Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion yn ôl ardal a chyrchfan (£m)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
Blwyddyn 1[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Cyrchfan[Hidlo]
-
[Lleihau]Cyrchfan 1
-
Cyrchfan 2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]Pob CyrchfanCliciwch yma i ddidoliPob Cyrchfan
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Gymuned Ewropeaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Ewrop ac eithrio'r Gymuned Ewropeaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Ewrop arall ac eithrio'r Gymuned Ewropeaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAsia ac Ynysoedd y De[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmerica Ladin a Charibïaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Dwyrain Canol a Gogledd Affrica[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd America[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAffrica Is-Sahara[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMasnach Gwerth Isel
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig(p) 37,736(p) 3,842(p) 1,286(p) 12,776(p) 1,147(p) 4,399(p) 13,958(p) 1,335(p) 1,782(p) 78,294
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Swm o'r DU(p) 35,439(p) 3,523(p) 1,220(p) 11,977(p) 1,055(p) 4,218(p) 12,317(p) 1,198.(p) 70,977
Swm o'r DUGogledd-ddwyrain Lloegr(p) 1,913(p) 164(p) 112(p) 448(p) 53(p) 117(p) 362(p) 29.(p) 3,198
Gogledd-orllewin Lloegr(p) 3,239(p) 267(p) 94(p) 1,115(p) 95(p) 387(p) 1,009(p) 77.(p) 6,283
Swydd Efrog a'r Humber(p) 2,155(p) 225(p) 43(p) 480(p) 60(p) 144(p) 532(p) 146.(p) 3,785
Dwyrain Canolbarth Lloegr(p) 2,611(p) 299(p) 50(p) 1,438(p) 83(p) 303(p) 902(p) 98.(p) 5,784
Gorllewin Canolbarth Lloegr(p) 3,276(p) 288(p) 188(p) 1,014(p) 94(p) 332(p) 1,828(p) 80.(p) 7,100
Dwyrain Lloegr(p) 3,192(p) 347(p) 208(p) 1,203(p) 129(p) 357(p) 1,163(p) 94.(p) 6,698
Llundain(p) 4,420(p) 839(p) 99(p) 1,676(p) 78(p) 782(p) 1,730(p) 158.(p) 9,784
De-ddwyrain Lloegr(p) 5,109(p) 441(p) 187(p) 1,500(p) 133(p) 534(p) 1,779(p) 202.(p) 9,903
De-orllewin Lloegr(p) 2,068(p) 180(p) 62(p) 917(p) 74(p) 552(p) 1,111(p) 77.(p) 5,046
Cymru(p) 2,460(p) 126(p) 42(p) 421(p) 90(p) 285(p) 615(p) 60.(p) 4,099
Yr Alban(p) 3,735(p) 306(p) 103(p) 1,537(p) 139(p) 352(p) 862(p) 140.(p) 7,174
Gogledd Iwerddon(p) 1,260(p) 39(p) 32(p) 227(p) 28(p) 74(p) 423(p) 39.(p) 2,122
[Lleihau]AnhysbysAnhysbys..........
[Lleihau]Heb eu dyrannu - AnhysbysHeb eu dyrannu - Anhysbys(p) 23(p) 117(p) 17(p) 314(p) 14(p) 82(p) 218(p) 96(p) 1,782(p) 2,662
[Lleihau]Heb eu dyrannu - HysbysHeb eu dyrannu - Hysbys(p) 2,274(p) 202(p) 50(p) 485(p) 78(p) 99(p) 1,423(p) 41.(p) 4,654

Metadata

Teitl
Gwerth allforion i gyrchfannau y tu allan i'r DU yn ôl cyrchwlad a gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (£ miliwn)

Diweddariad diwethaf
11 Mehefin 2020 11 Mehefin 2020

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Uned Ystadegau a Dadansoddiadau Masnach, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfansymiau manwl o'r ystadegau Masnach Ranbarthol mewn Nwyddau a ddarperir i Lywodraeth Cymru gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
Rhoddir data ar gyfer gwerth allforion mewn miliynau o bunnoedd i gyrchfannau y tu allan i'r DU o bob rhanbarth yn y DU yn ôl cyrchwlad.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ym mhob achos, mae'r ffigurau'n ymwneud â nwyddau sy'n cael eu hallforio i gyrchfannau y tu allan i'r DU. Mae hyn yn golygu nad yw allforion o Gymru i rannau eraill o'r DU wedi'u cynnwys ac nid oes elfen wedi'i chynnwys ar gyfer cydrannau a gynhyrchir mewn un rhanbarth pan gaiff y cynnyrch terfynol ei gwblhau mewn rhan arall o'r DU ac wedyn ei allforio oddi yno. Hefyd nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am fewnforio neu allforio gwasanaethau megis bancio neu dwristiaeth.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1996 i 2020

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir..

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn cymryd i ystyriaeth ddata a gyflwynir yn hwyr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a gweithdrefnau dilysu parhaus. Mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol eu diwygio ar unrhyw adeg, ac mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol eu diwygio ar i fyny hyd nes i ffigurau ail chwarter y flwyddyn galendr gyfredol gael eu cyhoeddi.

O 1 Mai 2016, bu newid methodolegol i'r ffordd y mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE yn cael eu cyfrifo. Yn dilyn newid mewn deddfwriaeth, mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE wedi newid o’r system gyfrifo ‘Masnach Gyffredinol’ i’r system ‘Masnach Arbennig’.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng Masnach Gyffredinol ac Arbennig, gweler Papur Methodoleg CThEM ar gyfer Ystadegau Masnach Dramor (Saesneg yn unig).

6/12/2016 - Mae data o 2013 C1 wedi'i ddiwygio oherwydd y methodoleg newydd. Mae'r newidiadau methodolegol yn cael eu hamlinellu yn y dogfennau technegol yn y dolenni we.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y data o ddatganiadau Tollau a gyflwynir ar gyfer masnach gyda gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r system Intrastat ar gyfer ffigurau allforion gyda gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyrennir allforion i ranbarth yn ôl y cod post sy'n gysylltiedig â chofrestriad y cwmni ar gyfer TAW. Roedd angen rhai addasiadau ar gyfer allforion i'r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau bod gweithgynhyrchu sy'n digwydd ar safleoedd cangen yn cael ei ddyrannu'n briodol i'r rhanbarth lle mae'r gangen. Mae allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd eisoes yn cynnwys codau rhanbarthol.
Nid yw rhai nwyddau, megis olew crai Môr y Gogledd, nwyddau llongau ac awyrennau, a'r rheiny nad ydynt mewn cylchrediad rhydd, a anfonir i wledydd yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth yn y DU. Caiff allforion yn y categorïau hyn eu cynnwys o dan y pennawd rhanbarth anhysbys. Felly mae dau gyfanswm ar gyfer y DU, un a ddiffinnir fel swm deuddeg rhanbarth y DU er mwyn cymharu â'r ffigurau ar gyfer rhanbarthau unigol ac un sydd hefyd yn cynnwys y data rhanbarth anhysbys gan roi cyfanswm y ffigurau ar gyfer y DU yn gyfan.
Fodd bynnag, mae rhai categorïau allforion wedi'u heithrio o'r cyfanswm hwn i'r DU sy'n golygu nad yw'n bosibl cysoni'r ffigurau hyn yn llwyr â'r amcangyfrifon chwarterol ar wahân ar gyfer masnach y DU a gyhoeddir hefyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae'r categorïau hyn yn ymwneud â chwmnïau tramor sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, ond sydd heb le busnes yn y DU, allforion o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, ac allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd lle nad yw'r rhifau cofrestru ar gyfer TAW wedi cael eu datgan yn briodol.
Yn gyffredinol mae is-gyfansymiau’r Undeb Ewropeaidd yn y set ddata hon yn cyfeirio at y 24 gwlad oedd yn y Gymuned Ewropeaidd (y tu allan i’r DU) rhwng 1 Mai 2004 a 31 Rhagfyr 2006. Mae is-gyfansymiau ar wahân i’r 14 gwlad oedd yn y Gymuned Ewropeaidd (y tu allan i’r DU) cyn 1 Mai 2004 a’r 10 gwlad a ymaelododd â’r Gymuned Ewropeaidd ar 1 Mai 2004 hefyd ar gael yn y set ddata. Mae’r ffigurau wedi’u talgrynnu i’r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae’n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy’n rhan ohonynt a’r cyfansymiau fel y’u dangosir.

Allweddeiriau
allforyn; cyrchwlad a gwlad