Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Anheddau newydd a gwblhawyd yn ôl ardal, y math o amnedd a nifer yr ystafelloedd gwely
None
DeiliadaethDylai\'r rhaniad hwn gael ei drin yn ofalus (gweler \'Gwybodaeth gryno\' isod).[Hidlwyd]
Ardal[Hidlo]
CyfnodData on starts and completions of new permanent dwellings is only available at Wales level prior to 1996-97. From 1996-97, the information is available at a local authority level. Figures on housing starts are from records kept for building control purposes. It is often difficult for data providers to identify whether a dwelling is being built for RSLs or for a private developer and this may lead to an understatement of RSL starts recorded in these tables, and a corresponding overstatement of private enterprise figures. This problem is more likely to occur with starts than completions, and as a result, the data on starts are no longer split by tenure from 2011-12. [Hidlwyd]
Measure2
math o anneddBreakdown by Houses and Flats [Hidlo]
ystafell welyBreakdown by number of bedrooms within property. [Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Cyfanswm[Lleihau]Tai[Lleihau]Fflatiau
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwelyCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwelyCliciwch yma i ddidoliCyfanswmCliciwch yma i ddidoli1 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli2 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli3 ystafell welyCliciwch yma i ddidoli4 neu ragor o ystafelloedd gwely
[Lleihau]Cymru27,7403,2716,60110,9146,95422,1964524,19310,6156,9365,5442,8192,40829918
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru6,1153341,5242,9831,2745,118698282,9481,273997265696351
Gogledd CymruYnys Môn646472142431425781518323814268323150
Gwynedd931321965941098491913159110882136531
Conwy1,138403196261538609746241532783124520
Sir Ddinbych806302223482067231515534720683156710
Sir y Fflint1,9831104728475541,6354254823554348106218240
Wrecsam61175101325110473731325110138687000
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru5,9986671,5642,4441,3234,7911169902,3751,3101,2075515746913
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys562291463216648911913216673185500
Ceredigion67312114923616749310852311671801116450
Sir Benfro1,4331523477212131,2175129766320621610150587
Sir Gaerfyrddin1,337573425014371,2702232249543167352066
Abertawe1,1992693173083057781215330830542125716400
Castell-nedd Port Talbot7943926335713554410423571352502922100
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru15,6272,2703,5135,4874,35712,2872672,3755,2924,3533,3402,0031,1381954
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr1,5101482627953051,1567123723303354141139722
Bro Morgannwg3,0274297479698822,42954537956882598375210130
Caerdydd4,1698001,0981,2641,0072,960656301,2601,0051,20973546842
Rhondda Cynon Taf6409990255196521389233196119961220
Merthyr Tudful40085761419829735614098103822010
Caerffili917157206323231728151603222311891424610
Blaenau Gwent3628079126772901771125777263810
Torfaen1,4521722754195861,242142234195862101585200
Sir Fynwy1,6941963565695731,486393055695732081575100
Casnewydd1,4561043246264021,1785018154540227854143810

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Yng Nghymru, mae tai newydd yn cael eu hadeiladu gan y sector preifat, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac awdurdodau lleol. Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeiladau awdurdodau lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC). Nid yw'n cynnwys gwybodaeth gan arolygwyr preifat. Mae peidio â chynnwys yr wybodaeth hon yn golygu bod tangyfrif ar hyn o bryd yn nifer yr anheddau a ddechreuwyd er yr amcangyfrifir bod y nifer sydd heb ei chyfrif yn weddol fach.

Mae'r wybodaeth yn dangos nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd yng Nghymru ac mae'n cael ei chasglu er mwyn asesu’r lefel adeiladu tai newydd ledled Cymru yn ystod y cyfnod. Mae'r data yn cael eu defnyddio i helpu i fonitro tueddiadau yn lefel gyffredinol y stoc dai yng Nghymru a'r newidiadau o ran dosbarthiad ei deiliadaeth dros gyfnod o amser. Mae’r data yn cael eu defnyddio hefyd gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i asesu lefelau'r cyflenwad o dai ledled Cymru ac fel ffordd o fesur a yw'r angen o ran tai yn cael ei ddiwallu.

Mae'r ffigurau ar yr anheddau a gwblhawyd yn dod o gofnodion a gadwyd at ddibenion rheoli adeiladu. Mae'n anodd weithiau i swyddogion rheoli adeiladu a’r NHBC sy'n cofnodi'r data i nodi daliadaeth derfynol arfaethedig yr eiddo (sy’n sail ar gyfer y wybodaeth am ddeiliadaeth). Gall hyn arwain at dan gyfrif tai newydd yn y sector cymdeithasol a gor-gyfrif ar gyfer y sector breifat. O fewn y sector gymdeithasol, gall hefyd arwain at dan gyfrif tai newydd gan awdurdodau lleol a gor-gyfrif tai landlordiaid cymdeithasol. Felly dylid trin y data daliadaeth yn ofalus.

Mae gwaith adeiladu tai newydd sy'n cael ei gyllido gan gyllid grant cyfalaf yn cynnwys cyllid Grant Tai Cymdeithasol, Grant Tai Cymdeithasol sydd wedi'i ailgylchu a'r Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu drwy ffurflenni chwarterol oddi wrth Awdurdodau Lleol a'r Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC).

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

O 1974-75 ymlaen. Mae data chwarterol heb eu casglu ar gyfer 2020-21 oherwydd effaith y pandemig COVID-19.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Teitl

Anheddau parhaol newydd a gwblhawyd

Diweddariad diwethaf

7 Gorffennaf 2022 7 Gorffennaf 2022

Diweddariad nesaf

Medi 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casgliad data am adeiladu tai newydd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Tai, Adeiladu Tai Newydd, Anheddau a Ddechreuwyd, Anheddau a Gwblhawyd, Y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol, (NHBC)

Ansawdd ystadegol

Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.