Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Lefel uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio sydd mewn gwaith yn ôl galwedigaeth a chymhwyster
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
CymhwysterLefel Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) y cymhwyster uchaf a ddelir. O\’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â\’r dosbarthiad hwn. Mae rhai cymwysterau ychwanegol wedi cael eu hychwanegu at y rhestr a gynhwysir yn holiadur Arolwg y Llafurlu ar gyfer 2004, a fydd yn gwella\’r amcangyfrifon ychydig. Gellir gweld rhestr lawn o\’r cymwysterau sydd wedi\’u cynnwys ar bob un o lefelau\’r FfCC yn y ffolder Stats Cymru oedd yn cynnwys y tabl hwn. Fodd bynnag, mae\’r canlynol yn gymwysterau ENGHREIFFTIOL a gynhwysir ar bob lefel: Islaw lefel 2: NVQ lefel 1, cymwysterau Lefel Mynediad, Sgiliau Sylfaenol; Lefel 2: NVQ lefel 2 neu gyfwerth, 5 neu ragor o TGAU A*-C, 2 lefel AU; Lefel 3: 2 lefel A, 4 lefel AU, NVQ lefel 3, Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru; Lefelau 4-6: Graddau cyntaf, graddau Sylfaen, NVQ lefel 4; Lefelau 7-8: Cymwysterau ôl-radd, NVQ lefel 5[Hidlwyd]
GalwedigaethGrwp galwedigaeth oedolion o oedran gweithio mewn cyflogaeth yn ôl prif swydd yn ôl Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol (SOC) 2010.[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliDim cymwysterauPobl a ddywedodd nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterauCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso islaw lefel 2Pobl sydd wedi’u cymhwyso islaw lefel 2 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2  a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefelau 4-6Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefelau 4-6 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefelau 7-8Pobl sydd wedi’u cymhwyso i lefelau 7-8 a dim uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 2 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 2 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 3 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 3 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwchCliciwch yma i ddidoliWedi’u cymhwyso i lefel 4 neu uwchPobl sydd wedi’u cymhwyso i lefel 4 o leiaf ac yn cynnwys pobl sydd wedi’u cymhwyso I lefel uwch
Yr holl bobl mewn cyflogaeth52.7101.2193.2204.2321.4127.3846.3652.8448.8
Rheolwyr, Cyfarwyddwyr ac Uwch Swyddogion39.272.0162.6182.8392.8150.4888.8725.9543.3
Galwedigaethau proffesiynol4.515.743.265.1507.5364.1979.8936.7871.6
Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol cyswllt17.355.7142.1189.9467.3127.7927.0784.8595.0
Galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol21.998.7251.1230.7334.263.1879.5628.2397.5
Galwedigaethau crefftau medrus72.8130.2248.7355.2171.122.0797.0548.4193.3
Galwedigaethau gofalu, hamdden a gwasanaethau eraill43.588.8253.5332.5237.943.7867.7614.0281.6
Galwedigaethau gwerthu a gwasanaethau cwsmeriaid88.2154.6279.9226.4215.635.6757.4477.5251.3
Gweithredwyr prosesau, safleoedd a pheiriannau125.4240.2310.3209.998.016.3634.4324.2114.1
Galwedigaethau elfennol160.7215.3285.0189.2131.918.0624.0339.0150.0

Metadata

Teitl

Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio mewn cyflogaeth yn ôl grwp galwedigaeth

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2024 Ebrill 2024

Diweddariad nesaf

Ebrill 2025 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio ar sail dynion a menywod 18-64 - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth/Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, ac o Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol Cymru ar gyfer 2001-2003; mae’r ddau’n arolygon o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

O 2001 ymlaen, roedd data’r Arolwg blynyddol o’r Llafurlu Lleol a gasglwyd yng Nghymru wedi’u seilio ar sampl oedd cryn dipyn yn fwy.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymwysterau sydd ganddynt, ac o’r wybodaeth hon cyfrifir y cymhwyster uchaf sydd gan yr ymatebydd. Caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r. Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Does dim modd cymharu'r ystadegau a gyflwynir yma ar gyfer 2022 gyda'r blynyddoedd blaenorol oherwydd y newidiadau i’r cwestiynau am gymwysterau yn yr Arolwg Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. Mae'r cwestiynau, wedi’u seilio’n flaenorol ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC), wedi'u diweddaru i adlewyrchu'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). Mae rhagor o fanylion ynghylch hyn i’w gweld yn Gwybodaeth am Ansawdd y datganiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ers 2004, mae'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy'n cael eu diweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â'r cyfnod 1 Ionawr 2011 i 31 Rhagfyr 2011.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r ystadegau’n cael eu defnyddio o fewn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau. Mae’r datganiad yma yn cynnwys data ar gyfer un o’r dangosyddion cenedlaethol (8 - Y ganran o’r oedolion â chymwysterau ar y gwahanol lefelau yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol) a dwy garreg filltir genedlaethol gysylltiedig.
Mae’r ystadegau hyn, ynghyd â’r dangosydd cenedlaethol a’r cerrig milltir cenedlaethol wedi’u cynnwys yn benodol yn Cymru gryfach, decach a gwyrddach: cynllun cyflogadwyedd a sgiliau.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau

Cymwysterau