Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r stoc anheddau yn ôl awdurdod lleol a deiliadaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Daliadaeth[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliHoll ddeiliadaeth (Nifer)
Cymru2,138,534(r) 1,688,135(r) 19,230,951(r) 16,679,172(r) 2,551,77923,057,620
Ynys Môn67,40611,005487,031....565,442
Gwynedd.80,158870,028....1,015,876
Conwy.70,894829,696....932,238
Sir Ddinbych60,73733,963627,055....721,755
Sir y Fflint129,70538,977937,804....1,106,486
Wrecsam200,46729,025756,795....986,288
Powys94,15344,511913,689....1,052,353
Ceredigion.37,053524,250....582,266
Sir Benfro98,95937,234865,162....1,001,356
Sir Gaerfyrddin160,77847,5541,192,961....1,401,293
Abertawe238,713(r) 115,456(r) 1,453,369(r) ..(r) ..1,807,538
Castell-nedd Port Talbot.(r) 113,516(r) 864,091(r) ..(r) ..1,074,794
Pen-y-bont ar Ogwr.124,836873,832....1,019,687
Bro Morgannwg68,66438,560822,017....929,241
Caerdydd238,620175,8742,002,840....2,417,335
Rhondda Cynon Taf.186,2311,498,213....1,764,821
Merthyr Tudful.64,387335,892....437,436
Caerffili191,455(r) 56,336(r) 1,042,118(r) ..(r) ..1,289,910
Blaenau Gwent.70,204403,732....542,094
Torfaen.107,872507,771....677,744
Sir Fynwy.62,675581,002....669,492
Casnewydd.141,812841,588....1,062,181

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf
26 Ebrill 2018 26 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
Ebrill 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae amcangyfrifon o'r cyfanswm stoc anheddau yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar ddata o'r cyfrifiadau poblogaeth. Mae'r amcangyfrifon yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cyfrifiad anheddau o gyfrifiad 2011 fel llinell sylfaen. Yna, mae'r cyfrifiad yn cael ei ragamcanu gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd am newidiadau blynyddol i'r stoc anheddau trwy adeiladau newydd ac unrhyw enillion neu golledion trwy drosiadau ac adeiladau a ddymchwelir

Mae rhaniad daliadaethau yng Nghymru rhwng daliadaethau sy'n eiddo i berchen-feddianwyr ac anheddau rhentu preifat wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS). Gan ddefnyddio'r APS, mae'r rhaniad hwn bellach ar gael ar lefel awdurdod lleol

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2016-17 yn ymwneud â 31 Mawrth 2017.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i gyfrifo asesiadau gwario safonol llywodraeth leol. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio gwybodaeth am y stoc anheddau i ddatblygu eu Hasesiadau o'r Farchnad Dai Leol; ar gyfer meincnodi; i ddangos sut mae anghenion tai a'r galw am dai yn cael eu diwallu yn lleol ac i asesu anghenion a gofynion y dyfodol er mwyn cynllunio a dyrannu adnoddau'n effeithiol. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd canrannau Cymru yn dod i 100% ac efallai na fydd y cyfanswm yn cyfateb i swm y gwahanol ddaliadaethau. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm niferoedd yr awdurdod lleol ar gyfer rhai daliadaethau.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data diwygiedig wedi'i nodi gydag (r). Gwnaed diwygiadau i'r ffigurau ar gyfer stoc landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 2015-16. O ganlyniad i'r fethodoleg, arweiniodd hyn at ddiwygio nifer stoc perchen-feddianwyr 2015-16 hefyd.

Ansawdd ystadegol
Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Allweddeiriau
Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector