Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth am blatfformau neu amseroedd trenau yng ngorsafoedd Trenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Bodlonrwydd teithwyr[Hidlo]
Adeg yr arolwg[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliMaint Sampl (nifer)Cliciwch yma i ddidoliBodlon neu dda (%)Cliciwch yma i ddidoliHeb fod yn fodlon nac yn anfodlon (%)Cliciwch yma i ddidoliAnfodlon neu wael (%)Cliciwch yma i ddidoliPob gweithredwr rhanbarthol – bodlon neu dda (%)
Gwanwyn 200666065161978
Tymor yr Hydref 200674070121776
Gwanwyn 200774373131476
Tymor yr Hydref 200775474141277
Gwanwyn 200873274121379
Tymor yr Hydref 200868174131380
Gwanwyn 20097228081181
Tymor yr Hydref 20097168011984
Gwanwyn 20109347991283
Tymor yr Hydref 20106977812983
Gwanwyn 20118467913881
Tymor yr Hydref 20111,42480111083
Gwanwyn 20121,0928111884
Tymor yr Hydref 20121,2738112786
Gwanwyn 20131,1338311686
Tymor yr Hydref 20131,1588110983
Gwanwyn 20141,0008212686
Tymor yr Hydref 20149748111884
Gwanwyn 20151,2658510586
Tymor yr Hydref 20159678211787
Gwanwyn 20169158311687
Tymor yr Hydref 20169767815784
Gwanwyn 20171,169869588
Tymor yr Hydref 20179468212688

Metadata

Teitl
Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth am blatfformau neu amseroedd trenau yng ngorsafoedd Trenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg

Diweddariad diwethaf
28 Mawrth 2018 28 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth 2019 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Foddhad Teithwyr Rheilffordd, Passenger Focus

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r data hyn yn rhoi gwybodaeth am fodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth ynglyn â phlatfformau / amseroedd trenau yng ngorsafoedd Trenau Arriva Cymru. Cafwyd yr wybodaeth am fodlonrwydd teithwyr â gwasanaethau trên a chyfleusterau mewn gorsafoedd o’r arolygon o ddefnyddwyr rheilffyrdd a gynhaliwyd gan Passanger Focus. Mae’r arolwg yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau am brofiadau teithwyr o ddefnyddio cerbydau a chyfleusterau’r rheilffyrdd yn ystod gwanwyn a hydref pob blwyddyn. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl maint sampl (nifer) neu ganlyniadau’r arolwg (canran).

Casgliad data a dull cyfrifo
Cesglir ffigurau bodlonrwydd teithwyr drwy Arolwg Teithwyr Cenedlaethol (NPS) sy’n rhoi darlun o fodlonrwydd cwsmeriaid â theithio ar reilffyrdd. Cesglir barn teithwyr am wasanaethau trenau, ddwywaith y flwyddyn, gan ddefnyddio sampl cynrychioladol o deithiau teithwyr. Felly, gellir cymharu bodlonrwydd teithwyr â 30 o agweddau penodol ar y gwasanaeth a’u bodlonrwydd cyffredinol, dros gyfnod o amser. Dosberthir holiaduron mewn gorsafoedd i deithwyr sydd ar fin camu ar drên, a darperir amlen ragdaledig i ddychwelyd holiaduron. Ymgymerir â gwaith maes bob gwanwyn (yn bennaf ym mis Chwefror/Mawrth) ac yn yr hydref (yn bennaf ym mis Medi/Hydref) dros gyfnod o 11 wythnos. Pennir cwotâu ar gyfer holiaduron a ddychwelir, a phwysoliad ar gyfer canlyniadau’r arolwg ar sail gyffredinol ac yn ôl y diwrnod o’r wythnos/penwythnos, diben y daith a maint yr orsaf yn seiliedig ar wybodaeth gan bob Gwmni Trenau (TOC). Mae cynllun a phwysoliad y sampl hwn yn sicrhau bod data yn gynrychioladol o’r holl deithiau a wneir gan deithwyr gyda bob un TOC. Cesglir canlyniadau cenedlaethol drwy gyfuno data ar gyfer pob TOC gyda’i gilydd, gan bwysoli yn ôl nifer y teithiau.Caiff tua 33% o holiaduron a ddosberthir, eu dychwelyd ar gyfer pob arolwg. Caiff pob holiadur a ddychwelir ei wirio i gadarnhau bod y manylion a ddarperir ar gyfer taith wirioneddol, ac yna caiff ymateb i’r holiadur ei ddyrannu i’r Cwmni Trenau (TOC) priodol.

Gellir dod o hyd i gydymffurfiad yr arolwg hwn â safonau Ystadegau Gwladol, yn:
http://www.passengerfocus.org.uk/official-statistics Gellir dod o hyd i’r arolwg ei hun ar wefan Passenger Focus:

http://www.passengerfocus.org.uk/research/national-passenger-survey-introduction

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae'r ystadegau hyn yn ymwneud â chanlyniadau'r arolwg boddhad teithwyr yng Nghymru a Phrydain Fawr hyd at 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Teithiau teithwyr rheilffyrdd Bodlonrwydd teithwyr