Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
None
OedMae cynllun EMA Cymru bellach ar gael i bobl ifanc 16, 17 ac 18 oed (a phobl ifanc 19 oed o dan rai amgylchiadau*). Ar gyfer y data misol hwn, nid oes dadansoddiad yn ôl oedran ar gael.* Bydd myfyriwr 19 oed sy\'n cyflwyno cais 4edd flwyddyn yn cael ei asesu yn erbyn y meini prawf ychwanegol canlynol:- Nid yw ef/hi wedi derbyn mwy na 2 flynedd o gymorth dros y 3 blynedd blaenorol.- Gwnaeth ef/hi gais am 3edd flwyddyn, ond tynnodd yn ôl cyn 11eg wythnos y cwrs. Byddai hyn yn cael ei ystyried fel camgychwyn a gallai ef/hi wneud cais am 4edd flwyddyn o gymorth heb unrhyw effaith niweidiol.[Hidlwyd]
[Lleihau]CaisMae cyfnod y gwaith yn dynodi statws y cais pan gafodd data ei echdynnu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Mae ceisiadau anghyflawn yn cynnwys ceisiadau sydd â gwybodaeth ar goll (e.e. dyddiad geni heb ei gynnwys) neu dystiolaeth goll (e.e. tystysgrif geni heb ei gynnwys). Mae Arall yn cynnwys ceisiadau sydd yn un o\'r cyfnodau gwaith canlynol: wedi\'i asesu; yn disgwyl gwrthodiad; heb orffen cipio data; asesiad wedi methu; wedi\'i ddilysu; wedi\'i ardystio (yn ôl diffiniad y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr).[Hidlwyd]
-
Cais 1[Hidlo]
Measure1
BlwyddynNoder y dylai ffigurau gael eu trin fel ffigurau dros dro tan 30 Medi gan y gallan nhw gael eu newid tan hynny. Mae ffigurau blynyddoedd blaenorol wedi\'u cadarnhau fel ffigurau terfynol.[Hidlwyd]
MisAr ddiwedd y mis. Efallai y gwelwch ostyngiad yn nifer y ceisiadau EMA cymeradwy rhwng mis Mawrth a mis Ebrill mewn rhai blynyddoedd. Mae hyn oherwydd yr ymarfer blynyddol a gynhelir gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr i samplu cyfran o\'r ymgeiswyr EMA sy\'n dychwelyd sydd wedi dewis hunanardystio eu hincwm. Bydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn asesu\'r cais yn erbyn tystiolaeth o incwm yr ymgeisydd yn y flwyddyn flaenorol. Os bydd yr ymgeisydd yn methu â darparu tystiolaeth o incwm yr aelwyd (os gofynnir amdani), rhagdybir nad yw\'n gymwys i gael cymorth mwyach. [Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoli2023/24Cliciwch yma i ddidoli2022/23Cliciwch yma i ddidoli2021/22Cliciwch yma i ddidoli2020/21Cliciwch yma i ddidoli2019/20Cliciwch yma i ddidoli2018/19Cliciwch yma i ddidoli2017/18Cliciwch yma i ddidoli2016/17Cliciwch yma i ddidoli2015/16Cliciwch yma i ddidoli2014/15Cliciwch yma i ddidoli2013/14Cliciwch yma i ddidoli2012/13Cliciwch yma i ddidoli2011/12Cliciwch yma i ddidoli2010/11Cliciwch yma i ddidoli2009/10Cliciwch yma i ddidoli2008/09Cliciwch yma i ddidoli2007/08
Tachwedd18,30017,35519,02521,67021,31022,24027,53025,37027,92529,97530,77531,59533,74037,65536,81533,42031,990
Rhagfyr18,55017,61019,28520,78521,52022,41527,72525,63528,17530,13531,03531,77533,97037,93537,46033,97032,405
Ionawr18,83517,82019,39520,89021,61522,48527,88025,69528,27030,21531,19531,85534,03538,11037,78534,39032,705
Chwefror18,92017,97019,47520,92021,70522,58527,96525,84528,39030,30531,34031,97034,08538,21038,06534,68032,915
Mawrth19,05518,02519,49020,98521,73022,65028,01025,81028,46030,34531,47032,01534,11038,22538,26034,93533,125
Ebrill19,02018,03019,48021,02521,73522,66528,02525,81528,46530,29031,53532,03534,12038,25538,35535,05533,230
Mai.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,03519,47521,03521,73522,68528,03025,82028,45530,26531,58031,97034,11538,31038,44535,13533,260
Mehefin (diwedd y flwyddyn academaidd).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol18,00519,37520,81021,68022,56527,99025,79528,39530,28531,55031,93033,65038,33038,48035,17033,280
Gorffennaf (diwedd y flwyddyn academaidd).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,71019,25020,80021,69022,55027,85025,61028,33530,29031,46531,90534,27038,34538,49035,20033,290
Awst (diwedd y flwyddyn academaidd).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,74019,26520,81521,73022,61027,87025,63028,33030,46531,48031,91533,88038,36538,50035,20533,295

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y ceisiadau cymeradwy am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (EMAs), hyd yma yn y flwyddyn academaidd bresennol, gan fyfyrwyr mewn ysgolion neu sefydliadau addysg bellach yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data a welir yma yn dod o gronfa ddata swyddogol SLC ac yn seiliedig ar yr un diffiniadau a ddefnyddir ar gyfer y Cyhoeddiad Ystadegol Cyntaf.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Y data'n gywir ar 30 Ebrill 2024

Mae'r data'n seiliedig ar geisiadau sydd wedi dod i law erbyn diwedd pob mis calendr.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Cafodd EMAs eu cyflwyno ar gyfer pobl ifanc 16 oed yn 2004/05, a chafodd y cynllun ei ymestyn i gynnwys pobl ifanc 17 oed yn 2005/06 a phobl ifanc 18 oed yn 2006/07 (mae pobl ifanc 19 oed yn gymwys hefyd o dan rai amgylchiadau, felly byddent yn cael eu cynnwys mewn ffigurau o 2007/08 ymlaen). Mae'r cynllun wedi'i gynllunio fel cymhelliant i fyfyrwyr o deuluoedd incwm isel aros mewn addysg lawn amser ar ôl iddynt gyrraedd diwedd yr oedran ysgol gorfodol. Lwfans wythnosol yw'r EMA a delir bob pythefnos i fyfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru.

O flwyddyn academaidd 2011/12, gallai myfyrwyr a oedd yn newydd i'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg(LCA ) fod yn gymwys i dderbyn dim ond £30 yr wythnos ac ers mis Ebrill 2023 mae bellach yn £40 yr wythnos, yn dibynnu ar incwm y cartref ac amgylchiadau teuluol. Roedd myfyrwyr a dderbyniodd LCA yn 2010/11 a ddychwelodd i addysg ac a oedd yn bodloni'r un meini prawf cymhwysedd ag ar gyfer 2010/11 yn parhau i gael eu LCA ar £10, £20 neu £30 yr wythnos. Mae'r myfyrwyr hyn wedi gadael y system ers hynny.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 5 agosaf. Oherwydd talgrynnu, efallai na fydd symiau'r rhesi a'r colofnau'n ychwanegu at y cyfanswm a roddir. Mae rhifau llai na 5 (ond nid sero) yn cael eu cynrychioli gan *

Teitl

Cyfansymiau cronnus ceisiadau am EMAs, yn ôl blwyddyn academaidd a chyfnod gwaith

Diweddariad diwethaf

15 Mai 2024 15 Mai 2024

Diweddariad nesaf

26 Mehefin 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

addysguwchachyllidmyfyrwyr.Yst@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

LCA; Addysg Bellach; AB; Ôl-16; Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Ansawdd ystadegol

Mae ffigurau StatsCymru yn cael eu diweddaru'n fisol ac yn gywir adeg y cyhoeddi hwn. Maent yn amodol ar ddiwygiadau yn dilyn gwaith prosesu SLC pellach, er enghraifft, gan fod ceisiadau'n cael eu hailddosbarthu o EMA i Lwybrau i Brentisiaethau neu i'r gwrthwyneb. Am y rheswm hwn, dylai'r holl ffigurau gael eu trin fel ffigurau dros dro tan 30 Medi yn y flwyddyn academaidd dan sylw, gan eu bod yn dal yn gallu newid (e.e. mae ffigurau ar gyfer 2023/24 yn ffigurau dros dro tan 30 Medi 2024).

Mae data blynyddoedd blaenorol wedi'u cadarnhau fel ffigurau terfynol. Mae data ar gyfer 2004/05 tan 2008/09 yn gywir ar 8 Mawrth 2010.