Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cymorth ar gyfer gwariant gwella tai yn ôl deiliadaeth, blwyddyn a mesur
None
Ardal[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlwyd]
MesurNid yw\’r ffigurau ar weithgarwch adnewyddu\’r sector preifat yn cynnwys Grantiau Cyfalaf Penodol. Grantiau blynyddol yw Grantiau Cyfalaf Penodol a ddosberthir i ymateb i gynigion gan awdurdodau lleol a gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben cyfalaf y tu mewn i ffiniau ardal adnewyddu. Cynhwysir cymorth gan drydydd partïon yn nata gweithgarwch adnewyddu\’r sector preifat lle mae\’r awdurdod lleol yn ymwneud mewn rhyw ffordd, er enghraifft trwy ddarparu\’r cyllid i\’r trydydd parti roi\’r benthyciad.[Hidlwyd]
[Lleihau]DaliadaethPreswylwyr sy\’n berchen ar eu cartref neu\’n berchen arno gyda morgais yw perchen-feddianwyr. Mae rhentu preifat yn cyfeirio at y rheiny sy\’n rhentu eu hannedd gan landlord preifat ac mae landlord cymdeithasol yn cyfeirio at y preswylwyr hynny sy\’n rhentu gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (cymdeithasau tai) neu gan yr awdurdod lleol. Os oes gan annedd ddeiliadaeth ganolradd fe\’i cofnodir unwaith yn unig, o dan y ddeiliadaeth fwyaf briodol. Cafodd y categori tenantiaeth anhysbys ei ddefnyddio o 2004 i 2005.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Daliadaeth 1
-
-
Daliadaeth 2
[Lleihau]2015-16[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19[Lleihau]2019-20[Lleihau]2020-21[Lleihau]2021-22
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm yr anheddau sydd wedi eu gwellaCliciwch yma i ddidoliCyfanswm GwariantCasglwyd o 2013-14 ymlaen.
[Lleihau]Cyfanswm6,15812,846,1325,7968,865,5035,6539,851,6586,72711,348,766.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.3,025(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.7,091,3783,5757,789,368
Cyfanswm[Lleihau]Perchen-feddiannyddPerchen-feddiannydd3,4046,439,5023,5625,837,9173,2036,508,2724,1477,964,123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,631(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.4,881,6582,1645,988,495
[Lleihau]Rhentu preifatRhentu preifat4424,393,8043572,190,7554272,430,2703832,430,584.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.112(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,601,4691261,204,655
[Lleihau]Landlord cymdeithasol1,0381,622,869845684,8801,110770,1541,289766,949.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.525(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.512,308632496,219
Landlord cymdeithasolTenant RSLCasglwyd o 2013-14 ymlaen.86889,94800225,59411039,374.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.9(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.202,34717119,095
Tenant awdurdod lleolCasglwyd o 2013-14 ymlaen.952732,921845684,8801,088764,5601,179727,575.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.516(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.309,961615377,124
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys1,274389,9571,032151,952913142,962908187,110.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol75795,943653100,000

Metadata

Teitl

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai yn ôl deiliadaeth

Diweddariad diwethaf

27 Ebrill 2023 27 Ebrill 2023

Diweddariad nesaf

Chwefror 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau

Tai, Adnewyddu Sector Preifat (PSR), Cymorth, Daliadaeth, Landlord Cymdeithasol, Rhentu Preifat

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r wybodaeth a gyflwynir yma yn gysylltiedig a chymorth ar gyfer adnewyddu tai, sydd yn cael ei ariannu yn bennaf gan Awdurdodau Lleol. Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru er mwyn sefydlu a monitro cyfanswm y gwariant ar draws Cymru ar adnewyddu'r sector preifat a nifer yr anheddau sydd wedi gwella. Mae’n cael ei defnyddio i fonitro tueddiadau mewn gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol i wella ansawdd y stoc tai o fewn eu hardal. Mae hyn yn helpu i fonitro effeithiolrwydd y polisi presennol yn enwedig y cynnydd yn erbyn amcanion y Strategaeth Tai Genedlaethol ac ar gyfer datblygu polisi yn y dyfodol.

Gall awdurdodau lleol gynnig cymorth ariannol i berchnogion tai ar gyfer gwelliant ac atgyweirio’r cartref. Gall hyn gynnwys grantiau a benthyciadau ar gyfer caffael, adnewyddu, gwella, atgyweirio, cael gwared ac adleoli llety. Mewn nifer o achosion mae’r cymorth yn targedu grwpiau bregus fel yr anabl neu’r henoed. Cyfeirir at y cymorth yma fel gweithgaredd adnewyddu’r sector preifat.

Mae’r wybodaeth a ddangosir yn cynnwys gweithgarwch o dan Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 a Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Ym mis Gorffennaf 2003, cyflwynodd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 drefniadau newydd, yn rhoi mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol wrth ymdrin â phroblemau cyflwr y stoc leol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir y wybodaeth a gyflwynir yma yn flynyddol drwy ddatganiadau blynyddol awdurdodau cynllunio Cymru am gymorth ar gyfer adnewyddu tai.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 2003-04 ymlaen.

Nodwch, oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19) yn 2020, ni chasglwyd data ar gymorth ar gyfer gwelliannau tai ar gyfer 2019-20.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Dim