Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth am blatfformau neu amseroedd trenau yng ngorsafoedd Trenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg - hyd at 2019 yn unig
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Bodlonrwydd teithwyrCanran[Hidlo]
Adeg yr arolwg[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliAnfodlon neu wael (%)Cliciwch yma i ddidoliHeb fod yn fodlon nac yn anfodlon (%)Cliciwch yma i ddidoliBodlon neu dda (%)Cliciwch yma i ddidoliPob gweithredwr rhanbarthol – bodlon neu dda (%)
Gwanwyn 200619166578
Tymor yr Hydref 200617127076
Gwanwyn 200714137376
Tymor yr Hydref 200712147477
Gwanwyn 200813127479
Tymor yr Hydref 200813137480
Gwanwyn 20091188081
Tymor yr Hydref 20099118084
Gwanwyn 20101297983
Tymor yr Hydref 20109127883
Gwanwyn 20118137981
Tymor yr Hydref 201110118083
Gwanwyn 20128118184
Tymor yr Hydref 20127128186
Gwanwyn 20136118386
Tymor yr Hydref 20139108183
Gwanwyn 20146128286
Tymor yr Hydref 20148118184
Gwanwyn 20155108586
Tymor yr Hydref 20157118287
Gwanwyn 20166118387
Tymor yr Hydref 20167157884
Gwanwyn 2017598688
Tymor yr Hydref 20176128288
Gwanwyn 20185108588
Tymor yr Hydref 20187108384
Gwanwyn 201912138184
Tymor yr Hydref 20196108486

Metadata

Teitl

Bodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth am blatfformau neu amseroedd trenau yng ngorsafoedd Trenau Arriva Cymru ar adeg yr arolwg - hyd at 2019 yn unig

Diweddariad diwethaf

Awst 2020
Awst 2020


Diweddariad nesaf

Ebrill 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg o Foddhad Teithwyr Rheilffordd, Passenger Focus

Cyswllt ebost

ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Defnyddir yr ystadegau hyn o fewn Llywodraeth Cymru ac oddi allan iddi, er mwyn monitro tueddiadau mewn trafnidiaeth rheilffyrdd ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach.

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r data hyn yn rhoi gwybodaeth am fodlonrwydd cyffredinol teithwyr â’r ddarpariaeth o wybodaeth ynglyn â phlatfformau / amseroedd trenau yng ngorsafoedd Trenau Arriva Cymru. Cafwyd yr wybodaeth am fodlonrwydd teithwyr â gwasanaethau trên a chyfleusterau mewn gorsafoedd o’r arolygon o ddefnyddwyr rheilffyrdd a gynhaliwyd gan Passanger Focus. Mae’r arolwg yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau am brofiadau teithwyr o ddefnyddio cerbydau a chyfleusterau’r rheilffyrdd yn ystod gwanwyn a hydref pob blwyddyn. Caiff y data eu cyflwyno yn ôl maint sampl (nifer) neu ganlyniadau’r arolwg (canran).

Casgliad data a dull cyfrifo

Cesglir ffigurau bodlonrwydd teithwyr drwy Arolwg Teithwyr Cenedlaethol (NPS) sy’n rhoi darlun o fodlonrwydd cwsmeriaid â theithio ar reilffyrdd. Cesglir barn teithwyr am wasanaethau trenau, ddwywaith y flwyddyn, gan ddefnyddio sampl cynrychioladol o deithiau teithwyr. Felly, gellir cymharu bodlonrwydd teithwyr â 30 o agweddau penodol ar y gwasanaeth a’u bodlonrwydd cyffredinol, dros gyfnod o amser. Dosberthir holiaduron mewn gorsafoedd i deithwyr sydd ar fin camu ar drên, a darperir amlen ragdaledig i ddychwelyd holiaduron. Ymgymerir â gwaith maes bob gwanwyn (yn bennaf ym mis Chwefror/Mawrth) ac yn yr hydref (yn bennaf ym mis Medi/Hydref) dros gyfnod o 11 wythnos. Pennir cwotâu ar gyfer holiaduron a ddychwelir, a phwysoliad ar gyfer canlyniadau’r arolwg ar sail gyffredinol ac yn ôl y diwrnod o’r wythnos/penwythnos, diben y daith a maint yr orsaf yn seiliedig ar wybodaeth gan bob Gwmni Trenau (TOC). Mae cynllun a phwysoliad y sampl hwn yn sicrhau bod data yn gynrychioladol o’r holl deithiau a wneir gan deithwyr gyda bob un TOC. Cesglir canlyniadau cenedlaethol drwy gyfuno data ar gyfer pob TOC gyda’i gilydd, gan bwysoli yn ôl nifer y teithiau.Caiff tua 33% o holiaduron a ddosberthir, eu dychwelyd ar gyfer pob arolwg. Caiff pob holiadur a ddychwelir ei wirio i gadarnhau bod y manylion a ddarperir ar gyfer taith wirioneddol, ac yna caiff ymateb i’r holiadur ei ddyrannu i’r Cwmni Trenau (TOC) priodol.

Gellir dod o hyd i gydymffurfiad yr arolwg hwn â safonau Ystadegau Gwladol, yn:
http://www.passengerfocus.org.uk/official-statistics Gellir dod o hyd i’r arolwg ei hun ar wefan Passenger Focus:

http://www.passengerfocus.org.uk/research/national-passenger-survey-introduction

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ystadegau hyn yn ymwneud â chanlyniadau'r arolwg boddhad teithwyr yng Nghymru a Phrydain Fawr hyd at 2019

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Caiff data ar gyfer cyfnodau blaenorol eu diweddaru’n rheolaidd. Gellir diwygio’r data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr gyfredol ar adeg datgan data’r flwyddyn nesaf.

Allweddeiriau

Teithiau teithwyr rheilffyrdd Bodlonrwydd teithwyr

Dolenni'r we

Datganiad ystadegol, trafnidiaeth rheilffyrdd:
http://gov.wales/statistics-and-research/rail-transport/?skip=1&lang=cy