Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canrannau amcangyfrifedig o'r stoc anheddau yn ôl blwyddyn a deiliadaeth
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure2
Deiliadaeth[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (%)Cliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (%)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (%)Cliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (%)
Ar 31 Mawrth 2001154747
Ar 31 Mawrth 2002144747
Ar 31 Mawrth 2003144758
Ar 31 Mawrth 2004125758
Ar 31 Mawrth 2005125758
Ar 31 Mawrth 2006125759
Ar 31 Mawrth 2007115759
Ar 31 Mawrth 20081077410
Ar 31 Mawrth 2009887211
Ar 31 Mawrth 2010887212
Ar 31 Mawrth 20116107113
Ar 31 Mawrth 20126107014
Ar 31 Mawrth 2013610(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu70(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14
Ar 31 Mawrth 2014610(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu70(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14
Ar 31 Mawrth 2015610(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu70(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14
Ar 31 Mawrth 2016610(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu70(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu15
Ar 31 Mawrth 2017610(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu70(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu14
Ar 31 Mawrth 20186107014
Ar 31 Mawrth 2019	Diwygiwyd amcangyfrifon o stoc perchen-feddiannwyr a stoc rhent preifat oherwydd llyfnhau o’r data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.61070(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.14
Ar 31 Mawrth 2020	Mae amcangyfrifon o stoc perchen-feddiannwyr a stoc rhent preifat yn rhai dros dro ac yn amodol I ddiwygiad ar ôl cyhoeddiad o’r data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 2020.610(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon70(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon14

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf

Medi 2020 Medi 2020

Diweddariad nesaf

Heb ei gadarnhau eto

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon o'r cyfanswm stoc anheddau yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar ddata o'r cyfrifiadau poblogaeth. Mae'r amcangyfrifon yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio'r cyfrifiad anheddau o gyfrifiad 2011 fel llinell sylfaen. Yna, mae'r cyfrifiad yn cael ei ragamcanu gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd am newidiadau blynyddol i'r stoc anheddau trwy adeiladau newydd ac unrhyw enillion neu golledion trwy drosiadau ac adeiladau a ddymchwelir

Mae rhaniad daliadaethau yng Nghymru rhwng daliadaethau sy'n eiddo i berchen-feddianwyr ac anheddau rhentu preifat wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS). Gan ddefnyddio'r APS, mae'r rhaniad hwn bellach ar gael ar lefel awdurdod lleol. Ceir gwybodaeth lawn am y fethodoleg yn y cyhoeddiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2019 yn ymwneud â 31 Mawrth 2019.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Oherwydd y modd y defnyddiwyd cyfraddau Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, ni fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm yr awdurdodau lleol ar gyfer rhai daliadaethau. Cyfrifwyd y ffigyrau rhanbarthol fel swm yr awdurdodau lleol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data diwygiedig wedi'i nodi gydag (r).

Mae amcangyfrifon o'r rhaniad deiliadaeth ar gyfer Torfaen a Bro Morgannwg, ar 31 Mawrth 2020, wedi'u diwygio ar 21 Medi 2020 ar ôl darganfod gwall (sydd bellach wedi'i gywiro).

O ganlyniad i newid yn y fethodoleg, diwygiwyd amcangyfrifon perchen-ddeiliadaeth a rhentu preifat ar gyfer 2013-2019 ym mis Medi 2019.

Allweddeiriau

Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector

Ansawdd ystadegol

Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.