Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canrannau amcangyfrifedig o'r stoc anheddau yn ôl blwyddyn a deiliadaeth
None
Ardal[Hidlwyd]
Measure2
Daliadaeth[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (%)Cliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (%)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (%)Cliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (%)
2000-01154747
2001-02144747
2002-03144758
2003-04125758
2004-05125758
2005-06125759
2006-07115759
2007-081077410
2008-09887211
2009-10887212
2010-116107113
2011-126107014
2012-136107113
2013-146107014
2014-156106915
2015-166107014
2016-176107014

Metadata

Teitl
Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf
26 Ebrill 2018 26 Ebrill 2018

Diweddariad nesaf
Ebrill 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae amcangyfrifon o'r cyfanswm stoc anheddau yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar ddata o'r cyfrifiadau poblogaeth. Mae'r amcangyfrifon yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cyfrifiad anheddau o gyfrifiad 2011 fel llinell sylfaen. Yna, mae'r cyfrifiad yn cael ei ragamcanu gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd am newidiadau blynyddol i'r stoc anheddau trwy adeiladau newydd ac unrhyw enillion neu golledion trwy drosiadau ac adeiladau a ddymchwelir

Mae rhaniad daliadaethau yng Nghymru rhwng daliadaethau sy'n eiddo i berchen-feddianwyr ac anheddau rhentu preifat wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS). Gan ddefnyddio'r APS, mae'r rhaniad hwn bellach ar gael ar lefel awdurdod lleol

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2016-17 yn ymwneud â 31 Mawrth 2017.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Mae'r data hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i gyfrifo asesiadau gwario safonol llywodraeth leol. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio gwybodaeth am y stoc anheddau i ddatblygu eu Hasesiadau o'r Farchnad Dai Leol; ar gyfer meincnodi; i ddangos sut mae anghenion tai a'r galw am dai yn cael eu diwallu yn lleol ac i asesu anghenion a gofynion y dyfodol er mwyn cynllunio a dyrannu adnoddau'n effeithiol. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd canrannau Cymru yn dod i 100% ac efallai na fydd y cyfanswm yn cyfateb i swm y gwahanol ddaliadaethau. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm niferoedd yr awdurdod lleol ar gyfer rhai daliadaethau.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data diwygiedig wedi'i nodi gydag (r). Gwnaed diwygiadau i'r ffigurau ar gyfer stoc landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 2015-16. O ganlyniad i'r fethodoleg, arweiniodd hyn at ddiwygio nifer stoc perchen-feddianwyr 2015-16 hefyd.

Ansawdd ystadegol
Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Allweddeiriau
Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector