Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r stoc anheddau yn ôl awdurdod lleol a deiliadaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Deiliadaeth[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (Nifer)Cyn 2008-09 daeth y data o ail ffurflen ymlaen llaw Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai (HRAS)<br />Ar gyfer 2008-09 ymlaen, mae data yn dod o\'r ffurflen flynyddol Stoc Tai Cymdeithasol gan awdurdodau lleol<br />Mae\'r data wedi ei effeithio gan y trosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa stoc fawr o stoc awdurdod lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Heb gynnwys deiliadaethau canolradd a deiliadaethau eraill nad ydynt yn rhenti cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer)Cyn 2008-09 daeth y data o ffurflenni LCC1 i 4 blynyddol oddi wrth landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Ar gyfer 2008-09 ymlaen, mae data yn dod o\'r ffurflen flynyddol Stoc Tai Cymdeithasol gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Mae\'r data wedi ei effeithio gan y trosglwyddiad gwirfoddol ar raddfa stoc fawr o stoc awdurdod lleol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig<br />Yn cynnwys Cymdeithasau Abbeyfield, Elusennau Almshouse a chymdeithasau Cydberchnogaeth<br />Nid yw\'n cynnwys stoc rhent sy\'n eiddo i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig Saesneg. Mae\'r anheddau hyn yn ymddangos yn y categori perchen feddianwyr, rhentu\'n breifat a deiliadaethau eraill<br />Heb gynnwys deiliadaethau canolradd a deiliadaethau eraill nad ydynt yn rhenti cymdeithasolCliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer)Yn cynnwys, perchen feddianwyr, deiliadaethau canolradd ac eraillCliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliHoll ddeiliadaeth (Nifer)
[Lleihau]Cymru2,575,6002,403,90025,425,90021,850,5003,575,50030,405,500
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru683,700381,1005,970,0002,627,300481,3007,034,400
Gogledd CymruYnys Môn86,80016,200644,500287,50049,200747,000
GwyneddStoc ALI drosglwyddo i Gartrefi Cymunedol Gwynedd Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 12 Ebrill, 201065,700123,9001,142,100494,20095,1001,332,100
ConwyStoc ALI drosglwyddo i Cartrefi Conwy LCC 29 Medi, 200831,700102,0001,087,400462,20099,1001,221,200
Sir Ddinbych77,70045,500859,900376,40080,900982,800
Sir y Fflint165,90053,4001,239,500563,90079,3001,458,800
Wrecsam255,80039,800996,900441,20079,5001,292,900
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru878,700559,3007,678,7003,337,600670,0009,117,100
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys120,40060,8001,208,300515,100115,4001,389,400
CeredigionStoc ALI trosglwyddo i Tai Ceredigion Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 30 Tachwedd, 200921,00053,900691,700286,10071,300766,600
Sir Benfro127,40050,8001,145,900512,00088,4001,323,600
Sir Gaerfyrddin206,20063,5001,578,200707,600121,5001,848,500
Abertawe306,500154,5001,921,600809,800195,4002,382,200
Castell-nedd Port TalbotTrosglwyddo i Gartrefi Stoc LCC NPT 5 Mawrth, 201197,100176,1001,133,600506,90077,9001,406,800
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru1,013,1001,463,40011,777,0005,099,7001,056,30014,253,900
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar OgwrStoc ALI drosglwyddo i Cymoedd i\'r Arfordir LCC 12 Medi, 200321,000169,5001,155,800512,50094,8001,346,700
Bro Morgannwg88,00055,5001,087,000478,90085,1001,230,200
Caerdydd306,700236,7002,652,5001,078,900321,1003,195,700
Rhondda Cynon TafTrosglwyddo stoc i LCC Cartrefi RhCT 10 Rhagfyr 200780,500264,5001,976,500849,600176,4002,321,500
Merthyr TudfulTrosglwyddo stoc i Cymoedd Merthyr Cartrefi Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 20 Mawrth, 200937,10093,400444,300194,40038,100574,800
Caerffili244,90076,9001,369,000610,00099,3001,691,100
Blaenau GwentStoc ALI trosglwyddo i Tai Cymunedol Tai Calon Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 26 Gorffennaf, 201068,200109,300528,600222,70048,800706,200
TorfaenStoc ALI trosglwyddo i Tai Cymunedol Bron Afon Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 1 Ebrill, 200862,100158,400670,200308,70039,900890,800
Sir FynwyStoc ALI trosglwyddo i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig Tai Sir Fynwy 17 Ionawr, 200826,00090,500769,700351,90050,300886,000
CasnewyddStoc ALI drosglwyddo i Cartrefi Dinas Casnewydd Cylchlythyr Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 9 Mawrth, 200978,800208,8001,123,400494,100101,1001,410,400

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf

Medi 2023 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Heb ei gadarnhau eto

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon o nifer yr anheddau yn seiliedig ar ddata cyfrifiadau poblogaeth 2001, 2011 a 2021, sy'n cael eu diweddaru bob blwyddyn i gyfrif y stoc anheddau newydd a gwblheir ynghyd ag unrhyw enillion neu golledion trwy addasiadau a dymchweliadau.

Mae'r dull hwn o greu amcangyfrifon treigl ar sail ffigurau cyfrifiad yn rhoi amcangyfrifon rhwng cyfrifiadau. Ond ar ôl creu amcangyfrifon am 10 mlynedd, mae anghysondebau fel arfer i’w gweld rhwng yr amcangyfrifon a ffigurau nesa’r cyfrifiad. Er mai’r amcangyfrifon treigl hyn yw’r dull amcangyfrif gorau rhwng cyfrifiadau, pella’n y byd yw’r amcangyfrif o flwyddyn y cyfrifiad, lleia’ dibynadwy y bydd yr amcangyfrif hwnnw.

Cafodd ffigurau 2012 i 2020 eu hadolygu yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021. Gweler y datganiad ystadegol am ragor o wybodaeth.

Amcangyfrifwyd y rhaniad yng Nghymru rhwng anheddau perchen-feddiant ac anheddau rhent preifat trwy ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS). Gweler manylion llawn y fethodoleg yn y datganiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2022 yn ymwneud â 31 Mawrth 2022.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Oherwydd ansicrwydd am yr amcangyfrifon, mae’r ffigurau wedi’u talgrynnu i’r 100 agosaf.

Oherwydd y modd y defnyddiwyd cyfraddau Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, ni fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm yr awdurdodau lleol ar gyfer rhai daliadaethau. Cyfrifwyd y ffigyrau rhanbarthol fel swm yr awdurdodau lleol.

Am eu bod wedi’u talgrynnu, ni fydd rhai canrannau deiliadaeth yn dod i 100.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data 2012-2020 wedi’u hadolygu. Yn dilyn cyhoeddi data anheddau Cyfrifiad 2021, mae amcangyfrifon stoc anheddau wedi’u haddasu ar sail ffigur anheddau Cyfrifiad 2021 i sicrhau cysondeb â’r cyfrifiad blaenorol a’r cyfrifiad diweddaraf. Ceir rhagor o fanylion yn y datganiad ystadegol.

Ansawdd ystadegol

Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Allweddeiriau

Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector