Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl awdurdod lleol
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Codau Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Oedran Gweithio[Hidlo]
Measure1
Cymhwyster[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC neu uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC neu uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC neu uwch
[Ehangu]Cymru
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru
Rhanbarth Economaidd Gogledd CymruYnys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru
Rhanbarth Economaidd Canolbarth CymruPowys
Ceredigion
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru
Rhanbarth Economaidd De-orllewin CymruSir Benfro
Sir Gaerfyrddin
Abertawe
Castell-nedd Port Talbot
[Lleihau]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru
Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr
Bro Morgannwg
Caerdydd
Rhondda Cynon Taf
Merthyr Tudful
Caerffili
Blaenau Gwent
Tor-faen
Sir Fynwy
Casnewydd

Metadata

Teitl
Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl ardal a rhyw

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2020 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf
Ebrill 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio h.y. ar sail 1. dynion a menywod 18-64 a 2. dynion 18-64 a menywod 18-59, fel y nodwyd mewn datganiadau cynharach (cyn data 2015) - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, sef arolwg o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymhwyster uchaf sydd ganddynt. Wedyn caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC). Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau yn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau ac fe’u cynhwysir yn benodol yn y mesuriadau Perfformiad Sgiliau a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers y cyhoeddiad diwethaf, mae'r data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth o 2012 ymlaen wedi'i ail-bwysoli, ac mae'r ciwb hwn ar StatsCymru wedi'i ddiweddaru ar sail y data newydd hyn. Mae'r data sydd wedi'i ail-bwysoli wedi newid ychydig ar y data o 2012.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Cymwysterau