Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Rheoli Gwybodaeth Crynodeb o weithgarwch chwarterol
None
Cod Ardal[Hidlo]
Sefydliad[Hidlwyd]
Measure1
Dyddiad[Hidlwyd]
GweithgareddMae nifer o asiantaethau sy\’n defnyddio\’r system adrodd PARIS ar ganol newid i\’r system newydd, System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS). O ganlyniad i\’r newid, nid yw\’r asiantaethau hyn wedi gallu cyflwyno data llawn ar gyfer Ebrill i Fehefin ac Gorffennaf i Medi 2021. Er mwyn cynnal y gyfres amser, mae data ar gyfer y chwarter blaenorol (Ionawr i Fawrth 2021) wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer Ebrill i Fehefin ac Gorffennaf i Medi 2021 ar gyfer yr asiantaethau hyn yr effeithir arnynt. Mae\’r asiantaethau yr effeithir arnynt yn cyfrif am oddeutu 17% o gyfanswm yr atgyfeiriadau yng Nghymru.<br /><br />Disgwylir y bydd WCCIS yn cyflwyno data am y tro cyntaf yn fuan a fydd yn cynnwys ôl-gyfres lawn o ddata, felly bydd y data amcangyfrifedig a ddarparwyd ar gyfer Ebrill i Fehefin 2021 sydd wedi\’i gynnwys yn y tabl hwn yn cael ei ddisodli gan ddata gwirioneddol ar gyfer y chwarter.[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2016Data fel 30 Mawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2017Data fel 31 Mai 2018.Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2017Data fel 30 Medi 2018.Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2017Data fel 31 Rhagfyr 2018.Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2017Data fel 31 Mawrth 2019.Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2018Data fel 31 Mai 2019.Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2018Data fel 30 Medi 2019Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2018Data fel 30 Tachwedd 2019Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2018Data fel 30 Medi 2020Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2019Data fel 30 Medi 2020Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2019Data fel 30 Medi 2020Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2019Data fel 31 Rhagfyr 2020Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rhag 2019Data fel 31 Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2019Data fel 31 Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2020Data fel 31 Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoliGof-Med 2020Data fel 31 Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rha 2020Diwygiedig a terfynol. Data fel 31 Mawrth 2022Cliciwch yma i ddidoliIon-Maw 2021Diwygiedig a dros do. Data fel 31 Mawrth 2022Cliciwch yma i ddidoliEbr-Meh 2021Diwygiedig a dros do. Data fel 31 Mawrth 2022Cliciwch yma i ddidoliGor-Med 2021Diwygiedig a dros do. Data fel 31 Mawrth 2021Cliciwch yma i ddidoliHyd-Rha 2021Dros do. Data fel 31 Mawrth 2022
AtgyfeiriadauMae atgyfeiriadau yn cynnwys atgyfeiriad cyn asesiad.  process of transitioning to the new Welsh Community Care Information System (WCCIS).  As a result of the move, no submission of data has been received from them from May 2021 to date, so the data for the previous quarter for these agencies has been repeated.6,5057,1706,8686,7456,3426,6006,9226,8526,3347,0746,6256,9496,3026,5114,7556,7416,5316,8406,6957,1446,310
AsesiadauGall ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005.4,3544,8004,5044,5544,2774,5234,6944,7324,4344,8594,6584,7424,2984,7523,4944,8434,7794,9134,3884,4354,085
Dechreuwyd triniaethGall ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005.3,9964,2353,9903,9843,7833,9574,1744,1163,9644,2524,0384,0913,7984,2372,9904,1514,0874,1563,6173,7233,380
Pob achos a gaewyd yn ystod y chwarterGall ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005.6,7766,8726,6916,6856,6016,6526,3936,6166,3516,5546,7836,5586,1506,2734,9766,2056,4106,5576,3466,9466,422
Achosion a gyfeiriwyd sydd dal ar agorNoder bod y chwarter diweddaraf yn tueddu i fod â nifer uwch o gofnodion agored o\'i gymharu â\'r chwarteri blaenorol oherwydd derbyniwyd llai o ddiweddariadau i\'r cofnodion, ac mae’r asiantaethau yn cadw’r cofnodion ar agor am hyd at 6 wythnos cyn eu cau os nad yw\'r cleient yn mynychu.5826125455625405715806515567397687917227395298176267719741,5281,908

Metadata

Teitl

Crynodeb o weithgaredd chwarterol

Diweddariad diwethaf

4 Mai 2022 4 Mai 2022

Diweddariad nesaf

3 Awst 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Gwybodaeth reolaethol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, Ystadegau Chwarterol

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r ystadegau chwarterol hyn yn cyflwyno gwybodaeth gryno am wasanaethau triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys data ar weithgaredd yn ôl cyffur ac alcohol. Mae'r data ond yn berthnasol i bobl sy'n derbyn triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau ac, o ganlyniad, mae ond yn cynrychioli cyfran o'r holl bobl sy'n camddefnyddio sylweddau.

Ffynhonnell y data yw Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau (WNDSM). Mae'n cynnwys manylion yr holl atgyfeiriadau i asiantaethau cyffuriau ac alcohol yng Nghymru, ac fe'i cedwir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Mae'r gronfa ddata yn ddeinamig, hynny yw, mae cofnodion yn cael eu diwygio wrth i fwy o wybodaeth gael ei chyflwyno gan asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd ffigurau o'r pedwar chwarter blaenorol yn cael eu diwygio, a dylid ystyried hyn wrth ddehongli'r data. O ganlyniad, y pumed tro y bydd ddata yn cael ei gyhoeddi ar gyfer chwarter penodol, bydd yn cael ei nodi fel “terfynol” tan yr amser hwn bydd y data yn cael ei nodi fel "dros dro". Mae data ar y pwnc hwn hefyd yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad blynyddol ym mis Hydref. Noder nad yw'r ystadegau chwarterol a blynyddol yn gymaradwy yn uniongyrchol, yn bennaf gan nad yw cleientiaid na fynychodd mewn cyfnod cynnar iawn h.y. cyn asesiad, wedi'u cynnwys yn nhablau'r adroddiad blynyddol ond eu bod wedi'u cynnwys yma yn yr ystadegau chwarterol.

Mae rhywfaint o'r data a gyflwynir yn cael ei ddefnyddio i fesur Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPIs) i gefnogi'r gwaith o reoli perfformiad gwasanaethau triniaeth camddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dangosydd perfformiad i gyflawni amser aros o 20 diwrnod gwaith ar y mwyaf rhwng atgyfeirio a dechrau triniaeth. Mae'r dangosydd hwn hefyd wedi'i gynnwys yn Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru.

Gall asesiadau, dyddiadau dechrau triniaeth a dyddiadau cau ymwneud ag unrhyw atgyfeiriad ers mis Ebrill 2005 pan sefydlwyd y gronfa ddata.


Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O Ionawr 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

I gael gwybodaeth am ddefnyddwyr, defnyddiau a chyd-destun, dilynwch y ddolen i'r cyhoeddiad blynyddol a'r Adroddiad Ansawdd.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ym mhob cyhoeddiad chwarterol, mae data ar gyfer y pedwar chwarter blaenorol yn cael ei ddiwygio er mwyn cynnwys newidiadau i gofnodion.

Allweddeiriau

Camddefnyddio Sylweddau

Ansawdd ystadegol

Adroddiad ansawdd:

Mae'n ofynnol i bob Darparwr Gwasanaethau sy'n derbyn cyllid Llywodraeth Cymru, naill ai'n uniongyrchol neu drwy'r Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, i ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau gydymffurfio'n llawn â gofynion adrodd y gronfa ddata.

Ymchwilir i unrhyw gofnod sydd yn ymddangos yn anghywir ond nid yw’n bosibl bob amser i asiantaethau triniaeth, yn enwedig y rhai llai, i wirio a diweddaru eu cofnodion.
Mae Timau Cynghori Rhanbarthol ar Gamddefnyddio Sylweddau (SMARTs) Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda gwasanaethau triniaeth i wella ansawdd data. At ddibenion y cyhoeddiad hwn, dyma'r materion ansawdd data sy'n effeithio ar yr ystadegau hyn:

Mae rhai asiantaethau yn methu â chau achosion lle mae cleient yn cael ei drosglwyddo rhwng asiantaethau. Mae hyn yn golygu y bydd rhai unigolion yn cael eu cyfrif fwy nag unwaith ar y gronfa ddata.

Mae’n bosibl bod rhai dyddiadau atgyfeirio ac/neu driniaeth wedi eu hychwanegu’n anghywir at gofnodion cleientiaid gan arwain at oedi hirach na’r disgwyl ar gyfer triniaeth. Ymchwilir i unrhyw gofnod sydd yn ymddangos yn anghywir ond nid yw’n bosibl bob amser i asiantaethau triniaeth, yn enwedig y rhai llai, i wirio a diweddaru eu cofnodion.

Efallai na fydd amryw o asiantaethau yn cwblhau'r holl feysydd perthnasol ar y gronfa ddata erbyn i'r data chwarterol gael ei echdynnu.