Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r stoc anheddau yn ôl awdurdod lleol a deiliadaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Daliadaeth[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliHoll ddeiliadaeth (Nifer)
[Lleihau]Cymru87,222138,5961,193,553990,152203,4011,419,371
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru25,55122,540277,080230,67846,402325,171
Gogledd CymruYnys Môn3,79292629,97825,2994,68034,696
Gwynedd.8,62853,25943,21910,04061,887
Conwy.6,20251,00141,7309,27157,203
Sir Ddinbych3,3852,20637,61730,4617,15543,208
Sir y Fflint7,1672,59057,99050,4817,51067,747
Wrecsam11,2071,98947,23439,4887,74760,430
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru33,52131,542360,927299,18361,744425,990
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys5,3272,93756,31844,67311,64464,582
Ceredigion.3,33531,93825,2206,71835,273
Sir Benfro5,6592,45753,99846,5457,45262,114
Sir Gaerfyrddin9,0353,11275,17065,2479,92387,317
Abertawe13,5007,40590,38470,86619,519111,289
Castell-nedd Port Talbot.12,29653,11946,6316,48765,415
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru28,15084,514555,547460,44795,100668,210
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr.8,67055,09246,9348,15863,762
Bro Morgannwg3,8902,89950,92945,6445,28557,719
Caerdydd13,43811,545126,21693,41132,805151,200
Rhondda Cynon Taf.15,39092,19777,84414,353107,587
Merthyr Tudful.5,84721,00818,3552,65326,855
Caerffili10,8213,92364,14655,1748,97278,890
Blaenau Gwent.7,87524,69520,3034,39132,570
Torfaen.9,92931,32827,6423,68641,257
Sir Fynwy.5,40736,07232,1263,94641,479
Casnewydd.13,02953,86243,01310,84966,891

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2018 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae amcangyfrifon o'r cyfanswm stoc anheddau yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar ddata o'r cyfrifiadau poblogaeth. Mae'r amcangyfrifon yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cyfrifiad anheddau o gyfrifiad 2011 fel llinell sylfaen. Yna, mae'r cyfrifiad yn cael ei ragamcanu gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd am newidiadau blynyddol i'r stoc anheddau trwy adeiladau newydd ac unrhyw enillion neu golledion trwy drosiadau ac adeiladau a ddymchwelir

Mae rhaniad daliadaethau yng Nghymru rhwng daliadaethau sy'n eiddo i berchen-feddianwyr ac anheddau rhentu preifat wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS). Gan ddefnyddio'r APS, mae'r rhaniad hwn bellach ar gael ar lefel awdurdod lleol

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2016-17 yn ymwneud â 31 Mawrth 2017.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i gyfrifo asesiadau gwario safonol llywodraeth leol. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio gwybodaeth am y stoc anheddau i ddatblygu eu Hasesiadau o'r Farchnad Dai Leol; ar gyfer meincnodi; i ddangos sut mae anghenion tai a'r galw am dai yn cael eu diwallu yn lleol ac i asesu anghenion a gofynion y dyfodol er mwyn cynllunio a dyrannu adnoddau'n effeithiol. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd canrannau Cymru yn dod i 100% ac efallai na fydd y cyfanswm yn cyfateb i swm y gwahanol ddaliadaethau. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm niferoedd yr awdurdod lleol (a rhanbarthau) ar gyfer rhai daliadaethau. Cyfrifwyd y ffigyrau rhanbarthol fel swm yr awdurdodau lleol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data diwygiedig wedi'i nodi gydag (r). Gwnaed diwygiadau i'r ffigurau ar gyfer stoc landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 2015-16. O ganlyniad i'r fethodoleg, arweiniodd hyn at ddiwygio nifer stoc perchen-feddianwyr 2015-16 hefyd.

Ansawdd ystadegol
Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Allweddeiriau
Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector