Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl cymhwyster, gwlad yn y DU a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Oedran Gweithio[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Cymhwyster[Hidlo]
[Lleihau]Gwlad[Hidlo]
-
-
Gwlad 1
Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2005Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2006Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2007Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2008Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2009Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2010Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2011Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2012Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2013Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2019
[Lleihau]Dim cymwysterau[Ehangu]Y Deyrnas Unedig.......13.612.511.510.89.99.58.88.68.07.77.77.5
[Lleihau]Wedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC neu uwch[Ehangu]Y Deyrnas Unedig.......69.070.472.273.875.576.277.177.878.779.379.780.4
[Lleihau]Wedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC neu uwch[Ehangu]Y Deyrnas Unedig.......49.150.552.253.856.156.958.059.060.260.861.562.4
[Lleihau]Wedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC neu uwch[Ehangu]Y Deyrnas Unedig.......30.131.533.034.536.137.038.039.240.440.841.642.8

Metadata

Teitl
Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl gwlad yn y DU (lefel cymhwyster, rhyw)

Diweddariad diwethaf
Ebrill 2020 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf
Ebrill 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio h.y. ar sail 1. dynion a menywod 18-64 a 2. dynion 18-64 a menywod 18-59, fel y nodwyd mewn datganiadau cynharach (cyn data 2015) - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Cyswllt: Post16ed.stats@gov.wales


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth/Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, ac o Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol Cymru ar gyfer 2001-2003; mae’r ddau’n arolygon o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

O 2001 ymlaen, roedd data’r Arolwg blynyddol o’r Llafurlu Lleol a gasglwyd yng Nghymru wedi’u seilio ar sampl oedd cryn dipyn yn fwy.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymwysterau sydd ganddynt, ac o’r wybodaeth hon cyfrifir y cymhwyster uchaf sydd gan yr ymatebydd. Caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC). Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gyfer blynyddoedd a labelir 2001 tan 2003 yn y set ddata hon, y cyfnodau gwirioneddol a gwmpesir yw'r 12 mis rhwng mis Mawrth y flwyddyn gyntaf a mis Chwefror y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 tan 28 Chwefror 2002).

Ers 2004, mae data blynyddol o'r Arolwg o'r Gweithlu wedi'i gynhyrchu ar dreigl blynyddol, a'i ddiweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl ar sail galendr, gyda'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a gyflwynir yma yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ionawr 2004 a 31 Rhagfyr 2004.

Felly, noder bod yna orgyffwrdd o ddau fis rhwng y cyfnod diwethaf a gyflwynwyd ar yr hen sail Mawrth tan Chwefror, a'r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau yn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau ac fe’u cynhwysir yn benodol yn y mesuriadau Perfformiad Sgiliau a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ers y cyhoeddiad diwethaf, mae'r data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth o 2012 ymlaen wedi'i ail-bwysoli, ac mae'r ciwb hwn ar StatsCymru wedi'i ddiweddaru ar sail y data newydd hyn. Mae'r data sydd wedi'i ail-bwysoli wedi newid ychydig ar y data o 2012.

Ansawdd ystadegol
Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau
Cymwysterau