Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Grantiau ar gyfer cyfleusterau i bobl anabl yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o grant
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Grants[Hidlo]
-
Grants 1
Ardal[Hidlo]
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer yr anheddau a gafodd eu gwella[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y ceisiadau dilys am grant yn ystod y flwyddyn ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol (£)[Lleihau]Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: CyfanswmCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Cyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm y grantiau a gwblhawyd (£)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCost gwaith cymwys yr holl grantiau a gwblhawyd (£)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gwblhawyd lle mae grantiau'n cynnwys cost llawn y gwaith cymwys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliO'r rhai a gwblhawyd faint o grantiau nad ydynt yn cwmpasu'r gost lawn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm y cymorth ychwanegol nad yw'n orfodol (£)
Cliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Perchen-feddiannyddCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Landlord preifatCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant preifatCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau:Cliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant RSLCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Amhenodol
Cymru13,13210,67310,167.6,243..6821701,135.8,23066,190,76768,753,6847,5866314,233,203
Ynys Môn165155162.148..1700.1651,213,1281,229,8611531230,432
Gwynedd114114114.89..2500.1141,170,5641,174,148111313,034
Conwy518292283.219..4750.2712,195,0032,212,33825219567,530
Sir Ddinbych232272241.171..6100.2322,206,7822,235,9912171589,484
Sir y Fflint1429898.96..200.98992,1001,075,33891783,240
Wrecsam462468468.170..250267.4622,819,7492,852,27843329137,257
Powys1,4531,4531,453.143..1600.1591,356,6811,375,58514514565,068
Ceredigion494528495.181..29180.2282,020,9022,060,86520919196,382
Sir Benfro287308298.240..4205.2872,003,0902,037,858253340
Sir Gaerfyrddin456481473.438..1800.4564,084,9024,131,730399540
Abertawe2,049854657.478..66092.6367,337,1218,358,94263601,441,591
Castell-nedd Port Talbot575672601.474..85160.5755,574,8355,701,383504710
Pen-y-bont ar Ogwr335364381.213..24980.3353,439,9043,499,236303326,544
Bro Morgannwg248245253.221..2500.2462,097,2392,146,28721333207,708
Caerdydd1,9212,2012,131.1,088..594770.1,92112,123,12512,227,6421,86160104,517
Rhondda Cynon Taf693756754.614..7270.6936,728,9596,956,4896019236,000
Merthyr Tudful10111493.71..8220.1011,183,5161,191,2329380
Caerffili351318300.323..2800.3511,928,8661,980,95329952103,304
Blaenau Gwent1,2697272.78..200.80607,194642,7934723463,865
Torfaen376420387.368..701.3762,346,1082,381,129352240
Sir Fynwy653188210.198..800.2061,165,0201,647,8532006187,248
Casnewydd238300243.222..1600.2381,595,9791,633,753214240

Metadata

Teitl
Grantiau cyfleusterau i'r anabl

Diweddariad diwethaf
6 Chwefror 2020 6 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
Chwefror 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am grant cyfleusterau i bobl anabl, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn ymwneud â Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (DFGs) ac fe'i cesglir gan Lywodraeth Cymru er mwyn monitro effeithiolrwydd y polisi presennol a helpu i ddatblygu polisïau yn y maes hwn yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth hon yn helpu i ddarparu darlun o'r nifer a'r mathau o Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a chostau addasiadau ar lefel leol a chenedlaethol. Mae adran cyllid llywodraeth leol Llywodraeth Cymru yn defnyddio data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn ei gyfrifiadau setliad llywodraeth leol ac mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r wybodaeth am sawl rheswm, gan gynnwys cynllunio strategol ar gyfer tai a chwblhau Asesiadau o'r Farchnad Dai Leol.

Ystyr Grant Cyfleusterau i'r Anabl yw grant i ddarparu gwasanaethau i berson anabl, naill ai mewn annedd neu yn rhannau cyffredin adeilad sy'n cynnwys un neu fwy o fflatiau. Mae Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn cael eu talu gan yr awdurdod lleol a gallant helpu i dalu costau addasu cartref i alluogi person anabl i barhau i fyw yno. Dyma enghreifftiau o'r hyn y gall Grant Cyfleusterau i'r Anabl gael ei ddefnyddio ar ei gyfer:
1) Gwella mynediad i ystafell, er enghraifft, lledu drysau neu osod lifft grisiau;
2) Darparu cyfleuster ymolchi ychwanegol, er enghraifft, cawod mynediad gwastad;
3) Hwyluso'r gwaith o baratoi a choginio bwyd, er enghraifft, trwy ddarparu unedau is.

Mae talu rhai Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn orfodol o dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Bydd cyfanswm y grant yn dibynnu ar gost y gwaith cymeradwy ac amgylchiadau ariannol y perchentywr. Yr uchafswm grant yw £36,000 yng Nghymru, ond gall awdurdod lleol benderfynu talu costau ychwanegol os yw'n dymuno gwneud hynny.

Mae'r data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn cwmpasu grantiau gorfodol ac anorfodol lle mae'r taliadau terfynol wedi'u gwneud a'u hardystio. Mae data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol wedi'i gasglu a'i gynnwys yn yr ystadegau hyn ers 2009-10. Mae Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol ond yn gyfran fach o weithgaredd adnewyddu sector preifat, ond dylid bod yn ofalus wrth gymharu ffigurau â ffigurau cyn 2009-10.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Mae'r data ar y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn cwmpasu grantiau gorfodol ac anorfodol lle mae'r taliadau terfynol wedi'u gwneud a'u hardystio. Mae data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol wedi'i gasglu a'i gynnwys yn yr ystadegau hyn ers 2009-10. Cyfran fach yn unig o weithgaredd adnewyddu'r sector preifat yw Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol, ond dylid bod yn ofalus wrth gymharu ffigurau o cyn 2009-10.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1997-98 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, (DFGs), Cymorth
55/5000
Tai, Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, (DFGs), Cymorth