Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Grantiau ar gyfer cyfleusterau i bobl anabl yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o grant
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Grantiau[Hidlo]
-
Grantiau 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer yr anheddau a gafodd eu gwella[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y ceisiadau dilys am grant yn ystod y flwyddyn ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm y ceisiadau am grant a gymeradwywyd yn ystod y flwyddyn ariannol (£)[Lleihau]Nifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: CyfanswmCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Cyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm y grantiau a gwblhawyd (£)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCost gwaith cymwys yr holl grantiau a gwblhawyd (£)[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gwblhawyd lle mae grantiau'n cynnwys cost llawn y gwaith cymwys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliO'r rhai a gwblhawyd faint o grantiau nad ydynt yn cwmpasu'r gost lawn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwm y cymorth ychwanegol nad yw'n orfodol (£)
Cliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Perchen-feddiannyddCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Landlord preifatCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant preifatCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau:Cliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant RSLCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Tenant awdurdod lleolCliciwch yma i ddidoliNifer y grantiau a gafodd eu cwblhau: Amhenodol
[Lleihau]Cymru6,3475,2035,026.3,138..31580611.4,14433,870,37034,915,2503,8103242,230,688
CymruYnys Môn998892.89..1000.99701,491710,47292725,677
Gwynedd545454.43..1100.54548,905548,9055404,492
Conwy231136140.105..2520.1321,186,6311,191,9841257290,510
Sir Ddinbych101133107.78..2300.101912,126920,5409477,157
Sir y Fflint715858.56..200.58615,580668,62554453,047
Wrecsam272278278.91..110170.2721,653,0461,670,36125616112,920
Powys705705705.67..700.74535,268554,1726014363,120
Ceredigion219253229.77..1190.97781,341802,65788921,316
Sir Benfro146139164.120..2204.1461,011,8841,036,224128180
Sir Gaerfyrddin246262260.239..700.2462,277,1272,301,737222240
Abertawe1,103471377.254..34081.3694,125,9564,577,6593690705,915
Castell-nedd Port Talbot262294271.222..4000.2622,932,5692,993,369222400
Pen-y-bont ar Ogwr167173180.110..8490.1671,898,9331,934,206147200
Bro Morgannwg122118126.103..1600.1191,037,6771,061,26310712161,683
Caerdydd894947961.513..241356.8945,678,0975,733,3038702455,205
Rhondda Cynon Taf309332332.278..2650.3093,175,1103,240,6992644536,000
Merthyr Tudful584746.39..5140.58576,183583,9005080
Caerffili208196187.189..1900.2081,066,3701,090,6191802852,231
Blaenau Gwent6484040.47..000.47366,171385,2722512234,832
Torfaen203220202.198..500.2031,252,9221,277,373190130
Sir Fynwy1068893.105..100.106633,440714,3881006106,583
Casnewydd123171124.115..800.123903,542917,524113100

Metadata

Teitl
Grantiau cyfleusterau i'r anabl

Diweddariad diwethaf
7 Chwefror 2019 7 Chwefror 2019

Diweddariad nesaf
Chwefror 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am grant cyfleusterau i bobl anabl, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn ymwneud â Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (DFGs) ac fe'i cesglir gan Lywodraeth Cymru er mwyn monitro effeithiolrwydd y polisi presennol a helpu i ddatblygu polisïau yn y maes hwn yn y dyfodol. Mae'r wybodaeth hon yn helpu i ddarparu darlun o'r nifer a'r mathau o Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a chostau addasiadau ar lefel leol a chenedlaethol. Mae adran cyllid llywodraeth leol Llywodraeth Cymru yn defnyddio data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn ei gyfrifiadau setliad llywodraeth leol ac mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r wybodaeth am sawl rheswm, gan gynnwys cynllunio strategol ar gyfer tai a chwblhau Asesiadau o'r Farchnad Dai Leol.

Ystyr Grant Cyfleusterau i'r Anabl yw grant i ddarparu gwasanaethau i berson anabl, naill ai mewn annedd neu yn rhannau cyffredin adeilad sy'n cynnwys un neu fwy o fflatiau. Mae Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn cael eu talu gan yr awdurdod lleol a gallant helpu i dalu costau addasu cartref i alluogi person anabl i barhau i fyw yno. Dyma enghreifftiau o'r hyn y gall Grant Cyfleusterau i'r Anabl gael ei ddefnyddio ar ei gyfer:
1) Gwella mynediad i ystafell, er enghraifft, lledu drysau neu osod lifft grisiau;
2) Darparu cyfleuster ymolchi ychwanegol, er enghraifft, cawod mynediad gwastad;
3) Hwyluso'r gwaith o baratoi a choginio bwyd, er enghraifft, trwy ddarparu unedau is.

Mae talu rhai Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn orfodol o dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. Bydd cyfanswm y grant yn dibynnu ar gost y gwaith cymeradwy ac amgylchiadau ariannol y perchentywr. Yr uchafswm grant yw £36,000 yng Nghymru, ond gall awdurdod lleol benderfynu talu costau ychwanegol os yw'n dymuno gwneud hynny.

Mae'r data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn cwmpasu grantiau gorfodol ac anorfodol lle mae'r taliadau terfynol wedi'u gwneud a'u hardystio. Mae data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol wedi'i gasglu a'i gynnwys yn yr ystadegau hyn ers 2009-10. Mae Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol ond yn gyfran fach o weithgaredd adnewyddu sector preifat, ond dylid bod yn ofalus wrth gymharu ffigurau â ffigurau cyn 2009-10.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan Awdurdodau Lleol ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Mae'r data ar y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yn cwmpasu grantiau gorfodol ac anorfodol lle mae'r taliadau terfynol wedi'u gwneud a'u hardystio. Mae data ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol wedi'i gasglu a'i gynnwys yn yr ystadegau hyn ers 2009-10. Cyfran fach yn unig o weithgaredd adnewyddu'r sector preifat yw Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl anorfodol, ond dylid bod yn ofalus wrth gymharu ffigurau o cyn 2009-10.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer pob blwyddyn ariannol o 1997-98 ymlaen.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
Tai, Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, (DFGs), Cymorth
55/5000
Tai, Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, (DFGs), Cymorth