Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Darpariaeth tai fforddiadwy ychwanegol yn ôl lleoliad a blwyddyn
None
[Lleihau]CyllidoHwn yw\’r rhaniad rhwng yr unedau a ariennir gan gyllid grant cyfalaf neu fel arall. Mae cyllid grant cyfalaf yn cynnwys Grant Tai Cymdeithasol, Grant Tai Cymdeithasol wedi\’i Ailgylchu neu\’r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol. Ar gyfer rhai o\’r data cyn 2009-10, ni chasglwyd gwybodaeth am y mecanwaith cyllido.[Hidlwyd]
-
Cyllido 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o daiMae\’r math hwn o dai naill ai\’n llety anghenion cyffredinol sy\’n unedau annibynnol nad ydynt wedi\’u cadw ar gyfer grwpiau cleientiaid penodol, neu holl anghenion tai eraill sef y rhai a ddarperir at ddefnydd grwpiau cleientiaid penodol neu at ddibenion penodol. Caiff eiddo sydd wedi\’i addasu at ddefnydd pobl ag anableddau ei gynnwys fel rhan o\’r llety anghenion cyffredinol os na ddarperir unrhyw wasanaethau neu gymorth ychwanegol fel rhan o delerau\’r feddiannaeth.[Hidlwyd]
-
Math o dai 1[Hidlo]
[Lleihau]DarparwrMae\’r wybodaeth a ddangosir yma\’n cynnwys gweithgarwch tai fforddiadwy\’r awdurdodau lleol a\’r landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, yn ogystal â datblygwyr eraill o\’r sectorau preifat a gwirfoddol.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darparwr 1[Hidlo]
-
Darparwr 2[Hidlo]
Lleoliad cod[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]lleoliadMae\’r ffigurau ar gyfer cyfanswm y gweithgarwch tai fforddiadwy yn ardaloedd awdurdodau lleol ac ardaloedd y parciau cenedlaethol ar gael ar wahân yn y set ddata hon. Fodd bynnag, oherwydd bod ffiniau\’r parciau cenedlaethol y tu mewn i ffiniau awdurdodau lleol, peidiwch ag adio\’r data ar gyfer y ddau fath o ardal wrth gyfrifo ffigurau Cymru, er mwyn osgoi cyfrif dwbl. Yn lle hynny, defnyddiwch ffigurau Cymru a ddangosir yma (sy\’n cyd-fynd â\’r ffigurau ar gyfer y cyfanswm ar gyfer yr holl ardaloedd awdurdodau lleol).[Hidlo]
-
-
[Lleihau]lleoliad 1
-
-
lleoliad 2
Cliciwch yma i ddidoli2008-09 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2009-10 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2010-11 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2011-12 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2012-13 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2013-14 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2014-15 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2015-16 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2016-17 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2017-18 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2018-19 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2019-20 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2020-21 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2021-22 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2022-23 CyflenwydCliciwch yma i ddidoli2023-24 CynlluniwydAmcangyfrifon yw’r ffigurau yma a allai newid pan y\'u nodir fel y \'cyflenwyd\' yn y dyfodol. Mae rhai o ddadansoddiadau manwl y data ar goll ar gyfer niferoedd arfaethedig hyn.
[Ehangu]Cymru2,5432,3702,4862,4322,0422,4162,2182,4002,5462,3162,5922,9423,6032,6763,3693,135
[Ehangu]Ynys Môn11679854911031373570531242710171124131
[Ehangu]Gwynedd93531103766651825446541189710138800
[Ehangu]Conwy4960763245158788510471407910711689220
[Ehangu]Sir Ddinbych13487154606116745567603511912025614372
[Ehangu]Sir y Flint7424115715713896438424916396228765092
[Ehangu]Wrecsam1041839515132567145211592569541006
[Ehangu]Powys555627381059349639164517513713914875
[Ehangu]Ceredigion343847119151621854215343883702248
[Ehangu]Sir Benfro671231052659801581401509312616411712692255
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin8018686928740471859511712419210624224170
[Ehangu]Abertawe299124104297129212142156171152254245297213290250
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot81138100831401028895106381531711079878130
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr1101011401203012113713615461148941666385104
[Ehangu]Bro Morgannwg1168140487355169164286226105294232202171255
[Ehangu]Caerdydd459488362417329457256329256303305439541324705619
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf11710386408410211712024423096135238160189297
[Ehangu]Merthyr Tudful506573316619313822312121497250
[Ehangu]Caerffili203170160108144162181163132498212617467188108
[Ehangu]Blaenau Gwent7033751221162430545903112904346
[Ehangu]Torfaen719288925812874829713212114116313412090
[Ehangu]Sir Fynwy10126167191851595364881001251131469166128
[Ehangu]Casnewydd25921510326416810614218313719717723923186359179

Metadata

Teitl

Darpariaeth tai fforddiadwy gan bob darparwr, yn ôl lleoliad

Diweddariad diwethaf

7 Tachwedd 2023 7 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddarpariaeth tai fforddiadwy, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol yn ol is-adrannau'r Parc Cenedlaethol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data'n cynrychioli niferoedd yr unedau ychwanegol a ddarperir neu sydd ar y gweill bob blwyddyn, ac mae'n cynnwys gweithgaredd gan yr awdurdodau lleol eu hunain, yn ogystal â gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSLs) a datblygwyr sector preifat neu wirfoddol eraill sy'n gweithredu ym mhob ardal.

Mae'r set ddata hon yn canolbwyntio ar unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir, ac mae'r rhain yn cael eu diffinio fel y rhai a ddarparwyd trwy gynlluniau adeiladau newydd neu drwy brynu, prydlesu neu drosi unedau presennol. Felly, mae hyn yn hepgor unedau fforddiadwy presennol sydd wedi'u hadnewyddu neu eu hailwampio gan nad ydynt yn cael eu dosbarthu fel unedau ychwanegol. Fodd bynnag, lle mae uned bresennol wedi'i throsi yn ddwy uned ar wahân, mae hyn yn cynrychioli uned fforddiadwy ychwanegol. I'r gwrthwyneb, os oedd yna golled net o unedau fforddiadwy mewn eiddo dros flwyddyn, ni ddarparwyd unrhyw unedau tai fforddiadwy ychwanegol. Er enghraifft, pe bai dwy fflat annibynnol mewn un eiddo yn cael eu trosi i fod yn un cartref teuluol, nodir bod nifer yr unedau ychwanegol yn sero, er y dylid nodi nad yw hyn yn cael ei gofnodi fel newid negyddol i nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd.

Yn y cyd-destun hwn, mae darparu yn golygu bod yr uned wedi'i chwblhau ac ar gael i fyw ynddi.

Mae ffigurau ar gyfer y gweithgaredd tai fforddiadwy gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig mewn ardaloedd awdurdod lleol a pharc cenedlaethol ar gael ar wahân o fewn y set ddata hon. Fodd bynnag, gan fod ffiniau'r parciau cenedlaethol o fewn ffiniau'r awdurdodau lleol, i osgoi cyfrifiadau dwbl, peidiwch ag ychwanegu'r data ar gyfer y ddau fath o ardal wrth gyfrifo ffigurau Cymru. Yn hytrach, defnyddiwch y ffigurau a gyflwynir yma (sy'n cyfateb i'r ffigurau ar gyfer cyfanswm yr holl ardaloedd awdurdod lleol).


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y ddarpariaeth tai fforddiadwy wirioneddol yn ystod pob blwyddyn. Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am yr amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer y ddwy flynedd ddilynol. Mae'r niferoedd ar gyfer Cymru yn deillio o ddata'r holl ddarparwyr, a gan fod awdurdodau lleol yn darparu amcangyfrif o gyfanswm y ddarpariaeth tai fforddiadwy yn eu hardaloedd, mae hyn yn galluogi amcangyfrif o ddarpariaeth y sector preifat trwy dynnu darpariaeth gymdeithasol o gyfanswm y ddarpariaeth.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2007-08 hyd at 2015-16 mewn perthynas â darpariaeth go iawn, gydag amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer 2016-17 a 2017-18 wedi'i gynnwys hefyd.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae rhai mân ddiwygiadau wedi'u gwneud i'r data ar gyfer 2007-08 a 2008-09 ers eu cyhoeddi yn 2009. Roedd hyn yn angenrheidiol oherwydd rhai anghysondebau yn y data ar wahân a gyflenwyd gan awdurdodau lleol a'r RSLs, a ddaeth i'r amlwg yn y dadansoddiad rhwng yr anghenion cyffredinol a chategorïau tai eraill. Yn yr achosion hyn, mae'r data wedi'i newid i fod yn gyson yn seiliedig ar y data a gyflenwyd gan yr RSLs, ac mae'n effeithio ar ddata ar gyfer Wrecsam, Sir Gâr, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy a Chymdeithas Tai Newydd. Nid yw hyn yn effeithio ar gyfanswm y tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir yn ystod y blynyddoedd hyn.

Allweddeiriau

tai cymdeithasol; tai fforddiadwy; landlordiaid cymdeithasol

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.