Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg a gymeradwywyd yn ôl rhyw, math o ganolfan ddysgu a math o ddyfarniad
None
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
[Lleihau]AAL[Hidlwyd]
-
AAL 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]math o ddyfarniad[Hidlo]
-
math o ddyfarniad 1
Canolfan ddysgu[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
[Lleihau]Bonws Medi[Lleihau]Bonws Ionawr[Lleihau]Bonws Gorffennaf[Lleihau]Pob dyfarniad LCACliciwch yma i ddidoliPob dyfarniad LCA
Cliciwch yma i ddidoliBonws MediCliciwch yma i ddidoliBonws IonawrCliciwch yma i ddidoliBonws GorffennafCliciwch yma i ddidoliDyfarniad £30Cliciwch yma i ddidoliDyfarniad £20Cliciwch yma i ddidoliDyfarniad £10
[Lleihau]Coleg Addysg Bellach[Lleihau]Heb ei nodiHeb ei nodi.......
[Lleihau]Personau...86,090..86,090
PersonauGwryw...43,520..43,520
Benyw...42,570..42,570
[Lleihau]Ysgol Uwchradd[Lleihau]Heb ei nodiHeb ei nodi.......
[Lleihau]Personau...33,770..33,770
PersonauGwryw...14,780..14,780
Benyw...19,000..19,000
[Lleihau]Canolfan Dysgu Arall[Lleihau]Heb ei nodiHeb ei nodi.......
[Lleihau]Personau...2,900..2,900
PersonauGwryw...1,940..1,940
Benyw...970..970
[Lleihau]Pob Canolfan Dysgu[Lleihau]Heb ei nodiHeb ei nodi.......
[Lleihau]Personau...122,740..122,740
PersonauGwryw...60,230..60,230
Benyw...62,510..62,510

Metadata

Teitl
Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Diweddariad diwethaf
25 Medi 2019 25 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Disgrifiad cyffredinol
Ffynhonnell: Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr
Cyswllt: Post16ed.stats@gov.wales

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs) gan fyfyrwyr yn ysgolion Cymru ar sefydliadau addysg bellach.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae’r data yn seiliedig ar y ceisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Awst 2019, a fe’u hechdynnwyd ar 3 Medi 2019.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae ffigurau StatsCymru ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol yn cael eu diweddaru’n fisol ac yn gywir ar yr amser cyhoeddi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy ar gyfer Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs) gan fyfyrwyr yn ysgolion Cymru ar sefydliadau addysg bellach. Cafodd cynllun EMA Cymru ei gyflwyno ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn 2004/05, ei ymestyn i gynnwys pobl ifanc 17 oed yn 2005/06 ac yn olaf pobl ifanc 18 oed yn 2006/07.

Mae data o 2007/08 ymlaen yn cynnwys rhai pobl ifanc 19 oed a oedd yn gymwys i gael cymorth.

Mae’r data yn seiliedig ar y ceisiadau a dderbyniwyd erbyn 31 Awst 2019 yn eu trefn, a fe’u hechdynnwyd o'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar 3 Medi 2019.

Mae data o 2013 ymlaen yn ystyried y rhai a fynychodd gydag o leiaf un taliad wythnosol yn unig.

Mae'r cynllun wedi'i gynllunio fel cymhelliant i fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel aros mewn addysg lawn amser ar ôl iddynt gyrraedd diwedd yr oedran ysgol gorfodol. Lwfans wythnosol yw'r EMA a delir bob pythefnos i fyfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru.

Ers blwyddyn academaidd 2011/12, mae'r meini prawf ar gyfer myfyrwyr EMA newydd sy'n derbyn y dyfarniad o £30 wedi newid, ac nid yw'r dyfarniadau o £10 ac £20 ar gael mwyach. Efallai y bydd myfyrwyr sy'n newydd i EMA yn gymwys i gael dyfarniad o £30 yr wythnos, yn dibynnu ar incwm yr aelwyd ac amgylchiadau'r teulu. Roedd myfyrwyr a dderbyniodd EMA yn 2010/11 a ddychwelodd i addysg ac a oedd yn parhau i fodloni'r un meini prawf cymhwyster yn parhau i gael eu EMA, boed hynny'n £10, £20 neu £30 yr wythnos. 2012/13 oedd y flwyddyn olaf y rhoddwyd y dyfarniadau o £10 ac £20 i fyfyrwyr sy'n dychwelyd, ar ôl tair blynedd o dderbyn EMA. Nid yw unrhyw daliadau bonws (a oedd yn arfer cael eu talu ym mis Medi, Ionawr a Gorffennaf) wedi'u gwneud i unrhyw fyfyrwyr.

Nodwch fod bwletin blynyddol y Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn cynnwys disgyblion yng Nghymru yn unig. Felly, gallai’r tablau hyn ddangos niferoedd sydd ychydig yn uwch, gan eu bod yn cynnwys nifer fach o ddisgyblion o’r tu allan i Gymru. Rydym yn ceisio gwella’r cysondeb rhwng y cyhoeddiadau hyn.

Mae ffigurau StatsCymru ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol yn cael eu diweddaru'n fisol ac yn gywir adeg cyhoeddi hwn. Maent yn amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r rhan fwyaf o ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data yn cynnwys holl gymwysterau a gymeradwywyd. Cyn y diwygiad, roedd data 2013/14 a 2014/15 ond yn cynnwys cymwysterau a gymeradwywyd gydag o leiaf un taliad.

Ansawdd ystadegol
Mae ffigurau'n amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach, er enghraifft, gan fod ceisiadau'n cael eu hailddosbarthu o EMA i Lwybrau i Brentisiaethau neu i'r gwrthwyneb.

Allweddeiriau
LCA; Lwfans Cynhaliaeth Addysg; Addysg Bellach; AB; Ôl-16