Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canrannau amcangyfrifedig o'r stoc anheddau yn ôl blwyddyn a deiliadaeth
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure2
Deiliadaeth[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAwdurdod Lleol (%)Cliciwch yma i ddidoliLandlord Cymdeithasol Cofrestredig (%)Cliciwch yma i ddidoliYn eiddo i berchen-feddianwyr (%)Cliciwch yma i ddidoliWedi'i rentu'n breifat (%)
Ar 31 Mawrth 2001154747
Ar 31 Mawrth 2002144747
Ar 31 Mawrth 2003144758
Ar 31 Mawrth 2004125758
Ar 31 Mawrth 2005125758
Ar 31 Mawrth 2006125759
Ar 31 Mawrth 2007115759
Ar 31 Mawrth 20081077410
Ar 31 Mawrth 2009887211
Ar 31 Mawrth 2010887212
Ar 31 Mawrth 20116107113
Ar 31 Mawrth 2012Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107014
Ar 31 Mawrth 2013Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107014
Ar 31 Mawrth 2014Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107014
Ar 31 Mawrth 2015Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107015
Ar 31 Mawrth 2016Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107014
Ar 31 Mawrth 2017Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107014
Ar 31 Mawrth 2018Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107014
Ar 31 Mawrth 2019Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107014
Ar 31 Mawrth 2020Mae\'r data wedi\'i ddiwygio yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021.6107114
Ar 31 Mawrth 20216107113
Ar 31 Mawrth 2022	Mae amcangyfrifon o stoc perchen-feddiannwyr a stoc rhent preifat yn rhai dros dro ac yn amodol I ddiwygiad ar ôl cyhoeddiad o’r data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaet 2022.6107113

Metadata

Teitl

Amcangyfrifon stoc annedd

Diweddariad diwethaf

Medi 2023 Medi 2023

Diweddariad nesaf

Heb ei gadarnhau eto

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Amcangyfrifon o'r Stoc Anheddau, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Amcangyfrif o nifer yr anheddau yng Nghymru yn ôl daliadaeth ac ar gyfer pob awdurdod lleol, ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae amcangyfrifon o nifer yr anheddau yn seiliedig ar ddata cyfrifiadau poblogaeth 2001, 2011 a 2021, sy'n cael eu diweddaru bob blwyddyn i gyfrif y stoc anheddau newydd a gwblheir ynghyd ag unrhyw enillion neu golledion trwy addasiadau a dymchweliadau.

Mae'r dull hwn o greu amcangyfrifon treigl ar sail ffigurau cyfrifiad yn rhoi amcangyfrifon rhwng cyfrifiadau. Ond ar ôl creu amcangyfrifon am 10 mlynedd, mae anghysondebau fel arfer i’w gweld rhwng yr amcangyfrifon a ffigurau nesa’r cyfrifiad. Er mai’r amcangyfrifon treigl hyn yw’r dull amcangyfrif gorau rhwng cyfrifiadau, pella’n y byd yw’r amcangyfrif o flwyddyn y cyfrifiad, lleia’ dibynadwy y bydd yr amcangyfrif hwnnw.

Cafodd ffigurau 2012 i 2020 eu hadolygu yn dilyn cyhoeddi Cyfrifiad 2021. Gweler y datganiad ystadegol am ragor o wybodaeth.

Amcangyfrifwyd y rhaniad yng Nghymru rhwng anheddau perchen-feddiant ac anheddau rhent preifat trwy ddefnyddio gwybodaeth o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth (APS). Gweler manylion llawn y fethodoleg yn y datganiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

2000-01 ymlaen. Blynyddoedd ariannol. Ac eithrio blynyddoedd y Cyfrifiad, mae'r amcangyfrifon a gyflwynir yn ymwneud â diwedd pob blwyddyn ariannol h.y. Mae amcangyfrifon ar gyfer 2022 yn ymwneud â 31 Mawrth 2022.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn darparu gwybodaeth sylfaenol flynyddol am gyfanswm y stoc dai ar lefel Cymru ac awdurdod lleol. Fe'i defnyddir fel tystiolaeth i lunio polisïau gan lywodraeth ganolog a lleol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau tai eraill i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol stoc dai Cymru, yn ogystal ag unrhyw newidiadau yn nosbarthiad y daliadaethau dros amser. Y tu allan i'r llywodraeth, mae'r amcangyfrifon stoc anheddau yn cael eu defnyddio gan y diwydiannau cyllid a buddsoddi, er enghraifft, i helpu i ddatblygu darlun o dueddiadau demograffig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Oherwydd ansicrwydd am yr amcangyfrifon, mae’r ffigurau wedi’u talgrynnu i’r 100 agosaf.

Oherwydd y modd y defnyddiwyd cyfraddau Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, ni fydd cyfanswm Cymru yn cyfateb i swm yr awdurdodau lleol ar gyfer rhai daliadaethau. Cyfrifwyd y ffigyrau rhanbarthol fel swm yr awdurdodau lleol.

Am eu bod wedi’u talgrynnu, ni fydd rhai canrannau deiliadaeth yn dod i 100.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data 2012-2020 wedi’u hadolygu. Yn dilyn cyhoeddi data anheddau Cyfrifiad 2021, mae amcangyfrifon stoc anheddau wedi’u haddasu ar sail ffigur anheddau Cyfrifiad 2021 i sicrhau cysondeb â’r cyfrifiad blaenorol a’r cyfrifiad diweddaraf. Ceir rhagor o fanylion yn y datganiad ystadegol.

Ansawdd ystadegol

Mae Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig wedi dynodi'r ystadegau hyn fel Ystadegau Gwladol, yn unol â Deddf y Gwasanaeth Ystadegau a Chofrestru 2007, gan nodi cydymffurfiaeth â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Allweddeiriau

Dwellings Stock Houses Tenure Private sector Social sector