Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Amcangyfrifon o'r stoc anheddau yn ôl awdurdod lleol a deiliadaeth
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Deiliadaeth[Hidlwyd]
-
Deiliadaeth 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Holl ddeiliadaeth (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliHoll ddeiliadaeth (Nifer)
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr/Wedi'i rentu'n breifat (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (Nifer)Cliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (Nifer)
[Lleihau]Cymru613,263963,4278,313,265(r) 6,902,064(r) 1,411,2019,889,955
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru180,054156,3681,932,101(r) 1,624,709(r) 307,3922,268,522
Gogledd CymruYnys Môn75,03112,977547,186(r) 176,834(r) 32,752635,194
Gwynedd65,68997,479977,221(r) 311,848(r) 60,2161,140,389
Conwy31,64783,296932,383(r) 293,154(r) 63,1851,047,326
Sir Ddinbych67,49038,484702,520(r) 215,536(r) 47,192808,494
Sir y Fflint144,16544,4061,054,693(r) 349,604(r) 52,9021,243,264
Wrecsam222,74333,165851,610(r) 277,733(r) 51,1451,107,519
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru235,251219,6522,514,465(r) 2,087,318(r) 427,1472,969,368
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys104,83850,7391,026,316(r) 322,508(r) 70,5601,181,894
Ceredigion20,96343,714588,621(r) 176,214(r) 46,877653,298
Sir Benfro110,28142,278973,938(r) 322,011(r) 53,8861,126,497
Sir Gaerfyrddin179,02953,8631,344,407(r) 445,976(r) 76,8261,577,299
Abertawe265,766130,5881,634,590(r) 500,766(r) 129,1802,030,944
Castell-nedd Port Talbot97,186138,340970,450(r) 319,843(r) 49,8171,205,976
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru197,958587,4073,866,700(r) 3,190,523(r) 676,1774,652,065
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr21,018142,449984,850(r) 320,350(r) 62,3321,148,317
Bro Morgannwg76,42744,765925,474(r) 300,525(r) 52,8011,046,667
Caerdydd265,503199,6022,256,258(r) 668,850(r) 210,9872,721,363
Rhondda Cynon Taf80,377217,2031,683,587(r) 533,827(r) 108,8861,981,167
Merthyr Tudful37,15876,021378,171(r) 121,779(r) 24,237491,350
Caerffili212,97364,3021,170,795(r) 387,108(r) 60,7831,448,071
Blaenau Gwent68,15885,838453,411(r) 140,782(r) 31,174607,407
Torfaen62,101127,946571,086(r) 192,561(r) 26,242761,134
Sir Fynwy25,81473,626653,863(r) 219,789(r) 31,584753,303
Casnewydd78,765168,143951,263(r) 304,953(r) 67,1501,198,187

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf
Medi 2019 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae amcangyfrifon o'r cyfanswm stoc anheddau yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar ddata o'r cyfrifiadau poblogaeth. Mae'r amcangyfrifon yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cyfrifiad anheddau o gyfrifiad 2011 fel llinell sylfaen. Yna, mae'r cyfrifiad yn cael ei ragamcanu gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd am newidiadau blynyddol i'r stoc anheddau trwy adeiladau newydd ac unrhyw enillion neu golledion trwy drosiadau ac adeiladau a ddymchwelir

Mae rhaniad daliadaethau yng Nghymru rhwng daliadaethau sy'n eiddo i berchen-feddianwyr ac anheddau rhentu preifat wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS). Gan ddefnyddio'r APS, mae'r rhaniad hwn bellach ar gael ar lefel awdurdod lleol. Ceir gwybodaeth lawn am y fethodoleg yn y cyhoeddiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2019 yn ymwneud â 31 Mawrth 2019.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Oherwydd y modd y defnyddiwyd cyfraddau Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, ni fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm yr awdurdodau lleol ar gyfer rhai daliadaethau. Cyfrifwyd y ffigyrau rhanbarthol fel swm yr awdurdodau lleol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data diwygiedig wedi'i nodi gydag (r). Gwnaed diwygiadau i'r ffigurau ar gyfer stoc landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 2015-16. O ganlyniad i newid yn y fethodoleg, diwygiwyd amcangyfrifon perchen-ddeiliadaeth a rhentu preifat ar gyfer 2013-2019 ym mis Medi 2019.

Ansawdd ystadegol
Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Allweddeiriau
Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector