Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl rhanbarthau Cymru a chymhwyster
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Codau Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Oedran Gweithio[Hidlwyd]
Measure1
CymhwysterLefel Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) y cymhwyster uchaf a ddelir. O\’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â\’r dosbarthiad hwn. Mae rhai cymwysterau ychwanegol wedi cael eu hychwanegu at y rhestr a gynhwysir yn holiadur Arolwg y Llafurlu ar gyfer 2004, a fydd yn gwella\’r amcangyfrifon ychydig. Gellir gweld rhestr lawn o\’r cymwysterau sydd wedi\’u cynnwys ar bob un o lefelau\’r FfCC yn y ffolder Stats Cymru oedd yn cynnwys y tabl hwn. Fodd bynnag, mae\’r canlynol yn gymwysterau ENGHREIFFTIOL a gynhwysir ar bob lefel: Islaw lefel 2: NVQ lefel 1, cymwysterau Lefel Mynediad, Sgiliau Sylfaenol; Lefel 2: NVQ lefel 2 neu gyfwerth, 5 neu ragor o TGAU A*-C, 2 lefel AU; Lefel 3: 2 lefel A, 4 lefel AU, NVQ lefel 3, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru; Lefelau 4-6: Graddau cyntaf, graddau Sylfaen, NVQ lefel 4; Lefelau 7-8: Cymwysterau ôl-radd, NVQ lefel 5[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalArdal breswylio APADGOS Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam; De-orllewin / Canolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Penfro, Sir Gâr, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot; De-ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd [Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauPobl a ddywedodd nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso islaw lefel 2Pobl sydd wedi’u cymhwyso islaw FfCC lefel 2 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel uwch
[Ehangu]Cymru60.688.1551.4416.0270.0
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru54.390.4555.4411.0259.5
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru42.072.4585.4458.1290.8
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru66.285.3548.6406.9255.9
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru63.190.4546.3416.6278.1

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio h.y. ar sail 1. dynion a menywod 18-64 a 2. dynion 18-64 a menywod 18-59, fel y nodwyd mewn datganiadau cynharach (cyn data 2015) - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, sef arolwg o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymhwyster uchaf sydd ganddynt. Wedyn caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC). Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir yr ystadegau yn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau ac fe’u cynhwysir yn benodol yn y mesuriadau Perfformiad Sgiliau a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ers y cyhoeddiad blaenorol, mae data’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth hyd at 2020 wedi’u hailbwysoli, ac mae’r ciwb StatsCymru hwn wedi’i ddiweddaru gyda’r data newydd hyn. Mae’r data wedi’i ailbwysoli wedi gwneud newid bach i ddata 2020.

Teitl

Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl ardal a rhyw

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2022 Ebrill 2022

Diweddariad nesaf

Ebrill 2023 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cymwysterau

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Enw

EDUC0094