y cyfresi newydd hyn yn dal i fod â diffyg parhad o’u cymharu â’r hen gyfresi ond byddant yn gyson yn fewnol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'n bosibl na fydd y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol a Chymru ar gyfer 2001, 2002 a 2003 yn y tablau hyn yr un peth â ffigurau a gyhoeddwyd mewn mannau eraill, gan fod y niferoedd yma'n cael eu hamcangyfrif gan ddefnyddio pwysoli penodol i Gymru. Mae'r pwysoli hwn yn adlewyrchu'n well yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn y blynyddoedd hyn.

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), gan ddarparu data'r farchnad lafur yn ôl statws anabledd yn ôl i 1998 ar gyfer yr ardaloedd NUTS2 yng Nghymru, ac yn ôl i 2001 ar gyfer yr awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae argaeledd data awdurdodau lleol yn dibynnu ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) ar gyfer yr Arolwg blynyddol o'r Llafurlu, a ddechreuodd yn 2001.

Ar gyfer y blynyddoedd sydd wedi'u labelu 1998 i 2004 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw'r 12 mis sy'n rhedeg o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002).

Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis, ac erbyn hyn cyfeirir at y set ddata fel yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004, ac wedyn data sy'n ymdrin â'r cyfnod 1 Ebrill 2004 i 31 Mawrth 2005, gyda diweddariadau chwarterol treigl wedi hynny.

Nodwch felly bod y cyfartaleddau blynyddol treigl olynol yn gorgyffwrdd gan naw mis, a bod gorgyffyrddiad o ddeufis hefyd rhwng y cyfnod olaf a ddangosir ar hen sail Mawrth i Chwefror, a’r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.

Mae’r data yn y set ddata hon yn ymdrin â gweithgarwch economaidd personau yn ôl statws anabledd. Gan nad yw’r cwestiwn ar anabledd ond yn ymdrin â phobl o oedran gweithio yn yr arolwg, mae’r set ddata hon wedi’i chyfyngu i ddadansoddiad o'r boblogaeth oedran gweithio. Nid yw’r data ar gyfer y boblogaeth 16 oed a throsodd, a ystyrir hefyd fel arfer wrth fesur gweithgarwch economaidd, ar gael.

Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2014 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Ansawdd ystadegol

Caiff ymatebion yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS) eu pwysoli i amcanestyniadau poblogaeth swyddogol. Gan fod yr amcanestyniadau presennol yn seiliedig ar 2018 maent ar sail tueddiadau demograffig cyn y pandemig COVID-19. Mae SYG yn dadansoddi cyfansymiau'r boblogaeth a ddefnyddir yn y broses bwysoli ac efallai yn gwneud addasiadau os yw'n briodol. Mae'r cyfraddau a gyhoeddir o'r LFS yn parhau i fod yn gadarn; fodd bynnag, dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio lefelau a newidiadau mewn lefelau. Bydd hyn yn effeithio'n arbennig ar amcangyfrifon ar gyfer gwlad enedigol, cenedligrwydd, ethnigrwydd ac anabledd. Dangosodd y data diweddaraf newidiadau mewn cyflogaeth i rai grwpiau a allai fod o ganlyniad i fater pwysoli'r boblogaeth, ac nid adlewyrchu gwir newidiadau.

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol unigol nag yn y data ar gyfer Cymru.