Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Hysbysiadau am farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal oedolion yn ôl y dyddiad hysbysu ac achos y farwolaeth

Er mwyn sicrhau bod data sy'n ymwneud â’r coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion ar gael yn gynt, mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi niferoedd dros dro ar gyfer cartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19 (achosion sydd wedi’u cadarnhau a rhai a amheuir). Gallai lleoliad y farwolaeth fod yn y cartref gofal, yn yr ysbyty neu mewn lleoliad arall.

None
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
[Lleihau]lleoliad Marwolaeth[Hidlwyd]
-
lleoliad Marwolaeth 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Achos Marwolaeth[Hidlo]
-
[Lleihau]Achos Marwolaeth 1
-
Achos Marwolaeth 2
[Lleihau]Dyddiad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Dyddiad 1
-
-
Dyddiad 2
[Lleihau]Cyfanswm y marwolaethauCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y marwolaethau
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDdim yn gysylltiedig â COVID-19[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCysylltiedig â COVID-19
[Ehangu]20186,242.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol6,242
[Ehangu]20195,726.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,726
[Ehangu]20206,5111,2637,774
[Lleihau]2021(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.3,616(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.679(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,295
2021[Ehangu]Ionawr 2021452465917
[Ehangu]Chwefror 2021416165581
[Ehangu]Mawrth 202147829507
[Ehangu]Ebrill 2021400.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol400
[Ehangu]Mai 2021384.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol384
[Ehangu]Mehefin 20214332435
[Ehangu]Gorffennaf 20214765481
[Ehangu]Awst 2021(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.462(r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.10(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.472
[Lleihau]Medi 20211153118
Medi 202101 Medi 202118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18
02 Medi 202119.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol19
03 Medi 202110111
04 Medi 20214.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4
05 Medi 2021415
06 Medi 202130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol30
07 Medi 202116117
08 Medi 202114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14

Metadata

Teitl

Nifer yr hysbysiadau am farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal i oedolion sy'n ymwneud â COVID-19 (achosion sydd wedi’u cadarnhau a rhai a amheuir), sy'n digwydd mewn cartrefi gofal, yn ôl awdurdod lleol a’r diwrnod pan roddwyd gwybod am yr achos

Diweddariad diwethaf

14 Medi 2021 14 Medi 2021

Diweddariad nesaf

28 Medi 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolygiaeth Gofal Cymru

Cyswllt ebost

kas.covid19@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Er mwyn sicrhau bod data sy'n ymwneud â’r coronafeirws (COVID-19) mewn cartrefi gofal i oedolion ar gael yn gynt, mae Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cytuno i gyhoeddi niferoedd dros dro ar gyfer cartrefi gofal i oedolion sydd wedi rhoi gwybod am un neu fwy o achosion COVID-19 (achosion sydd wedi’u cadarnhau a rhai a amheuir). Gallai lleoliad y farwolaeth fod yn y cartref gofal, yn yr ysbyty neu mewn lleoliad arall.

Nid yw'r data yn seiliedig ar brofion a gadarnhawyd yn y labordy, ac nid oes modd eu cymharu yn uniongyrchol gyda data Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC). Yn eu dangosfwrdd gwyliadwriaeth gyflym, mae ICC yn cynnwys rhai hysbysiadau a dderbyniwyd o gartrefi gofal gyda phrawf positif am COVID-19 sydd wedi’i gadarnhau gan labordy. Ni all y data hyn cael eu hadio at ei gilydd. Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r data hyn i sicrhau bod mynediad i ddata AGC yn dryloyw ac i roi syniad amserol o'r tueddiadau ar gyfer holl farwolaethau preswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru, yn sgil COVID-19 neu fel arall.


Casgliad data a dull cyfrifo

Datganiad dyddiol gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar lefel awdurdodau lleol. Caiff data eu casglu’n ddyddiol ar ffurflen ar-lein sy’n cael ei datblygu a’i chynnal gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Caiff data eu dilysu yn erbyn datganiadau blaenorol a bydd ymholiad ynghylch cywirdeb unrhyw newidiadau sylweddol. Caiff data eu cyflwyno drwy ffeil CSV a'u trosglwyddo i gronfa ddata SQL. Mae data’n cynnwys yr holl hysbysiadau hyd at hanner nos bob dydd.Amlder cyhoeddi

Pythefnosol

Cyfnodau data dan sylw

1 Ionawr 2018 ymlaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Gall data hanesyddol gael eu diwygio ar unrhyw adeg, oherwydd bod modd i AGC ailgyflwyno datganiad ar unrhyw adeg, ac felly gall fod yn wahanol i'r hyn a gyhoeddwyd o'r blaen.

Ansawdd ystadegol

O ran achosion o COVID-19 a ‘Gadarnhawyd’, o 29 Ebrill ymlaen, mae’r nifer wedi’i ddarparu i AGC gan ddarparwr y cartref gofal fel ateb i’r cwestiwn: ‘A oedd y farwolaeth o ganlyniad i achos o COVID-19 a gadarnhawyd?’

Cyn y dyddiad hwn, ni ofynnwyd y cwestiwn hwn i ddarparwr y cartref gofal, felly ‘Cadarnhawyd’ ar gyfer y rhain oedd lle roedd arolygwyr AGC wedi adolygu’r data testun rhydd a ddarparwyd gan ddarparwr y cartref gofal (ar gyfer y cwestiynau ‘achos marwolaeth person, os yw’n hysbys ac wedi’i gadarnhau gan ymarferydd meddygol’ a ‘chrynodeb o’r amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth y person a’r holl ffactorau a gyfrannodd at y farwolaeth’) ac wedi penderfynu ei fod yn ymwneud ag achos a gadarnhawyd.

Yn y ddwy sefyllfa, mae AGC yn dibynnu ar ddarparwr y cartref gofal i roi gwybod iddynt yn briodol am achos a gadarnhawyd.

Mae’n ofynnol i gartrefi gofal roi gwybod i AGC am leoliad ac achosion marwolaethau. Cyn 29 Ebrill 2020 roedd hyn drwy flwch testun rhydd ac roedd AGC yn defnyddio chwiliadau â llaw ar y data i gynhyrchu crynodebau yn ôl categori. Ers 29 Ebrill 2020 diwygiwyd y ffurflen i gynnwys categorïau blwch ticio gorfodol ar gyfer achosion a gadarnhawyd/posibl o COVID-19, ac i gynnwys lleoliad (ysbyty, cartref gofal, hosbis, ambiwlans, arall). O ganlyniad, newidiodd y fethodoleg a ddefnyddir i gynhyrchu’r ffigurau o 29 Ebrill 2020 ymlaen.

Mae’r marwolaethau sy’n gysylltiedig â COVID-19 yn y siart yn cynnwys achosion sydd wedi’u cadarnhau ac achosion posibl o COVID-19. Ehangwyd y polisi profi mewn cartrefi gofal ar 16 Mai 2020 i gynnwys profion a gynigir i bob aelod o staff a phob preswyliwr sy’n symptomatig ac asymptomatig ac nad ydynt erioed wedi profi'n bositif am COVID-19, hyd yn oed lle nad oedd y cartref wedi rhoi gwybod am achosion posibl neu achosion wedi eu cadarnhau. Gallai profion mwy eang fod wedi arwain at rai marwolaethau'n cael eu cofnodi fel marwolaethau nad ydynt yn rhai COVID-19 pan fyddant o'r blaen efallai wedi cael eu cofnodi fel rhai a amheuir o fod yn farwolaeth COVID-19.

Oherwydd y patrymau gwaith, mae tueddu i fod llai o hysbysiadau o achosion COVID-19 farwolaethau yn ystod y penwythnosau o’i gymharu â dydd Llun i ddydd Gwener. Yn aml mae mwy o hysbysiadau ar ddydd Llun.

Allweddeiriau

COVID-19, Coronafeirws, AGC, Cartrefi gofal