Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl gweithgarwch economaidd a chymhwyster
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
CymhwysterLefel Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) y cymhwyster uchaf a ddelir. O\’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â\’r dosbarthiad hwn. Mae rhai cymwysterau ychwanegol wedi cael eu hychwanegu at y rhestr a gynhwysir yn holiadur Arolwg y Llafurlu ar gyfer 2004, a fydd yn gwella\’r amcangyfrifon ychydig. Gellir gweld rhestr lawn o\’r cymwysterau sydd wedi\’u cynnwys ar bob un o lefelau\’r FfCC yn y ffolder Stats Cymru oedd yn cynnwys y tabl hwn. Fodd bynnag, mae\’r canlynol yn gymwysterau ENGHREIFFTIOL a gynhwysir ar bob lefel: Islaw lefel 2: NVQ lefel 1, cymwysterau Lefel Mynediad, Sgiliau Sylfaenol; Lefel 2: NVQ lefel 2 neu gyfwerth, 5 neu ragor o TGAU A*-C, 2 lefel AU; Lefel 3: 2 lefel A, 4 lefel AU, NVQ lefel 3, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru; Lefelau 4-6: Graddau cyntaf, graddau Sylfaen, NVQ lefel 4; Lefelau 7-8: Cymwysterau ôl-radd, NVQ lefel 5[Hidlwyd]
[Lleihau]Econ ActivityGweithgarwch economaidd oedolion o oedran gweithio. Yn eithrio\’r rheiny sydd mewn addysg amser llawn. Dangosir gweithgarwch economaidd yn ôl a ydynt mewn cyflogaeth, yn ddi-waith ILO (h.y. yn ddi-waith yn ôl diffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO)) neu\’n economaidd anweithgar.[Hidlo]
-
-
Econ Activity 1
Cliciwch yma i ddidoliYr holl boblCliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauPobl a ddywedodd nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel uwch
[Lleihau]Mewn cyflogaethMewn cyflogaeth607.5358.6649.5667.9679.5
[Lleihau]Heb fod mewn cyflogaeth (di-waith ILO neu anweithgar)192.5441.4150.5132.1120.5
Heb fod mewn cyflogaeth (di-waith ILO neu anweithgar)Di-waith ILO26.938.523.020.317.6
Economaidd anweithgar165.4402.9127.6112.0102.9
[Ehangu]Cyfanswm800.0800.0800.0800.0800.0

Metadata

Teitl

Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl gweithgaredd economaidd a rhyw

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2022 Ebrill 2022

Diweddariad nesaf

Ebrill 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio ar sail dynion a menywod 18-64 - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Cyswllt: ystadegau.addysgol16.llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2008 ymlaen,; sef arolwg o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymhwyster uchaf sydd ganddynt. Wedyn caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC). Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ers 2004, mae data blynyddol o'r Arolwg o'r Gweithlu wedi'i gynhyrchu ar dreigl blynyddol, a'i ddiweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl ar sail galendr, gyda'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a gyflwynir yma yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ionawr 2008 a 31 Rhagfyr 2008.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir yr ystadegau yn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau ac fe’u cynhwysir yn benodol yn y mesuriadau Perfformiad Sgiliau a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ers y cyhoeddiad blaenorol, mae data’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth hyd at 2020 wedi’u hailbwysoli, ac mae’r ciwb StatsCymru hwn wedi’i ddiweddaru gyda’r data newydd hyn. Mae’r data wedi’i ailbwysoli wedi gwneud newid bach i ddata 2020.

Allweddeiriau

Cymwysterau

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.