Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfnod 12 mis dreigl o gynhyrchion gwastraff trefol gan awdurdod lleol (mil o dunnell fetrig)
None
Amrywiol[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Measure2
Cynod[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2016-Mawrth 2017Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2016-Mehefin 2017Cliciwch yma i ddidoliHydref 2016-Medi 2017Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2017-Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2017-Mehefin 2018Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2017-Mawrth 2018Cliciwch yma i ddidoliHydref 2017-Medi 2018Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2018-Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2018-Mawrth 2019Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2018-Mehefin 2019Cliciwch yma i ddidoliHydref 2018-Medi 2019Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2019-Rhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoliEbrill 2019-Mawrth 2020Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf 2019-Mehefin 2020Roedd y cyfnod yn ystod pandemig Covid 19.Cliciwch yma i ddidoliHydref 2019 - Medi 2020Roedd y cyfnod yn ystod pandemig Covid 19.Cliciwch yma i ddidoliIonawr 2020-Rhagfyr 2020Roedd y cyfnod yn ystod pandemig Covid 19.
[Lleihau]Cymru1,5901,5831,5701,5731,5611,5501,5431,5381,5421,5121,5171,5081,5121,4521,4661,475
Cymru[Lleihau]GwledigAwdurdodau Gwledig: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Mon, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys, Bro Morgannwg589583579579576570566563563548547542537505508511
GwledigAwdurdodau Gwledig: Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Mon, Sir Fynwy, Sir Benfro, Powys, Bro MorgannwgYnys Môn39393838373836363636363636343535
Gwynedd75747372717070717170717171656463
Conwy63626162596057565655555555525353
Sir Ddinbych44444545454444434341414040394042
Powys66626058585657575755555455535556
Ceredigion38363637373636353433343333303029
Sir Benfro70696970717070707170706866595858
Sir Gaerfyrddin84848586888688888985838178747576
Bro Morgannwg62636363626260585856575757565757
Sir Fynwy49494949484847474847464645424141
[Lleihau]TrefolAwdurdodau Trefol: Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam537535528531526522521519522518524521523501503503
TrefolAwdurdodau Trefol: Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd, Abertawe, WrecsamSir y Fflint86868687848383828483838078737678
Wrecsam88888786868585858685888889848382
Abertawe115113111111111110111110109108108107109106109110
Caerdydd177177175175172173170170171170172171172164163160
Casnewydd70707071727172727373747475737273
[Lleihau]CymoeddAwdurdodau Cymoedd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Torfaen464465463463460457456455456445445445452446456461
CymoeddAwdurdodau Cymoedd: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, TorfaenCastell-nedd Port Talbot69717272727171707067656463636466
Pen-y-bont ar Ogwr69676562585957565756555655545555
Rhondda Cynon Taf119118118119120119121121123122126127136137141143
Merthyr Tudful28272727282828282727272728272830
Caerffili102104104106105104104104104100989594929394
Blaenau Gwent32323233323231303029293131313130
Torfaen45454545464545464645454545444444

Metadata

Teitl

Rheolaeth gwastraff trefol awdurdodau lleol, fesul chwarter

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2021 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data chwarterol ar faint o wastraff trefol awdurdodau lleol a gasglwyd a chanran y gwastraff hwn sy'n cael ei baratoi i'w ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio ar gyfer pob un o'r 22 o awdurdodau lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae gwastraff trefol awdurdodau lleol Cymru yn cynnwys deunydd o eiddo domestig a masnachol sy'n cael ei gasglu gan, neu ar ran y 22 awdurdod lleol.

Mae'r wybodaeth ar y swm a'r math o wastraff a gesglir a sut mae'n cael ei waredu yn cael eu casglu drwy'r system WasteDataFlow. Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru adrodd gwybodaeth chwarterol ar wastraff trefol a gasglwyd; faint o wastraff trefol a anfonwyd i safleoedd tirlenwi a faint o wastraff trefol a anfonwyd i gyfleusterau eraill. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei gyflwyno gan awdurdodau lleol drwy WasteDataFlow. Yr awdurdod monitro (Adnoddau Naturiol Cymru) sy'n gyfrifol am ddilysu'r data hwn.

Mae'r data a gyhoeddir ar sail chwarterol yn ddata dros dro ac yn amodol ar ddiwygiadau hyd nes y ffigurau terfynol ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi eu cyhoeddi. Gall fod rhai anghysondebau rhwng rhai o'r tablau gan fod rhai yn ymwneud â faint o wastraff a gynhyrchir / gesglir tra bod eraill yn cyfeirio at y swm a anfonir i'w drin. Gall hyn fod yn fater o amseru os, er enghraifft, bydd awdurdodau yn pentyrru gwastraff i'w drin nes ymlaen. Efallai hefyd y bydd rhai anghysondebau yn y mesur gan fod y gwastraff yn cael ei bwyso wrth gasglu ac eto pan mae'n cael ei anfon i gael triniaeth. Yn ogystal, efallai hefyd y bydd colli mewn pwysau drwy wahanol brosesau trin. Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn dilysu holl ffurflenni awdurdodau lleol ac yn ei gwgofyn bod rhaid i'r gwahaniaeth rhwng y swm a gasglwyd a'r swm a anfonir i gael triniaeth beidio gwahaniaethu mwy na 10 y cant mewn unrhyw chwarter, oni bai y gellir rhoi esboniad dilys. Nid yw gwastraff dinesig awdurdodau lleol yn cynnwys cerbydau sydd wedi eu gadael. Yn y tablau lle mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r digid terfynol agosaf, efallai na fydd swm yr eitemau yn cyfateb yn union at y cyfanswm.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Gwneud yn ofynnol i'r rheoliadau yng Nghymru bod awdurdodau lleol yn cyflwyno eu data i WasteDataFlow bob chwarter. Felly mae pob crynodeb chwarterol yn seiliedig ar ddychweliadau oddi wrth bob un o'r 22 o awdurdodau.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Ceir gwybodaeth bellach yn adroddiad blynyddol 2018-19 (gweler dolenni).

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Yn y tablau lle mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r digid terfynol agosaf, efallai na fydd yr eitemau cyfansoddol adio i fyny yn union at y cyfanswm.

Ansawdd ystadegol

Mae'n bwysig nodi bod gwahaniaethau rhyng-dymhorol rhwng y data ar gyfer pob chwarter a phob awdurdod lleol. Gall y gwahaniaethau hyn fod oherwydd y ffaith bod rhai awdurdodau lleol yn cael tunelledd uwch yn Gorffennaf-Medi oherwydd mewnlifiad o dwristiaid. Mae'r ffigurau compostio fel arfer yn is yn chwarteri 3 a 4 sy'n ddyledus i symiau llai o wastraff gardd a gynhyrchir y tu allan i'r tymor tyfu. Ar wahanol adegau, mae awdurdodau lleol hefyd yn cyflwyno gwasanaethau newydd, er enghraifft casgliadau gwastraff bwyd, felly bydd y ffigurau compostio ar gyfer y chwarter perthnasol fod yn uwch na'r chwarter blaenorol.

Nid yw'r ffigyrau fesul dull o reoli gwastraff yn cyfansym i gyfanswm y gwastraff.
Y rheswm am hyn yw bod camgymhariad bach rhwng y swm a gasglwyd a'r swm a driniwyd. Gall hyn fod yn fater o amseru os yw awdurdodau, er enghraifft, yn stoc-bentyrru gwastraff i'w drin yn ddiweddarach. Gall fod rhai anghysondebau hefyd o ran y mesur gan fod y gwastraff yn cael ei bwyso pan gaiff ei gasglu a'i bwyso eto pan gaiff ei anfon i'w drin. Gall hefyd fod lleihad mewn pwysau oherwydd amryw brosesau triniaeth.

Gan gymryd yr holl ffactorau hyn i ystyriaeth rhywfaint o ofalus sydd ei angen wrth wneud cymariaethau rhwng chwarter yn olynol a phob awdurdod lleol. O ystyried bod y canlyniadau chwarterol dros dro yw'r datganiad hwn yn ceisio taro cydbwysedd rhwng cyhoeddi canlyniadau cynnar ac yn aros am ddata mwy diogel.

Mae'r data hyn wedi cael eu dosbarthu fel Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau

Gwastraff trefol; awdurdod lleol; ailgylchu