Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl gweithgarwch economaidd a chymhwyster
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cymhwyster[Hidlwyd]
[Lleihau]Econ Activity[Hidlo]
-
-
Econ Activity 1
Cliciwch yma i ddidoliYr holl boblCliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC neu uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC neu uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC neu uwch
[Lleihau]Mewn cyflogaethMewn cyflogaeth453.5263.0486.1500.1508.6
[Lleihau]Heb fod mewn cyflogaeth (di-waith ILO neu anweithgar)146.5337.0113.999.991.4
Heb fod mewn cyflogaeth (di-waith ILO neu anweithgar)Di-waith ILO21.332.018.015.613.5
Economaidd anweithgar125.1305.096.084.577.9
[Ehangu]Cyfanswm600.0600.0600.0600.0600.0

Metadata

Teitl
Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl gweithgaredd economaidd a rhyw

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2020 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf
Ebrill 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio ar sail dynion a menywod 18-64 - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Cyswllt: ystadegau.addysgol16.llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2008 ymlaen,; sef arolwg o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymhwyster uchaf sydd ganddynt. Wedyn caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC). Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ers 2004, mae data blynyddol o'r Arolwg o'r Gweithlu wedi'i gynhyrchu ar dreigl blynyddol, a'i ddiweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl ar sail galendr, gyda'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a gyflwynir yma yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ionawr 2008 a 31 Rhagfyr 2008.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau yn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau ac fe’u cynhwysir yn benodol yn y mesuriadau Perfformiad Sgiliau a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers y cyhoeddiad diwethaf, mae'r data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth o 2012 ymlaen wedi'i ail-bwysoli, ac mae'r ciwb hwn ar StatsCymru wedi'i ddiweddaru ar sail y data newydd hyn. Mae'r data sydd wedi'i ail-bwysoli wedi newid ychydig ar y data o 2012.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Cymwysterau