Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Crynodeb o weithgarwch chwarterol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Sefydliad[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
Gweithgaredd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2014Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2014Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2015Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2015Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2015Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2015Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2016Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2016Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2016Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2016Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2017Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2017Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2017Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2017Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2018Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2018Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2018Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2018Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2019Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2019Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2019
Atgyfeiriadau7,8638,0788,2077,5727,0266,6037,2726,8966,7976,5057,1706,8686,7456,3426,6006,9226,8526,2657,0026,5536,761
Asesiadau5,6375,7295,6554,9754,8934,6534,7024,6224,6364,3544,8004,5044,5544,2774,5234,6944,7324,3714,8174,5684,556
Dechreuwyd triniaeth4,3424,4604,5254,2464,3904,2574,2874,1044,1863,9964,2353,9903,9843,7833,9574,1744,1163,8194,1383,8983,842
Pob achos a gaewyd yn ystod y chwarter7,3947,6697,6788,1856,7076,3176,4597,3726,9126,7766,8726,6916,6856,6016,6526,3936,6166,2786,4796,7116,444
Achosion a gyfeiriwyd sydd dal ar agor7867829778667597046566295815826125455625405715806517891,1641,5282,546

Metadata

Teitl
Crynodeb o weithgaredd chwarterol

Diweddariad diwethaf
5 Chwefror 2020 5 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Mai 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

Ffynhonnell 2
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, Ystadegau Chwarterol

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r ystadegau chwarterol hyn yn cyflwyno gwybodaeth gryno am wasanaethau triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys data ar weithgaredd yn ôl cyffur ac alcohol. Mae'r data ond yn berthnasol i bobl sy'n derbyn triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau ac, o ganlyniad, mae ond yn cynrychioli cyfran o'r holl bobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Ffynhonnell y data yw Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau (WNDSM). Mae'n cynnwys manylion yr holl atgyfeiriadau i asiantaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghymru, ac fe'i cedwir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae'r gronfa ddata yn ddeinamig, hynny yw, mae cofnodion yn cael eu diwygio wrth i fwy o wybodaeth gael ei chyflwyno gan asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd ffigurau o'r pedwar chwarter blaenorol yn cael eu diwygio, a dylid ystyried hyn wrth ddehongli'r data. O ganlyniad, y pumed tro y bydd ddata yn cael ei gyhoeddi ar gyfer chwarter penodol, bydd yn cael ei nodi fel “terfynol” tan yr amser hwn bydd y data yn cael ei nodi fel "dros dro". Mae data ar y pwnc hwn hefyd yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad blynyddol ym mis Hydref. Noder nad yw'r ystadegau chwarterol a blynyddol yn gymaradwy yn uniongyrchol, yn bennaf gan nad yw cleientiaid na fynychodd mewn cyfnod cynnar iawn h.y. cyn asesiad, wedi'u cynnwys yn nhablau'r adroddiad blynyddol ond eu bod wedi'u cynnwys yma yn yr ystadegau chwarterol.

Mae rhywfaint o'r data a gyflwynir yn cael ei ddefnyddio i fesur Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) i gefnogi'r gwaith o reoli perfformiad gwasanaethau triniaeth camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dangosydd perfformiad i gyflawni amser aros o 20 diwrnod gwaith ar y mwyaf rhwng atgyfeirio a dechrau triniaeth. Mae'r dangosydd hwn hefyd wedi'i gynnwys yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Gall asesiadau, dyddiadau dechrau triniaeth a dyddiadau cau ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005 pan sefydlwyd y gronfa ddata.


Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
O Ionawr 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I gael gwybodaeth am ddefnyddwyr, defnyddiau a chyd-destun, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad blynyddol a'r Adroddiad Ansawdd.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mhob cyhoeddiad chwarterol, mae data ar gyfer y pedwar chwarter blaenorol yn cael ei ddiwygio er mwyn cynnwys newidiadau i gofnodion.

Allweddeiriau
Camddefnyddio Sylweddau

Ansawdd ystadegol
Adroddiad ansawdd:

Mae'n ofynnol i bob Darparwr Gwasanaethau sy'n derbyn cyllid Llywodraeth Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy'r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau gydymffurfio'n llawn â gofynion adrodd y gronfa ddata.

Ymchwilir i unrhyw gofnod sydd yn ymddangos yn anghywir ond nid yw’n bosibl bob amser i asiantaethau triniaeth, yn enwedig y rhai llai, i wirio a diweddaru eu cofnodion.
Mae Timau Cynghori Rhanbarthol ar Gamddefnyddio Sylweddau (SMARTs) Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda gwasanaethau triniaeth i wella ansawdd data. At ddibenion y cyhoeddiad hwn, dyma'r materion ansawdd data sy'n effeithio ar yr ystadegau hyn:

Mae rhai asiantaethau yn methu â chau achosion lle mae cleient yn cael ei drosglwyddo rhwng asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd rhai unigolion yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith ar y gronfa ddata.

Mae’n bosibl bod rhai dyddiadau atgyfeirio ac/neu driniaeth wedi eu hychwanegu’n anghywir at gofnodion cleientiaid gan arwain at oedi hirach na’r disgwyl ar gyfer triniaeth. Ymchwilir i unrhyw gofnod sydd yn ymddangos yn anghywir ond nid yw’n bosibl bob amser i asiantaethau triniaeth, yn enwedig y rhai llai, i wirio a diweddaru eu cofnodion.

Efallai na fydd amryw o asiantaethau yn cwblhau'r holl feysydd perthnasol ar y gronfa ddata erbyn i'r data chwarterol gael ei echdynnu.