Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefelau uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl gwlad yn y DU, rhanbarth a chymhwyster
None
[Lleihau]RhywGwryw neu Fenyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Codau ardal[Hidlo]
BlwyddynAr gyfer y blynyddoedd wedi\’u labelu 2001 i 2003 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw\’r 12 mis o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002). Ers 2004, mae\'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy\'n cael eu diweddaru bob tri mis. Mae\'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae\'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â\'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004. Nodwch felly bod y cyfnod olaf a ddangosir ar yr hen sail Mawrth i Chwefror, a\’r cyfnod cyntaf ar y sail newydd, yn gorgyffwrdd gan ddau fis.[Hidlwyd]
Oedran Gweithio[Hidlo]
Measure1
CymhwysterLefel Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) y cymhwyster uchaf a ddelir. O\’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â\’r dosbarthiad hwn. Mae rhai cymwysterau ychwanegol wedi cael eu hychwanegu at y rhestr a gynhwysir yn holiadur Arolwg y Llafurlu ar gyfer 2004, a fydd yn gwella\’r amcangyfrifon ychydig. Gellir gweld rhestr lawn o\’r cymwysterau sydd wedi\’u cynnwys ar bob un o lefelau\’r FfCC yn y ffolder Stats Cymru oedd yn cynnwys y tabl hwn. Fodd bynnag, mae\’r canlynol yn gymwysterau ENGHREIFFTIOL a gynhwysir ar bob lefel: Islaw lefel 2: NVQ lefel 1, cymwysterau Lefel Mynediad, Sgiliau Sylfaenol; Lefel 2: NVQ lefel 2 neu gyfwerth, 5 neu ragor o TGAU A*-C, 2 lefel AU; Lefel 3: 2 lefel A, 4 lefel AU, NVQ lefel 3, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru; Lefelau 4-6: Graddau cyntaf, graddau Sylfaen, NVQ lefel 4; Lefelau 7-8: Cymwysterau ôl-radd, NVQ lefel 5[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 FfCC neu uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 FfCC neu uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 FfCC neu uwch
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig
Y Deyrnas Unedig[Ehangu]Cymru
[Lleihau]Lloegr
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr
Gogledd-orllewin Lloegr
Swydd Efrog a'r Humber
Dwyrain Canolbarth Lloegr
Gorllewin Canolbarth Lloegr
Dwyrain Lloegr
Llundain
De-ddwyrain Lloegr
De-orllewin Lloegr
[Ehangu]Yr Alban
[Ehangu]Gogledd Iwerddon

Metadata

Teitl

Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl gwlad a rhanbarth yn y DU (lefel cymhwyster, rhanbarth y DU, rhyw)

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2021 Ebrill 2021

Diweddariad nesaf

Ebrill 2022 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cymwysterau

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio h.y. ar sail 1. dynion a menywod 18-64 a 2. dynion 18-64 a menywod 18-59, fel y nodwyd mewn datganiadau cynharach (cyn data 2015) - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth/Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, ac o Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol Cymru ar gyfer 2001-2003; mae’r ddau’n arolygon o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

O 2001 ymlaen, roedd data’r Arolwg blynyddol o’r Llafurlu Lleol a gasglwyd yng Nghymru wedi’u seilio ar sampl oedd cryn dipyn yn fwy.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymwysterau sydd ganddynt, ac o’r wybodaeth hon cyfrifir y cymhwyster uchaf sydd gan yr ymatebydd. Caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC). Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ar gyfer blynyddoedd a labelir 2001 tan 2003 yn y set ddata hon, y cyfnodau gwirioneddol a gwmpesir yw'r 12 mis rhwng mis Mawrth y flwyddyn gyntaf a mis Chwefror y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 tan 28 Chwefror 2002).

Ers 2004, mae data blynyddol o'r Arolwg o'r Gweithlu wedi'i gynhyrchu ar dreigl blynyddol, a'i ddiweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl ar sail galendr, gyda'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a gyflwynir yma yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ionawr 2004 a 31 Rhagfyr 2004.

Felly, noder bod yna orgyffwrdd o ddau fis rhwng y cyfnod diwethaf a gyflwynwyd ar yr hen sail Mawrth tan Chwefror, a'r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Defnyddir yr ystadegau yn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau ac fe’u cynhwysir yn benodol yn y mesuriadau Perfformiad Sgiliau a’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ers y cyhoeddiad diwethaf, mae'r data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth o 2012 ymlaen wedi'i ail-bwysoli, ac mae'r ciwb hwn ar StatsCymru wedi'i ddiweddaru ar sail y data newydd hyn. Mae'r data sydd wedi'i ail-bwysoli wedi newid ychydig ar y data o 2012.

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Enw

EDUC0014