Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Nifer o gartrefi Gofal i Oedolion sydd wedi hysbysu am achos COVID-19 a gadarnhawyd ymhlith staff neu breswylwyr, yn ôl dyddiad hysbysiad

Er mwyn gwella’r argaeledd amserol o ddata yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi cyfrifiadau dros dro o’r nifer o gartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19. Mae data’r achosion o COVID-19 yn ymwneud â phreswylwyr a staff sy’n gweithio yn y cartref.

None
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Hysbysiad[Hidlo]
-
Hysbysiad 1
Dyddiad[Hidlwyd]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartrefi Gofal Oedolion - Cyfanswm yn ystod y 7 diwrnod diwethaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartrefi Gofal Oedolion - Cyfanswm yn ystod y 20 diwrnod diwethaf
02 Tachwedd 20222284
16 Tachwedd 20221746
30 Tachwedd 20222652
07 Rhagfyr 20223268
14 Rhagfyr 20223886
21 Rhagfyr 202268117
28 Rhagfyr 202254143
04 Ionawr 202351161
11 Ionawr 202330113
18 Ionawr 20231677
25 Ionawr 2023437
01 Chwefror 20231736
08 Chwefror 20231936
15 Chwefror 20231645
22 Chwefror 20232555
01 Mawrth 20232158
08 Mawrth 20232560
15 Mawrth 20233971
22 Mawrth 20233181
29 Mawrth 20232282
05 Ebrill 20232071
12 Ebrill 2023742
19 Ebrill 2023930
26 Ebrill 2023824
03 Mai 2023622
10 Mai 2023316
17 Mai 2023310
24 Mai 202349

Metadata

Teitl

Nifer o gartrefi Gofal i Oedolion sydd wedi hysbysu am achos COVID-19 a gadarnhawyd ymhlith staff neu breswylwyr, yn ôl Awdurdod Lleol a dyddiad hysbysiad

Diweddariad diwethaf

31 Mai 2023 31 Mai 2023

Diweddariad nesaf

13 Mehefin 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolygiaeth Gofal Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, AGC, Cartrefi gofal

Dolenni'r we

https://llyw.cymru/hysbysiadau-i-arolygiaeth-gofal-cymru-yn-ymwneud-covid-19-mewn-cartrefi-gofal-oedolion
https://arolygiaethgofal.cymru/data-ar-hysbysiadau-marwolaeth-syn-ymwneud-covid-19

The others the welsh version likely available for blog, would need to reuse Eng one for UK dashboard most likely

Disgrifiad cyffredinol

Er mwyn gwella’r argaeledd amserol o ddata yn ymwneud â coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi cyfrifiadau dros dro o’r nifer o gartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19. Mae data’r achosion o COVID-19 yn ymwneud â phreswylwyr a staff sy’n gweithio yn y cartref.

Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad dyddiol gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar lefel awdurdodau lleol. Caiff data eu casglu’n ddyddiol ar ffurflen ar-lein sy’n cael ei datblygu a’i chynnal gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Caiff data eu dilysu yn erbyn datganiadau blaenorol a bydd ymholiad ynghylch cywirdeb unrhyw newidiadau sylweddol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil CSV a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Mae data’n cynnwys yr holl hysbysiadau hyd at hanner nos bob dydd.

O 21 Mai 2021, mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi newid y diwrnod y maent yn cyflenwi data i Lywodraeth Cymru ar nifer y cartrefi i oedolion sy’n rhoi gwybod am un neu ragor o achosion o COVID-19 sydd wedi’u cadarnhau. Erbyn hyn, darperir y data’n wythnosol ar ddydd Mercher, yn hytrach na dydd Iau, oherwydd diweddariad ym mhrosesau mewnol AGC. O’r blaen roeddem yn cyhoeddi adroddiad ar nifer yr achosion o COVID-19 yn ystod y 7 neu 20 diwrnod diwethaf yn seiliedig ar ddata dydd Iau, ond o hyn ymlaen byddwn yn cyfeirio at ddata dydd Mercher.

Rhwng 8 Ebrill a 21 Mai 2021, bu newid ym mha mor aml y mae AGC yn cyflenwi data i Lywodraeth Cymru ar nifer y cartrefi i oedolion sy’n rhoi gwybod am un neu fwy o achosion o COVID-19 a gadarnhawyd. Yn lle eu darparu yn ddyddiol, roedd y data’n cael eu darparu’n wythnosol ar ddydd Iau. Y rheswm dros wneud y newid hwn oedd oherwydd mai ychydig iawn o newid sydd yn y data o ddydd i ddydd. Roedd hyn yn galluogi AGC i ryddhau peth o’r capasiti arolygu a chynyddu eu harolygiadau o wasanaethau. Dim ond ar y data am hysbysiadau o achosion yr effeithiodd y newid hwn. O’r blaen roedd Llywodraeth Cymru yn adrodd ar nifer yr achosion COVID-19 yn y 7 neu 20 diwrnod diwethaf yn seiliedig ar ddata ar y dydd Gwener, ond o 9 Ebrill ymlaen roedd Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at y data ar y dydd Iau.

Amlder cyhoeddi

Pythefnosol

Cyfnodau data dan sylw

16 Rhagfyr 2020 ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, oherwydd bod modd i AGC ailgyflwyno datganiad ar unrhyw adeg, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Ansawdd ystadegol

O ran achosion o COVID-19 a ‘Gadarnhawyd’, o 29 Ebrill ymlaen, mae’r nifer wedi’i ddarparu i AGC gan ddarparwr y cartref gofal fel ateb i’r cwestiwn: ‘A oedd y farwolaeth o ganlyniad i achos o COVID-19 a gadarnhawyd?’

Cyn y dyddiad hwn, ni ofynnwyd y cwestiwn hwn i ddarparwr y cartref gofal, felly ‘Cadarnhawyd’ ar gyfer y rhain oedd lle roedd arolygwyr AGC wedi adolygu’r data testun rhydd a ddarparwyd gan ddarparwr y cartref gofal (ar gyfer y cwestiynau ‘achos marwolaeth person, os yw’n hysbys ac wedi’i gadarnhau gan ymarferydd meddygol’ a ‘chrynodeb o’r amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth y person a’r holl ffactorau a gyfrannodd at y farwolaeth’) ac wedi penderfynu ei fod yn ymwneud ag achos a gadarnhawyd.
Yn y ddwy sefyllfa, mae AGC yn dibynnu ar ddarparwr y cartref gofal i roi gwybod iddynt yn briodol am achos a gadarnhawyd.

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 17 Rhagfyr 2020, gellir datgan fod brigiad o achosion COVID-19 ar ben pan fydd 20 diwrnod wedi pasio ers i’r unigolyn olaf a effeithiwyd gael prawf positif neu ddangos symptomau. Mae’n rhaid i dimau amlddisgyblaethol ystyried amgylchiadau penodol cartrefi unigol, gan gynnwys y prosesau Atal a Rheoli Heintiau a roddwyd ar waith. Yn unol â’r canllawiau hyn, mae AGC wedi diwygio eu hadroddiad o hysbysiadau dyddiol i newid y mesur 28 diwrnod blaenorol yn fesur 20 diwrnod.