Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tai fforddiadwy a ddarparwyd drwy rwymedigaethau cynllunio ac ar safleoedd eithriedig yn ôl awdurdod, mesur a'r math o gynllunio
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
MesurNi fydd nifer yr unedau y rhoddir caniatâd cynllunio iddynt yn cael eu cyflawni o angenrheidrwydd yn yr un flwyddyn felly dylid ystyried y ffigurau hyn ar wahân i\’r ffigurau wedi\’u cyflawni yn yr un flwyddyn.[Hidlo]
Math cynllunioMae rhwymedigaethau cynllunio (neu gytundebau Adran 106) yn drefniadau i oresgyn rhwystrau a allai atal rhoi caniatâd cynllunio fel arall. Gellir eu defnyddio i wrthbwyso canlyniadau negyddol datblygiad, i helpu i ddiwallu anghenion lleol neu i sicrhau buddion a fyddai\’n gwneud y datblygiad yn fwy cynaliadwy. Noder na ddylid ychwanegu nifer yr unedau tai fforddiadwy a gyflawnir trwy\’r trefniadau hyn i\’r rhai a gyflawnir ar safleoedd eithriedig gwledig. Mae hyn oherwydd y gall uned gael ei chyflawni ar safle eithriedig gwledig o dan Adran 106, felly mae\’n bosibl y bydd elfen o gyfrif dwbl wrth wneud hynny.[Hidlo]
Cod yr awdurdod[Hidlwyd]
[Lleihau]AwdurdodEr bod ardaloedd awdurdodau\’r parciau cenedlaethol y tu mewn i ffiniau\’r awdurdodau lleol, yng nghyd-destun cynllunio, dim ond am y rhannau hynny o ardal yr awdurdod lleol sydd y tu allan i ffiniau\’r parc cenedlaethol mae\’r awdurdodau lleol yn gyfrifol. Felly yng nghyd-destun cynllunio, caiff y ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol ac awdurdodau\’r parciau cenedlaethol eu hadio at ei gilydd i roi cyfanswm terfynol ar gyfer Cymru gyfan.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod 1
-
-
Awdurdod 2
[Lleihau]A gafodd ganiatâd cynllunio[Lleihau]Cyflenwyd
Cliciwch yma i ddidoliDarparu unedau tai fforddiadwy ychwanegol drwy rwymedigaethau cynllunioCliciwch yma i ddidoliDarparu unedau tai fforddiadwy ychwanegol ar safleoedd eithriedigCliciwch yma i ddidoliDarparu unedau tai fforddiadwy ychwanegol drwy rwymedigaethau cynllunioCliciwch yma i ddidoliDarparu unedau tai fforddiadwy ychwanegol ar safleoedd eithriedig
[Lleihau]W92000004[Ehangu]Cymru5,9941933,024288
[Lleihau]596[Lleihau]Cymru[Ehangu]Awdurdodau Lleol5,6921862,870264
[Lleihau]W06000001[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolYnys Môn1873815519
[Lleihau]W06000002[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolGwynedd253249945
[Lleihau]W06000003[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolConwy..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
[Lleihau]W06000004[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolSir Ddinbych3870360
[Lleihau]W06000005[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolSir y Flint11101350
[Lleihau]W06000006[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolWrecsam20201400
[Lleihau]W06000023[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolPowys465349246
[Lleihau]W06000008[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolCeredigion..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
[Lleihau]W06000009[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolSir Benfro148364966
[Lleihau]W06000010[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolSir Gaerfyrddin14101180
[Lleihau]W06000011[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolAbertawe1901030
[Lleihau]W06000012[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolCastell-nedd Port Talbot80448
[Lleihau]W06000013[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolPen-y-bont ar Ogwr26302870
[Lleihau]W06000014[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolBro Morgannwg851..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael46734
[Lleihau]W06000015[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolCaerdydd63502960
[Lleihau]W06000016[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolRhondda Cynon Taf1560670
[Lleihau]W06000024[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolMerthyr Tudful47000
[Lleihau]W06000018[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolCaerffili33801100
[Lleihau]W06000019[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolBlaenau Gwent184134
[Lleihau]W06000020[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolTorfaen1953414734
[Lleihau]W06000021[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolSir Fynwy25912567
[Lleihau]W06000022[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau LleolCasnewydd87701850
[Lleihau]595[Lleihau]Cymru[Ehangu]Awdurdodau Parc Cenedlaethol302715424
[Lleihau]W18000001[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau Parc CenedlaetholParc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog7004121
[Lleihau]W18000002[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau Parc CenedlaetholParc Cenedlaethol Arfordir Penfro1994783
[Lleihau]W18000003[Lleihau]Cymru[Lleihau]Awdurdodau Parc CenedlaetholParc Cenedlaethol Eryri333350

Metadata

Teitl

Darpariaeth tai fforddiadwy trwy rwymedigaethau cynllunio ac ar safleoedd eithriedig gwledig, yn ôl awdurdod cynllunio

Diweddariad diwethaf

21 Rhagfyr 2021 21 Rhagfyr 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am ddarpariaeth tai fforddiadwy, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau cynllunio

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn ymwneud â nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol sy'n cael caniatâd cynllunio a nifer yr unedau ychwanegol a ddarperir ym mhob ardal awdurdod lleol bob blwyddyn. Yr awdurdodau cynllunio yng Nghymru yw'r 22 o awdurdodau lleol a'r 3 awdurdod parc cenedlaethol. Y data a ddangosir yw nifer yr unedau tai fforddiadwy sy'n cael caniatâd cynllunio ac a ddarperir o dan rwymedigaethau cynllunio ac ar safleoedd eithriadau tai fforddiadwy.

Mae'r set ddata hon yn canolbwyntio ar unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir ar dir a gyflwynwyd gan yr awdurdod lleol dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae'r rhain yn cael eu diffinio fel y rhai a ddarparwyd trwy gynlluniau adeiladau newydd neu drwy brynu, prydlesu neu drosi unedau presennol. Felly, mae hyn yn hepgor unedau fforddiadwy presennol sydd wedi'u hadnewyddu neu eu hailwampio gan nad ydynt yn cael eu dosbarthu fel unedau ychwanegol. Fodd bynnag, lle mae uned bresennol wedi'i throsi yn ddwy uned ar wahân, mae hyn yn cynrychioli uned fforddiadwy ychwanegol. I'r gwrthwyneb, os oedd yna golled net o unedau fforddiadwy mewn eiddo dros flwyddyn, ni ddarparwyd unrhyw unedau tai fforddiadwy ychwanegol. Er enghraifft, pe bai dwy fflat annibynnol mewn un eiddo yn cael eu trosi i fod yn un cartref teuluol, nodir bod nifer yr unedau ychwanegol yn sero, er y dylid nodi nad yw hyn yn cael ei gofnodi fel newid negyddol i nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd.

Yn y cyd-destun hwn, mae darparu yn golygu bod yr uned wedi'i chwblhau ac ar gael i fyw ynddi.

Ystyr rhwymedigaethau cynllunio (neu gytundebau Adran 106) yw trefniadau i oresgyn rhwystrau a all atal caniatâd cynllunio. Gallant gael eu defnyddio i wrthbwyso canlyniadau negyddol datblygu, i helpu i ddiwallu anghenion lleol neu sicrhau buddion a fyddai'n gwneud datblygiad yn fwy cynaliadwy.

Mae safleoedd eithriadau tai fforddiadwy yn safleoedd tai ar raddfa fach, yn aml mewn neu yn ymyl setliadau presennol ar gyfer darparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol, na fyddent yn cael eu dyrannu yn y cynllun datblygu fel arall.

Noder na ddylai nifer yr unedau tai fforddiadwy a ddarperir trwy rwymedigaethau cynllunio gael eu hychwanegu at y rhai a ddarperir ar safleoedd eithriadau tai fforddiadwy. Y rheswm am hyn yw y gall uned gael ei darparu ar safle eithriadau tai fforddiadwy o dan rwymedigaeth gynllunio, felly efallai y bydd achos o gyfrif dwbl wrth wneud hynny.

Noder hefyd na fydd nifer yr unedau sy'n cael caniatâd cynllunio o reidrwydd yn cael eu darparu yn yr un flwyddyn, felly dylai'r ffigurau hyn gael eu hystyried ar wahân i'r ffigurau a ddarperir yn yr un flwyddyn.

Er bod yr ardaloedd a gwmpesir gan yr awdurdodau parciau cenedlaethol o fewn ffiniau'r awdurdodau lleol, yng nghyd-destun cynllunio, mae'r awdurdodau lleol ond yn gyfrifol am y rhannau hynny o'r ardal awdurdod lleol nad ydynt o fewn ffiniau'r parc cenedlaethol. Felly, yn y cyd-destun cynllunio, mae'r ffigurau ar gyfer awdurdodau lleol ac awdurdodau parciau cenedlaethol yn cael eu hychwanegu at ei gilydd i ddarparu cyfanswm cyffredinol ar gyfer Cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan awdurdodau cynllunio yng Nghymru ar y ddarpariaeth tai fforddiadwy a ddarperir bob blwyddyn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol rhwng 2007-08 a 2015-16.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

tai cymdeithasol; tai fforddiadwy; landlordiaid cymdeithasol