Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Darpariaeth tai fforddiadwy ychwanegol yn ôl landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn unig, yn ôl lleoliad, deiliadaeth a chyllid
None
[Lleihau]DarparwrMae\’r wybodaeth a ddangosir yma\’n cynnwys gweithgarwch tai fforddiadwy\’r awdurdodau lleol a\’r landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, yn ogystal â datblygwyr eraill o\’r sectorau preifat a gwirfoddol unig.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Darparwr 1[Hidlo]
-
Darparwr 2[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Lleoliad cod[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Deiliadaethcynnwys unedau lle – mae\’r landlord cymdeithasol cofrestredig yn cynnig benthyciad ecwiti i helpu i brynu eiddo (e.e. trwy gynllun Homebuy); – mae\’r berchnogaeth yn cael ei rhannu rhwng y preswylydd a\’r landlord (e.e. perchnogaeth rannol / rhentu rhannol); - mae yna unrhyw drefniant perchentyaeth cost isel arall; neu – y cânt eu cynnig o dan egwyddorion ‘deiliadaeth niwtral\’ (lle caiff yr ymgeisydd ddewis rhentu neu brynu, gan ddibynnu ar ei sefyllfa unigol) os yw\’r feddiannaeth gyntaf ar delerau rhannu ecwiti.[Hidlo]
-
Deiliadaeth 1
[Lleihau]CyllidoHwn yw\’r rhaniad rhwng yr unedau a ariennir gan gyllid grant cyfalaf neu fel arall. Mae cyllid grant cyfalaf yn cynnwys Grant Tai Cymdeithasol, Grant Tai Cymdeithasol wedi\’i Ailgylchu neu\’r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol. Ar gyfer rhai o\’r data cyn 2009-10, ni chasglwyd gwybodaeth am y mecanwaith cyllido.[Hidlo]
-
[Lleihau]Cyllido 1
-
Cyllido 2
[Lleihau]LleoliadMae\’r ffigurau ar gyfer cyfanswm y gweithgarwch tai fforddiadwy yn ardaloedd awdurdodau lleol ac ardaloedd y parciau cenedlaethol ar gael ar wahân yn y set ddata hon. Fodd bynnag, oherwydd bod ffiniau\’r parciau cenedlaethol y tu mewn i ffiniau\’r awdurdodau lleol, peidiwch ag adio\’r data ar gyfer y ddau fath o ardal wrth gyfrifo ffigurau Cymru, er mwyn osgoi cyfrif dwbl. Yn lle hynny, defnyddiwch ffigurau Cymru a ddangosir yma (sy\’n cyd-fynd â\’r ffigurau ar gyfer y cyfanswm ar gyfer yr holl ardaloedd awdurdodau lleol).[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Lleoliad 1
-
-
Lleoliad 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Rhent cymdeithasol[Lleihau]Rhent canolradd[Lleihau]Ecwiti a rennir (cyn-2017-18)Ecwiti a rennir  (cyn-2017-18)[Lleihau]Rhannu perchnogaethRhannu perchnogaeth
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid Grant Cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid nad sy’n grant cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid Grant Cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid nad sy’n grant cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid Grant Cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid nad sy’n grant cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid Grant Cyfalaf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyllid nad sy’n grant cyfalaf
[Ehangu]Cymru2,0673762,44323614438036721085433873,018
[Ehangu]Ynys Môn3903944810100048
[Ehangu]Gwynedd7627800040400082
[Ehangu]Conwy68068261339000000107
[Ehangu]Sir Ddinbych3133485058268000100
[Ehangu]Sir y Flint1131112418220000000144
[Ehangu]Wrecsam2718450121200007764
[Ehangu]Powys1000100000303000103
[Ehangu]Ceredigion8308300000000083
[Ehangu]Sir Benfro1103113000000101114
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin5556050500020267
[Ehangu]Abertawe1552518033336055151732253
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot492877171128022000107
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr1163415010010000066166
[Ehangu]Bro Morgannwg62981601601602727101204
[Ehangu]Caerdydd18327210374178000000288
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf216522120210111011235
[Ehangu]Merthyr Tudful4544900000000049
[Ehangu]Caerffili115161317070151518321174
[Ehangu]Blaenau Gwent8199000000000090
[Ehangu]Torfaen80291092553016824000163
[Ehangu]Sir Fynwy5358111143179918000146
[Ehangu]Casnewydd210121114014000606231

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data'n cynrychioli niferoedd yr unedau ychwanegol a ddarperir neu sydd ar y gweill bob blwyddyn gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSLs), ac eithrio gweithgaredd gan yr awdurdodau lleol a a datblygwyr sector preifat neu wirfoddol eraill.

Mae'r set ddata hon yn canolbwyntio ar unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir, ac mae'r rhain yn cael eu diffinio fel y rhai a ddarparwyd trwy gynlluniau adeiladau newydd neu drwy brynu, prydlesu neu drosi unedau presennol. Felly, mae hyn yn hepgor unedau fforddiadwy presennol sydd wedi'u hadnewyddu neu eu hailwampio gan nad ydynt yn cael eu dosbarthu fel unedau ychwanegol. Fodd bynnag, lle mae uned bresennol wedi'i throsi yn ddwy uned ar wahân, mae hyn yn cynrychioli uned fforddiadwy ychwanegol. I'r gwrthwyneb, os oedd yna golled net o unedau fforddiadwy mewn eiddo dros flwyddyn, ni ddarparwyd unrhyw unedau tai fforddiadwy ychwanegol. Er enghraifft, pe bai dwy fflat annibynnol mewn un eiddo yn cael eu trosi i fod yn un cartref teuluol, nodir bod nifer yr unedau ychwanegol yn sero, er y dylid nodi nad yw hyn yn cael ei gofnodi fel newid negyddol i nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd.

Yn y cyd-destun hwn, mae darparu yn golygu bod yr uned wedi'i chwblhau ac ar gael i fyw ynddi.

Mae ffigurau ar gyfer y gweithgaredd tai fforddiadwy gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig mewn ardaloedd awdurdod lleol a pharc cenedlaethol ar gael ar wahân o fewn y set ddata hon. Fodd bynnag, gan fod ffiniau'r parciau cenedlaethol o fewn ffiniau'r awdurdodau lleol, i osgoi cyfrifiadau dwbl, peidiwch ag ychwanegu'r data ar gyfer y ddau fath o ardal wrth gyfrifo ffigurau Cymru. Yn hytrach, defnyddiwch y ffigurau a gyflwynir yma (sy'n cyfateb i'r ffigurau ar gyfer cyfanswm yr holl ardaloedd awdurdod lleol).


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Cymru ar y ddarpariaeth tai fforddiadwy wirioneddol yn ystod pob blwyddyn. Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am yr amcangyfrif o'r ddarpariaeth ar gyfer y ddwy flynedd ddilynol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2007-08 hyd at 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Teitl

Darpariaeth tai fforddiadwy gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, yn ôl lleoliad

Diweddariad diwethaf

21 Rhagfyr 2021 21 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddarpariaeth tai fforddiadwy, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

tai cymdeithasol; tai fforddiadwy; landlordiaid cymdeithasol

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.