Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl rhanbarthau Cymru a chymhwyster
None
Codau Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Oedran Gweithio[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
CymhwysterLefel y cymhwyster uchaf a ddelir. O\’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). O 2022 mae\'r cwestiynau, wedi\’u seilio\’n flaenorol ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC), wedi\'u diweddaru i adlewyrchu\'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). Mae rhagor o fanylion ynghylch hyn i\’w gweld yn Gwybodaeth am Ansawdd y datganiad ystadegol.[Hidlwyd]
[Lleihau]ArdalArdal breswylio APADGOS Gogledd Cymru: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam; De-orllewin / Canolbarth Cymru: Powys, Ceredigion, Sir Penfro, Sir Gâr, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot; De-ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd [Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauPobl a ddywedodd nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso islaw lefel 2Pobl sydd wedi’u cymhwyso islaw lefel 2 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2  a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefelau 4-6Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefelau 4-6 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefelau 7-8Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefelau 7-8 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 4 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwch
[Ehangu]Cymru76.897.9175.1192.0259.099.1725.4550.2358.1
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Gogledd Cymru70.2101.5185.8196.8256.289.6728.3542.6346.0
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd Canolbarth Cymru50.779.4166.4216.9271.1115.0769.6603.3386.4
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-orllewin Cymru81.994.0179.4201.6249.193.8723.9544.5342.8
[Ehangu]Rhanbarth Economaidd De-ddwyrain Cymru80.5100.4170.0182.3263.2103.4718.9549.0366.7

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio h.y. ar sail 1. dynion a menywod 18-64 a 2. dynion 18-64 a menywod 18-59, fel y nodwyd mewn datganiadau cynharach (cyn data 2015) - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth/Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, ac o Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol Cymru ar gyfer 2001-2003; mae’r ddau’n arolygon o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

O 2001 ymlaen, roedd data’r Arolwg blynyddol o’r Llafurlu Lleol a gasglwyd yng Nghymru wedi’u seilio ar sampl oedd cryn dipyn yn fwy.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymwysterau sydd ganddynt, ac o’r wybodaeth hon cyfrifir y cymhwyster uchaf sydd gan yr ymatebydd. Caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r. Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Does dim modd cymharu'r ystadegau a gyflwynir yma ar gyfer 2022 gyda'r blynyddoedd blaenorol oherwydd y newidiadau i’r cwestiynau am gymwysterau yn yr Arolwg Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. Mae'r cwestiynau, wedi’u seilio’n flaenorol ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC), wedi'u diweddaru i adlewyrchu'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). Mae rhagor o fanylion ynghylch hyn i’w gweld yn Gwybodaeth am Ansawdd y datganiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r ystadegau’n cael eu defnyddio o fewn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau. Mae’r datganiad yma yn cynnwys data ar gyfer un o’r dangosyddion cenedlaethol (8 - Y ganran o’r oedolion â chymwysterau ar y gwahanol lefelau yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol) a dwy garreg filltir genedlaethol gysylltiedig.
Mae’r ystadegau hyn, ynghyd â’r dangosydd cenedlaethol a’r cerrig milltir cenedlaethol wedi’u cynnwys yn benodol yn Cymru gryfach, decach a gwyrddach: cynllun cyflogadwyedd a sgiliau.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Teitl

Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl ardal a rhyw

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Ebrill 2025 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau

Cymwysterau