Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Achosion wedi cau yn ôl rheswm dros gau (chwarterol)
None
Cod ardal[Hidlo]
Sefydliad[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
Mesur[Hidlo]
Cam o ddiffyg presenoldeb[Hidlo]
[Lleihau]Gor-Med 2018[Lleihau]Hyd-Rhag 2018[Lleihau]Ion-Maw 2019[Lleihau]Ebr-Meh 2019[Lleihau]Gor-Med 2019
Cliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanranCliciwch yma i ddidoliNiferCliciwch yma i ddidoliCanran
Cau Cynlluniedig – Cwblhau triniaeth – Rhydd o sylwedd88313.384013.487513.584812.684613.1
Cau Cynlluniedig - Cwblhau triniaeth1,77226.81,77728.31,92729.71,71525.61,76127.3
Cwblhau triniaeth2,53478.92,37381.22,56782.02,36982.42,43182.0
Cau Cynlluniedig - Cyfeirir at wasanaeth arall6409.76239.969410.71,14717.172211.2
Cau Cynlluniedig - Wedi symud o dan arweiniad meddyg teulu sydd yn rhagnodi100.2110.270.1130.2320.5
Isgyfanswm cau cynlluniedig3,30550.03,25151.83,50354.13,72355.53,36152.2
Ymadawedig671.0530.8600.9721.1590.9
Symud981.5881.4821.3691.0781.2
Carchar2904.42313.72133.32493.72063.2
Triniaeth wedi'u tynnu yn ôl gan y darparwr1041.6691.1621.0671.0510.8
Wedi cau yn ganolfan..........
Heb fynychu cyn yr asesiad6079.25388.65358.35057.55428.4
Heb fynychu cyn y driniaeth631.0540.9871.3841.3751.2
Heb fynychu yn ystod triniaeth5428.24437.14597.13835.74386.8
Atgyfeiriad amhriodol94614.386013.791614.192413.81,02615.9
Cleient yn ymwybodol o'r atgyfeiriad20.050.150.120.060.1
Gwrthododd y cleient triniaeth5828.867610.85528.56279.35979.3
Cyflenwyd dim gwybodaeth100.2100.250.160.150.1
Cyfanswm6,616100.06,278100.06,479100.06,711100.06,444100.0

Metadata

Teitl
Achosion wedi'u cau yn ôl y rheswm dros y cau

Diweddariad diwethaf
Chewfror 2020 Chewfror 2020

Diweddariad nesaf
Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ffynhonnell 2
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, Ystadegau Chwarterol

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ystadegau chwarterol hyn yn cyflwyno gwybodaeth gryno am wasanaethau triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys data ar weithgaredd yn ôl cyffur ac alcohol. Mae'r data ond yn berthnasol i bobl sy'n derbyn triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau ac, o ganlyniad, mae ond yn cynrychioli cyfran o'r holl bobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Ffynhonnell y data yw Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau (WNDSM). Mae'n cynnwys manylion yr holl atgyfeiriadau i asiantaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghymru, ac fe'i cedwir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae'r gronfa ddata yn ddeinamig, hynny yw, mae cofnodion yn cael eu diwygio wrth i fwy o wybodaeth gael ei chyflwyno gan asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd ffigurau o'r pedwar chwarter blaenorol yn cael eu diwygio, a dylid ystyried hyn wrth ddehongli'r data. O ganlyniad, y pumed tro y bydd ddata yn cael ei gyhoeddi ar gyfer chwarter penodol, bydd yn cael ei nodi fel “terfynol” tan yr amser hwn bydd y data yn cael ei nodi fel "dros dro". Mae data ar y pwnc hwn hefyd yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad blynyddol ym mis Hydref. Noder nad yw'r ystadegau chwarterol a blynyddol yn gymaradwy yn uniongyrchol, yn bennaf gan nad yw cleientiaid na fynychodd mewn cyfnod cynnar iawn h.y. cyn asesiad, wedi'u cynnwys yn nhablau'r adroddiad blynyddol ond eu bod wedi'u cynnwys yma yn yr ystadegau chwarterol.

Mae rhywfaint o'r data a gyflwynir yn cael ei ddefnyddio i fesur Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) i gefnogi'r gwaith o reoli perfformiad gwasanaethau triniaeth camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dangosydd perfformiad i gyflawni amser aros o 20 diwrnod gwaith ar y mwyaf rhwng atgyfeirio a dechrau triniaeth. Mae'r dangosydd hwn hefyd wedi'i gynnwys yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Gall asesiadau, dyddiadau dechrau triniaeth a dyddiadau cau ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005 pan sefydlwyd y gronfa ddata.


Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O Ionawr 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael gwybodaeth am ddefnyddwyr, defnyddiau a chyd-destun, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad blynyddol a Adroddiad ansawdd

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mhob cyhoeddiad chwarterol, mae data ar gyfer y pedwar chwarter blaenorol yn cael ei ddiwygio er mwyn cynnwys newidiadau i gofnodion.

Allweddeiriau
Camddefnyddio Sylweddau

Ansawdd ystadegol
Adroddiad ansawdd:

Mae'n ofynnol i bob Darparwr Gwasanaethau sy'n derbyn cyllid Llywodraeth Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy'r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau gydymffurfio'n llawn â gofynion adrodd y gronfa ddata.

Mae Timau Cynghori Rhanbarthol ar Gamddefnyddio Sylweddau (SMARTs) Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda gwasanaethau triniaeth i wella ansawdd data. At ddibenion y cyhoeddiad hwn, dyma'r materion ansawdd data sy'n effeithio ar yr ystadegau hyn:

Mae rhai asiantaethau yn methu â chau achosion lle mae cleient yn cael ei drosglwyddo rhwng asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd rhai unigolion yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith ar y gronfa ddata.

Mae’n bosibl bod rhai dyddiadau atgyfeirio ac/neu driniaeth wedi eu hychwanegu’n anghywir at gofnodion cleientiaid gan arwain at oedi hirach na’r disgwyl ar gyfer triniaeth. Ymchwilir i unrhyw gofnod sydd yn ymddangos yn anghywir ond nid yw’n bosibl bob amser i asiantaethau triniaeth, yn enwedig y rhai llai, i wirio a diweddaru eu cofnodion.

Efallai na fydd amryw o asiantaethau yn cwblhau'r holl feysydd perthnasol ar y gronfa ddata erbyn i'r data chwarterol gael ei echdynnu.