Skip to content

MALlC 2014

Diwygiad i MALIC 2014 - 12 Awst 2015
Sylwodd yr Adran Gwaith a Phensiynau ar wall yn y data dangosydd incwm yr oedd wedi'i ddarparu ar gyfer parth incwm MALlC, lle cafodd rhywfaint o ddata am gredydau treth ei hepgor yn ddamweiniol.
Mae’r 'Nodyn ar newidiadau allweddol' yn rhoi mwy o wybodaeth am fanylion i'r diwygiad.

Mae canlyniadau MALIC 2014 ar gael i’w lawrlwytho yma. Am fanylion ar sut i ddefnyddio’r mynegai, gweler y ddogfen ganllaw ar dudalen hafan MALlC yn y ddolen isod. Mae gwerthoedd y dangosyddion ar gael hefyd yn y ffolder Dadansoddi'r Dangosyddion ar gyfer gwahanol ardaloedd daearyddol. Noder bod y tabl am-edrych cyntaf isod yn cyfateb codau post preswyl i ardaloedd cynnyrch ehangach haen is (AGEHI), tra bod yr ail dabl yn cyfateb codau post i Glystyrau Cymunedau yn Gyntaf, ac eithrio codau post sydd ddim yn perthyn i’r un. Wrth wneud hynny, rhennir codau post sy’n croesi ffiniau AGEHI neu Glystyrau Cymunedau yn Gyntaf yn ôl y gyfran o anheddau preswyl naill ochr i’r ffin. Mae hyn yn wahanol i’r drefn arferol o “ffit orau” o ddyrannu cod post cyfan i ardal unigol yn seiliedig ar leoliad mwyafrif y boblogaeth. Mae hyn yn angenrheidiol yn yr achos hwn gan y gall data AGEHI/clystyrau Cymunedau yn Gyntaf gael eu heffeithio’n anghyfartal trwy unrhyw gam-ddyrannu gan ddefnyddio dull “ffit orau”, oherwydd maint cymharol fychan yr ardaloedd.

Cysylltwch â: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru