Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Tanau, anafusion a marwolaethau yn ôl ardal a blwyddyn ariannol
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Cod ardal Cynllyn Gweithredu Economaidd[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhif[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhif 1
-
-
Rhif 2
Cliciwch yma i ddidoli2007-08Cliciwch yma i ddidoli2008-09Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae hwn wedi disodli’r ffurflenni papur FDR blaenorol a gall achosi cynnydd mewn adrodd ar rai categorïau o dân o 2009-10 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoli2009-10Ers mis Ebrill 2009, mae data wedi\'i gasglu drwy’r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae hwn wedi disodli’r ffurflenni papur FDR blaenorol a gall achosi cynnydd mewn adrodd ar rai categorïau o dân o 2009-10 ymlaen.Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2019-20Cliciwch yma i ddidoli2020-21Cliciwch yma i ddidoli2021-22Data diwygiedigCliciwch yma i ddidoli2022-23Data am dros dro
[Lleihau]Pob tanau24,66119,52119,15220,68816,46411,43813,16911,65112,10810,75011,02312,91110,58710,32610,74011,066
Pob tanau[Lleihau]Prif danauYn cynnwys holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.7,6896,9856,8006,4145,6874,7454,7904,5614,6784,7574,3164,3924,2793,7963,9443,918
Prif danauYn cynnwys holl danau mewn adeiladau nad ydynt wedi dadfeilio a cherbydau neu mewn strwythurau tu allan neu unrhyw dân sy\'n cynnwys anafedigion, achub pobl neu danau a fynychir gan bump neu ragor o offer.Tanau mewn anheddauDiffinnir anheddau fel adeiladau a feddiannir gan aelwydydd, ac eithrio gwestai, hosteli a sefydliadau preswyl. Mae\'r ffigurau hyn yn cynnwys cartrefi symudol ac unrhyw strwythurau nad ydynt yn rhai parhaol a ddefnyddir yn unswydd fel annedd, megis cychod preswyl.2,3802,2572,2022,1082,0221,9111,9101,8081,7751,8581,6171,5551,6281,5011,5871,542
Tanau eraill mewn adeiladau1,5681,3751,4771,4231,1599859951,034963931922881869724804835
Tanau cerbydau ffordd3,1932,8512,6632,2161,8201,5181,4821,4321,5731,6691,5041,4851,4401,1771,2181,177
Prif danau eraill548502458667686331403287367299273471342394335364
[Ehangu]Tanau eilaiddY rhain yw’r mwyafrif o danau awyr agored gan gynnwys glaswelltir a thanau sbwriel oni bai bod anafedigion neu angen achub pobl, eiddo’n cael ei golli neu bump neu ragor o offer yn mynychu. Maent yn cynnwys tanau mewn adeiladau adfeiliedig sengl. Adroddir arnynt yn llai manwl na thanau eraill ac felly mae llai o wybodaeth ar gael amdanynt.16,35211,72411,56213,50310,1625,9227,8016,5416,9985,5766,3018,1845,9786,1976,4966,871
[Ehangu]Tanau simnaiTanau simnai yw unrhyw danau mewn adeiladau wedi’u meddiannu lle’r oedd y tân yn cael ei gyfyngu o fewn strwythur y simnai (a dim yn cynnwys anafedigion neu achub pobl neu bresenoldeb pump neu ragor o offer).620812790771615771578549432417406335330333300277
[Ehangu]MarwolaethauMae anafedig angheuol yn berson y priodolir ei farwolaeth i dân hyd yn oed os digwyddodd y farwolaeth wythnosau neu fisoedd yn ddiweddarach. Mae achosion achlysurol hefyd lle canfyddir nad tân oedd achos y farwolaeth. Felly mae’r ffigurau ar gyfer marwolaethau yn gallu cael eu diwygio.28172321231717201919152016212114
[Ehangu]Anafusion nad ydynt yn angheuolo 2009-10 cofnodir anafusion nad ydynt yn angheuol fel rhai sydd mewn un o bedwar dosbarthiad o ddifrifoldeb fel a ganlyn: (i) aeth I\'r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ddifrifol ; (ii) aeth i’r ysbyty, ymddengys fod yr anafiadau’n ysgafn; (iii) rhoddir cymorth cyntaf yn y lleoliad; (iv) Argymhellir gwiriad rhagofalus - pan gaiff unigolyn ei anfon I\'r ysbyty neu ei gynghpri I weld meddyg fel rhagofal, heb unrhyw anaf neu ofid amlwg. Nid yw anafusion nad ydynt yn angheuol sydd wedi’u marcio fel \'ddim yn gysylltiedig â thân\' wedi cael eu hepgor oherwydd defnydd eang amhriodol o\'r maes hwn.632657575607592541626543592621526396509408479422
[Ehangu]Holl achubiadau (gan gynnwys marwolaethau ac anafedigion nad ydynt yn angheuol y cafodd eu hachub)Person sydd wedi cael cymorth corfforol i gael yn glir o’r ardal sy’n rhan o’r digwyddiad. <br />Nid yw\'n cynnwys amgylchiadau lle roedd y dioddefwr yn amlwg wedi marw pan gafodd ei ganfod, ond mae yn cynnwys achubiadau efallai oedd wedi arwain at fywyd yn cael ei achub, hyd yn oed os na fu i’r person oroesi’r ymdrech achub...|Nid yw\'r eitem data ar gael..|Nid yw\'r eitem data ar gael234212214193243212246233215184217145179161

Metadata

Teitl

Tanau a phobl a gafodd eu lladd neu eu hanafu

Diweddariad diwethaf

Hydref 2023 Hydref 2023

Diweddariad nesaf

Medi 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System cofnodi achosion o dân, yr Swyddfa Gartref

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau tân ac achub

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn dangos nifer y tanau (yn ôl y math o dân a'r lleoliad) a'r bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd yr ymatebodd yr Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru iddynt.
Noder: Ym mis Ebrill 2009, newidiodd y dull casglu data o ffurflenni papur i'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS). Mae data cyn 2009-10 (cyn IRS) yn rhannol seiliedig ar ddata wedi'i samplu, wedi'i bwysoli i gyfansymiau'r frigâd dân.
Cafodd data 2009-10 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2011.
Cafodd data 2010-11 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2012.
Cafodd data 2011-12 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2013.
Cafodd data 2012-13 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mai 2014.
Cafodd data 2013-14 ei echdynnu o'r IRS ym mis Mehefin 2015.
Cafodd data 2014-15 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2016.
Cafodd data 2015-16 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2017.
Cafodd data 2016-17 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2018.
Cafodd data 2017-18 ei echdynnu o'r IRS ym mis Gorffennaf 2019.
Cafodd data 2018-19 ei echdynnu o'r IRS ym mis Medi 2020
Cafodd data 2019-20 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2021
Cafodd data 2020-21 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2022
Cafodd data 2021-22 a 2022-23 ei echdynnu o'r IRS ym mis Awst 2023
Mae data 2022-23 yn ddata dros dro, a bydd yn cael ei ddiweddaru ym mis Medi 2024.

Ffynhonnell: Yr Swyddfa Gartref
Mae natur y system fyw yn golygu efallai na fydd data a echdynnwyd ar gyfer y tablau Dangosyddion Perfformiad (ym mis Mehefin) yn cyfateb i'r data a gyhoeddir yma.
Nid yw pobl a gafodd eu hanafu 'am reswm heblaw'r tân' wedi'u hepgor oherwydd pryder nad yw'r maes hwn wedi'i ddefnyddio'n iawn. Felly, mae yna anghysondeb posibl yn y data ar y bobl a gafodd eu hanafu rhwng 2008-09 a 2009-10.
Ychwanegwyd at StatsCymru: Gorffennaf 2011
Cyswllt: stats.inclusion@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo

Cafodd data cyn 2009-10 ei gasglu trwy ffurflenni papur yr Adroddiad Data Tân (FDR). Mae data o 2009-10 ymlaen wedi'i gasglu trwy'r System Cofnodi Digwyddiadau (IRS).

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Blynyddoedd ariannol 2001-02 i 2022-23

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r data'n cael ei ddefnyddio i lywio penderfyniadau polisi ac i ddarparu gwybodaeth gyd-destunol. Mae'r data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu i fonitro tueddiadau mewn digwyddiadau y mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymateb iddynt dros amser, ac mae'n darparu gwybodaeth am berfformiad a gweithgareddau'r Awdurdod Tân ac Achub i bobl a chymunedau Cymru.
I gael mwy o wybodaeth, gweler y ddolen we.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae data tanau cyn 2009-10 yn seiliedig ar set ddata wedi'i samplu, felly maent wedi'u talgrynnu i'r rhif cyfan agosaf. Oherwydd hyn, efallai na fydd symiau'r cydrannau yn cyfateb i'r cyfansymiau a ddangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae diwygiadau wedi'u nodi gydag (r). Mae'r flwyddyn ddiweddaraf a ddangosir yn gofnod dros dro, ac efallai y bydd yn newid y tro nesaf y bydd y tabl yn cael ei ddiweddaru.

Allweddeiriau

Tân, Awdurdod Tân ac Achub, Anafedigion, Marwolaethau, Anafedig angheuol, Anafedigion nad ydynt yn angheuol, Anheddau

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni i'r we