Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Darpariaeth tai fforddiadwy ychwanegol yn ôl lleoliad a blwyddyn
None
[Lleihau]Cyllido[Hidlwyd]
-
Cyllido 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o dai[Hidlwyd]
-
Math o dai 1[Hidlo]
[Lleihau]Darparwr[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darparwr 1[Hidlo]
-
Darparwr 2[Hidlo]
Lleoliad cod[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]lleoliad[Hidlo]
-
-
[Lleihau]lleoliad 1
-
-
lleoliad 2
Cliciwch yma i ddidoli2008-09 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2009-10 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2010-11 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2011-12 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2012-13 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2013-14 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2014-15 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2015-16 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2016-17 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2017-18 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2018-19 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2019-20 Cynlluniwyd
[Ehangu]Cymru2,5432,3702,4862,4322,0422,4162,2182,4002,5462,3162,5923,569
[Ehangu]Ynys Môn116798549110313735705312464
[Ehangu]Gwynedd935311037666518254465411890
[Ehangu]Conwy49607632451587885104714044
[Ehangu]Sir Ddinbych134871546061167455676035152
[Ehangu]Sir y Flint74241157157138964384249163284
[Ehangu]Wrecsam104183951513256714521159132
[Ehangu]Powys5556273810593496391645133
[Ehangu]Ceredigion3438471191516218542153469
[Ehangu]Sir Benfro6712310526598015814015093126185
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin80186869287404718595117124182
[Ehangu]Abertawe299124104297129212142156171152254201
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot8113810083140102889510638153202
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr110101140120301211371361546114893
[Ehangu]Bro Morgannwg1168140487355169164286226105306
[Ehangu]Caerdydd459488362417329457256329256303305687
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf11710386408410211712024423096215
[Ehangu]Merthyr Tudful50657331661931382231210
[Ehangu]Caerffili2031701601081441621811631324982180
[Ehangu]Blaenau Gwent703375122116243054590318
[Ehangu]Torfaen7192889258128748297132121135
[Ehangu]Sir Fynwy1012616719185159536488100125173
[Ehangu]Casnewydd259215103264168106142183137197177134

Metadata

Teitl
Darpariaeth tai fforddiadwy gan bob darparwr, yn ôl lleoliad

Diweddariad diwethaf
14 Tachwedd 2019 14 Tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddarpariaeth tai fforddiadwy, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol yn ol is-adrannau'r Parc Cenedlaethol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data'n cynrychioli niferoedd yr unedau ychwanegol a ddarperir neu sydd ar y gweill bob blwyddyn, ac mae'n cynnwys gweithgaredd gan yr awdurdodau lleol eu hunain, yn ogystal â gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSLs) a datblygwyr sector preifat neu wirfoddol eraill sy'n gweithredu ym mhob ardal.

Mae'r set ddata hon yn canolbwyntio ar unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir, ac mae'r rhain yn cael eu diffinio fel y rhai a ddarparwyd trwy gynlluniau adeiladau newydd neu drwy brynu, prydlesu neu drosi unedau presennol. Felly, mae hyn yn hepgor unedau fforddiadwy presennol sydd wedi'u hadnewyddu neu eu hailwampio gan nad ydynt yn cael eu dosbarthu fel unedau ychwanegol. Fodd bynnag, lle mae uned bresennol wedi'i throsi yn ddwy uned ar wahân, mae hyn yn cynrychioli uned fforddiadwy ychwanegol. I'r gwrthwyneb, os oedd yna golled net o unedau fforddiadwy mewn eiddo dros flwyddyn, ni ddarparwyd unrhyw unedau tai fforddiadwy ychwanegol. Er enghraifft, pe bai dwy fflat annibynnol mewn un eiddo yn cael eu trosi i fod yn un cartref teuluol, nodir bod nifer yr unedau ychwanegol yn sero, er y dylid nodi nad yw hyn yn cael ei gofnodi fel newid negyddol i nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd.

Yn y cyd-destun hwn, mae darparu yn golygu bod yr uned wedi'i chwblhau ac ar gael i fyw ynddi.

Mae ffigurau ar gyfer y gweithgaredd tai fforddiadwy gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig mewn ardaloedd awdurdod lleol a pharc cenedlaethol ar gael ar wahân o fewn y set ddata hon. Fodd bynnag, gan fod ffiniau'r parciau cenedlaethol o fewn ffiniau'r awdurdodau lleol, i osgoi cyfrifiadau dwbl, peidiwch ag ychwanegu'r data ar gyfer y ddau fath o ardal wrth gyfrifo ffigurau Cymru. Yn hytrach, defnyddiwch y ffigurau a gyflwynir yma (sy'n cyfateb i'r ffigurau ar gyfer cyfanswm yr holl ardaloedd awdurdod lleol).


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y ddarpariaeth tai fforddiadwy wirioneddol yn ystod pob blwyddyn. Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am yr amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer y ddwy flynedd ddilynol. Mae'r niferoedd ar gyfer Cymru yn deillio o ddata'r holl ddarparwyr, a gan fod awdurdodau lleol yn darparu amcangyfrif o gyfanswm y ddarpariaeth tai fforddiadwy yn eu hardaloedd, mae hyn yn galluogi amcangyfrif o ddarpariaeth y sector preifat trwy dynnu darpariaeth gymdeithasol o gyfanswm y ddarpariaeth.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2007-08 hyd at 2015-16 mewn perthynas â darpariaeth go iawn, gydag amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer 2016-17 a 2017-18 wedi'i gynnwys hefyd.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae rhai mân ddiwygiadau wedi'u gwneud i'r data ar gyfer 2007-08 a 2008-09 ers eu cyhoeddi yn 2009. Roedd hyn yn angenrheidiol oherwydd rhai anghysondebau yn y data ar wahân a gyflenwyd gan awdurdodau lleol a'r RSLs, a ddaeth i'r amlwg yn y dadansoddiad rhwng yr anghenion cyffredinol a chategorïau tai eraill. Yn yr achosion hyn, mae'r data wedi'i newid i fod yn gyson yn seiliedig ar y data a gyflenwyd gan yr RSLs, ac mae'n effeithio ar ddata ar gyfer Wrecsam, Sir Gâr, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy a Chymdeithas Tai Newydd. Nid yw hyn yn effeithio ar gyfanswm y tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir yn ystod y blynyddoedd hyn.

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
tai cymdeithasol; tai fforddiadwy; landlordiaid cymdeithasol