Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Enillion wythnosol gros cyfartalog (cymedrig) yn ôl gwlad yn y DU - rhanbarth yn Lloegr a blwyddyn (£)
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
[Lleihau]Ardal 2
-
-
Ardal 3
Cliciwch yma i ddidoli1997Cliciwch yma i ddidoli1998Cliciwch yma i ddidoli1999Cliciwch yma i ddidoli2000Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004 (Ac eithrio gwybodaeth arolwg atodol)Cliciwch yma i ddidoli2004 (Gan gynnwys gwybodaeth arolwg atodol)Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006 (Yn gyson â 2005)Cliciwch yma i ddidoli2006 (Yn gyson â 2007)Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011 (Yn gyson â 2010)Cliciwch yma i ddidoli2011 (Yn gyson â 2012)Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig373393408425450472487506498516538535550576587599606603608620621627(r) 645(p) 663
Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Prydain Fawr374394409427452474489508500518539537553578590601608605610622623629(r) 647(p) 665
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr379400415433459482497517508526547544561587597609616613617629630636(r) 654(p) 672
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr335346356373384401409436434452468465473496509522534531535553557574(r) 570(p) 591
Gogledd-orllewin Lloegr353370380395414434448469463478497494516529540552547545551566572574(r) 593(p) 603
Swydd Efrog a'r Humber337352367380397417437456450467482479495515528536541537543553555567(r) 577(p) 585
Dwyrain Canolbarth Lloegr342357368379398420436451443468492489497527542549544541548557557562(r) 573(p) 589
Gorllewin Canolbarth Lloegr345367383393424434442464455475493491503527537547548544552570566574(r) 598(p) 615
Dwyrain Lloegr369387404422444464488510497510531527541562568578580576580596593608(r) 623(p) 639
Llundain489516537572607641659681667697716714730773785802826822814821819812(r) 832(p) 871
De-ddwyrain Lloegr388413430448477508522537529539567567584604616625629630641640643656(r) 674(p) 683
De-orllewin Lloegr349361372385413429449464458472491489511528537545548546551567568578(r) 595(p) 604
[Lleihau]CymruCymru337349359373386405422444438455469466472498506516519516521538539550(r) 567(p) 579
[Lleihau]Yr AlbanYr Alban344360377389411435447461456479504500515536555570575572585599600607(r) 622(p) 638
[Lleihau]Gogledd Iwerddon[Lleihau]Gogledd IwerddonGogledd Iwerddon328340352368382397412433431451472469472487509510529526536541538554(r) 575(p) 584

Metadata

Teitl
Data enillion cyfartalog yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr

Diweddariad diwethaf
26 Hydref 2017 26 Hydref 2017

Diweddariad nesaf
Hydref 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data hyn yn dangos enillion wythnosol gros cyfartalog mewn punnoedd ar gyfer yr awdurdodau lleol a chyfuniadau ohonynt ym mis Ebrill yn y blynyddoedd a ddangosir. Mae'r data'n ymwneud â chyflogeion amser llawn ar gyfraddau oedolion nad oedd absenold

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y ffigurau o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlodd ASHE yr Arolwg Enillion Newydd (NES) trwy gyflwyno methodoleg newydd i’r gwaith o gyfrifo data enillion. Mae’r fethodoleg newydd hon yn cymhwyso pwysoli i’r canlyniadau er mwyn cymryd i ystyriaeth strwythur y boblogaeth yn nhermau oedran, rhyw a galwedigaeth ac ardal y gweithle (mae’r olaf yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr neu fannau eraill yn y DU). Mae data’r NES ar gyfer 1997 i 2003 wedi cael eu hail-weithio i ddarparu ôl-gyfres o ddata enillion gan ddefnyddio’r fethodoleg newydd.
Gwnaethpwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 o ganlyniad i gyflwyno holiadur newydd. Mae data 2004 wedi cael eu hail-weithio i fod yn gymaradwy â’r fethodoleg newydd hon, ond ni fu’n bosibl gwneud hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach. Felly mae diffyg parhad yn y data y mae’n rhaid ei gymryd i ystyriaeth wrth wneud cymariaethau yn y data enillion dros amser. I helpu gyda hyn, mae dau amcangyfrif ar gyfer 2004, un ar y sail flaenorol (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n eithrio gwybodaeth arolwg ategol) ac un ar y sail newydd (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n cynnwys gwybodaeth arolwg ategol).
Yn 2007 a 2008, lleihawyd y sampl oddeutu 20 y cant. Mae’r lleihad yn y sampl wedi’i gynllunio i fod yn fwyaf yn y diwydiannau hynny lle mae enillion yn dangos lefelau is o amrywiad.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Prif effaith hyn oedd symud nifer o swyddi i ffwrdd o’r grwpiau galwedigaethol uchaf i grwpiau galwedigaethol eraill. Mae hyn wedi tueddu i ostwng yr enillion cyfartalog yn y grwpiau galwedigaethol uchaf a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol i ymateb i’r newid yn nyluniad y sampl, mae haen bwysoli ychwanegol wedi cael ei chyflwyno ar gyfer y mentrau mawr hynny sy’n cyflwyno cofnodion electronig i’r arolwg (trefniadau arbennig). Ni leihawyd y sampl ymysg y mentrau hyn. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynhyrchu fersiwn o ganlyniadau ASHE 2006 sy’n cynnwys y newid o ran codio awtomatig galwedigaethau a haen bwysoli’r trefniadau arbennig. Mae hyn yn caniatáu gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall sy’n cymryd y ddau newid hyn i ystyriaeth. Cyfeirir at y rhain fel 2006 (cyson â 2005) a 2006 (cyson â 2007).
Yn 2009 adferwyd maint gwreiddiol y sampl. Nodwch, oherwydd maint bach y samplau, na chynghorir gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall ar lefel awdurdod lleol. Er mwyn datrys hyn, mae set o gyfuniadau o awdurdodau lleol wedi cael ei chreu, y gellir ystyried bod cymariaethau dros amser ar eu cyfer yn fwy cadarn. Mae’r cyfuniadau hyn yn grwpio awdurdodau lleol tebyg gyda’i gilydd ac maent wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl o fewn ffiniau NUTS2 yng Nghymru a ddefnyddir i bennu dyraniadau Cyllid Ewropeaidd. Mae ffigurau ar gyfer y ddwy ardal NUTS2 (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru) wedi’u cynnwys hefyd.
Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio am samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn destun mwy o amrywioldeb na data ar gyfer Prydain Fawr neu’r Deyrnas Unedig.
Lle nad ystyrir bod yr amcangyfrif ar gyfer unrhyw gell yn y set ddata hon yn fanwl gywir (oherwydd gormod o amrywioldeb samplu), caiff nodyn cell ei gynnwys wrth yr amcangyfrif yn nodi’r raddfa ansawdd fel rhesymol fanwl gywir [a nodir gan (!)] neu dderbyniol [a nodir gan (!!)]. Lle bo nodyn cell o’r fath, yn arbennig yr ail un, neu mewn achosion lle bo’r amrywioldeb yn fwy na’r terfynau derbyniol ac yn cael ei gelu, argymhellir y dylai’r defnyddiwr symud i fyny i’r lefel nesaf yn y cyfuniad hierarchaidd o ardaloedd os yw’n defnyddio’r ffigur mewn unrhyw ddadansoddiad, yn arbennig os yw’n ystyried newid dros amser.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1997 i 2017

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Dros dro yw'r data ar gyfer y flwyddyn ddiweddaraf a chânt eu diwygio pan gyhoeddir data'r flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y ffigurau o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE) a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn 2004, disodlodd ASHE yr Arolwg Enillion Newydd (NES) trwy gyflwyno methodoleg newydd i’r gwaith o gyfrifo data enillion. Mae’r fethodoleg newydd hon yn cymhwyso pwysoli i’r canlyniadau er mwyn cymryd i ystyriaeth strwythur y boblogaeth yn nhermau oedran, rhyw a galwedigaeth ac ardal y gweithle (mae’r olaf yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr neu fannau eraill yn y DU). Mae data’r NES ar gyfer 1997 i 2003 wedi cael eu hail-weithio i ddarparu ôl-gyfres o ddata enillion gan ddefnyddio’r fethodoleg newydd.
Gwnaethpwyd rhagor o newidiadau i fethodoleg ASHE yn 2005 o ganlyniad i gyflwyno holiadur newydd. Mae data 2004 wedi cael eu hail-weithio i fod yn gymaradwy â’r fethodoleg newydd hon, ond ni fu’n bosibl gwneud hyn ar gyfer y blynyddoedd cynharach. Felly mae diffyg parhad yn y data y mae’n rhaid ei gymryd i ystyriaeth wrth wneud cymariaethau yn y data enillion dros amser. I helpu gyda hyn, mae dau amcangyfrif ar gyfer 2004, un ar y sail flaenorol (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n eithrio gwybodaeth arolwg ategol) ac un ar y sail newydd (y cyfeirir ato fel amcangyfrif sy’n cynnwys gwybodaeth arolwg ategol).
Yn 2007 a 2008, lleihawyd y sampl oddeutu 20 y cant. Mae’r lleihad yn y sampl wedi’i gynllunio i fod yn fwyaf yn y diwydiannau hynny lle mae enillion yn dangos lefelau is o amrywiad.
Cyflwynwyd system codio awtomatig newydd ar gyfer galwedigaethau yn 2007. Prif effaith hyn oedd symud nifer o swyddi i ffwrdd o’r grwpiau galwedigaethol uchaf i grwpiau galwedigaethol eraill. Mae hyn wedi tueddu i ostwng yr enillion cyfartalog yn y grwpiau galwedigaethol uchaf a gostwng enillion yn gyffredinol. Yn rhannol i ymateb i’r newid yn nyluniad y sampl, mae haen bwysoli ychwanegol wedi cael ei chyflwyno ar gyfer y mentrau mawr hynny sy’n cyflwyno cofnodion electronig i’r arolwg (trefniadau arbennig). Ni leihawyd y sampl ymysg y mentrau hyn. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynhyrchu fersiwn o ganlyniadau ASHE 2006 sy’n cynnwys y newid o ran codio awtomatig galwedigaethau a haen bwysoli’r trefniadau arbennig. Mae hyn yn caniatáu gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall sy’n cymryd y ddau newid hyn i ystyriaeth. Cyfeirir at y rhain fel 2006 (cyson â 2005) a 2006 (cyson â 2007).
Yn 2009 adferwyd maint gwreiddiol y sampl. Nodwch, oherwydd maint bach y samplau, na chynghorir gwneud cymariaethau o’r naill flwyddyn i’r llall ar lefel awdurdod lleol. Er mwyn datrys hyn, mae set o gyfuniadau o awdurdodau lleol wedi cael ei chreu, y gellir ystyried bod cymariaethau dros amser ar eu cyfer yn fwy cadarn. Mae’r cyfuniadau hyn yn grwpio awdurdodau lleol tebyg gyda’i gilydd ac maent wedi’u cynnwys yn gyfan gwbl o fewn ffiniau NUTS2 yng Nghymru a ddefnyddir i bennu dyraniadau Cyllid Ewropeaidd. Mae ffigurau ar gyfer y ddwy ardal NUTS2 (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru) wedi’u cynnwys hefyd.
Gan fod y canlyniadau'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio am samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn destun mwy o amrywioldeb na data ar gyfer Prydain Fawr neu’r Deyrnas Unedig.
Lle nad ystyrir bod yr amcangyfrif ar gyfer unrhyw gell yn y set ddata hon yn fanwl gywir (oherwydd gormod o amrywioldeb samplu), caiff nodyn cell ei gynnwys wrth yr amcangyfrif yn nodi’r raddfa ansawdd fel rhesymol fanwl gywir [a nodir gan (!)] neu dderbyniol [a nodir gan (!!)]. Lle bo nodyn cell o’r fath, yn arbennig yr ail un, neu mewn achosion lle bo’r amrywioldeb yn fwy na’r terfynau derbyniol ac yn cael ei gelu, argymhellir y dylai’r defnyddiwr symud i fyny i’r lefel nesaf yn y cyfuniad hierarchaidd o ardaloedd os yw’n defnyddio’r ffigur mewn unrhyw ddadansoddiad, yn arbennig os yw’n ystyried newid dros amser.

Dolenni'r we
www.ons.gov.uk

Allweddeiriau
Cyfartaledd enillion wythnosol