Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rheolaeth o wastraff chwarterol gan ddull rheoli (tunnell fetrig)
None
Côd Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
Ardal 2[Hidlo]
Measure2
Cyfnod[Hidlwyd]
Amrywiol[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliEbrill-Mehefin 17Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf-Medi 17Cliciwch yma i ddidoliHydref-Rhagfyr 17Cliciwch yma i ddidoliIonawr-Mawrth 18Cliciwch yma i ddidoliEbrill-Mehefin 18Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf-Medi 18Cliciwch yma i ddidoliHydref-Rhagfyr 18Cliciwch yma i ddidoliIonawr-Mawrth 19Cliciwch yma i ddidoliEbrill-Mehefin 19Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf-Medi 19Cliciwch yma i ddidoliHydref-Rhagfyr 19Cliciwch yma i ddidoliIonawr-Mawrth 20Cliciwch yma i ddidoliEbril-Mehefin 20Roedd y cyfnod yn ystod pandemig Covid 19.Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf-Medi 20Roedd y cyfnod yn ystod pandemig Covid 19.Cliciwch yma i ddidoliHydreg-Rhagfyr 20Roedd y cyfnod yn ystod pandemig Covid 19.
Cyfanswm y Gwastraff sy'n cael ei Ailddefnyddio/Ailgylchu/Compostio (tunnell)270,180266,523224,424209,985283,112(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.251,965(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.217,591219,545267,511265,912222,120226,680217,238281,689230,442
Gwastraff sy'n cael ei anfon i'w adfer mewn ffordd arall (tunnell)2323395827821,7461,607(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.1,2682,0261,0332,2923,5837758266611,855
Gwastraff sy'n cael ei Losgi gydag Adfer Ynni (tunnell)98,03292,12089,30395,00396,416(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.92,333(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.97,39497,45889,73292,701101,702101,926136,329138,449142,688
Gwastraff sy'n cael ei Losgi heb Adfer Ynni (tunnell)26314696171771(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.201(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.107178356290291313341453459
Gwastraff sy'n cael ei anfon i Safle Tirlenwi (tunnell)40,81748,06444,40737,22143,144(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.42,967(r) Mae\’r eitem ddata wedi ei ddiwygio ers ei gyhoeddi ar StatsCymru yn flaenorol.34,46934,89934,67728,93817,67330,82517,32522,71216,947

Metadata

Teitl

Rheolaeth gwastraff trefol awdurdodau lleol, fesul chwarter

Diweddariad diwethaf

Mehefin 2021 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

WasteDataFlow, Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data chwarterol ar faint o wastraff trefol awdurdodau lleol a gasglwyd a chanran y gwastraff hwn sy'n cael ei baratoi i'w ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio ar gyfer pob un o'r 22 o awdurdodau lleol.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae gwastraff trefol awdurdodau lleol Cymru yn cynnwys deunydd o eiddo domestig a masnachol sy'n cael ei gasglu gan, neu ar ran y 22 awdurdod lleol.

Mae'r wybodaeth ar y swm a'r math o wastraff a gesglir a sut mae'n cael ei waredu yn cael eu casglu drwy'r system WasteDataFlow. Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru adrodd gwybodaeth chwarterol ar wastraff trefol a gasglwyd; faint o wastraff trefol a anfonwyd i safleoedd tirlenwi a faint o wastraff trefol a anfonwyd i gyfleusterau eraill. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei gyflwyno gan awdurdodau lleol drwy WasteDataFlow. Yr awdurdod monitro (Adnoddau Naturiol Cymru) sy'n gyfrifol am ddilysu'r data hwn.

Mae'r data a gyhoeddir ar sail chwarterol yn ddata dros dro ac yn amodol ar ddiwygiadau hyd nes y ffigurau terfynol ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi eu cyhoeddi. Gall fod rhai anghysondebau rhwng rhai o'r tablau gan fod rhai yn ymwneud â faint o wastraff a gynhyrchir / gesglir tra bod eraill yn cyfeirio at y swm a anfonir i'w drin. Gall hyn fod yn fater o amseru os, er enghraifft, bydd awdurdodau yn pentyrru gwastraff i'w drin nes ymlaen. Efallai hefyd y bydd rhai anghysondebau yn y mesur gan fod y gwastraff yn cael ei bwyso wrth gasglu ac eto pan mae'n cael ei anfon i gael triniaeth. Yn ogystal, efallai hefyd y bydd colli mewn pwysau drwy wahanol brosesau trin. Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn dilysu holl ffurflenni awdurdodau lleol ac yn ei gwgofyn bod rhaid i'r gwahaniaeth rhwng y swm a gasglwyd a'r swm a anfonir i gael triniaeth beidio gwahaniaethu mwy na 10 y cant mewn unrhyw chwarter, oni bai y gellir rhoi esboniad dilys. Nid yw gwastraff dinesig awdurdodau lleol yn cynnwys cerbydau sydd wedi eu gadael. Yn y tablau lle mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r digid terfynol agosaf, efallai na fydd swm yr eitemau yn cyfateb yn union at y cyfanswm.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Gwneud yn ofynnol i'r rheoliadau yng Nghymru bod awdurdodau lleol yn cyflwyno eu data i WasteDataFlow bob chwarter. Felly mae pob crynodeb chwarterol yn seiliedig ar ddychweliadau oddi wrth bob un o'r 22 o awdurdodau.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Ceir gwybodaeth bellach yn adroddiad blynyddol 2018-19 (gweler dolenni).

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio


Yn y tablau lle mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r digid terfynol agosaf, efallai na fydd yr eitemau cyfansoddol adio i fyny yn union at y cyfanswm.Ansawdd ystadegol

Mae'n bwysig nodi bod gwahaniaethau rhyng-dymhorol rhwng y data ar gyfer pob chwarter a phob awdurdod lleol. Gall y gwahaniaethau hyn fod oherwydd y ffaith bod rhai awdurdodau lleol yn cael tunelledd uwch yn Gorffennaf-Medi oherwydd mewnlifiad o dwristiaid. Mae'r ffigurau compostio fel arfer yn is yn chwarteri 3 a 4 sy'n ddyledus i symiau llai o wastraff gardd a gynhyrchir y tu allan i'r tymor tyfu. Ar wahanol adegau, mae awdurdodau lleol hefyd yn cyflwyno gwasanaethau newydd, er enghraifft casgliadau gwastraff bwyd, felly bydd y ffigurau compostio ar gyfer y chwarter perthnasol fod yn uwch na'r chwarter blaenorol.

Nid yw'r ffigyrau fesul dull o reoli gwastraff yn cyfansym i gyfanswm y gwastraff.
Y rheswm am hyn yw bod camgymhariad bach rhwng y swm a gasglwyd a'r swm a driniwyd. Gall hyn fod yn fater o amseru os yw awdurdodau, er enghraifft, yn stoc-bentyrru gwastraff i'w drin yn ddiweddarach. Gall fod rhai anghysondebau hefyd o ran y mesur gan fod y gwastraff yn cael ei bwyso pan gaiff ei gasglu a'i bwyso eto pan gaiff ei anfon i'w drin. Gall hefyd fod lleihad mewn pwysau oherwydd amryw brosesau triniaeth.

Gan gymryd yr holl ffactorau hyn i ystyriaeth rhywfaint o ofalus sydd ei angen wrth wneud cymariaethau rhwng chwarter yn olynol a phob awdurdod lleol. O ystyried bod y canlyniadau chwarterol dros dro yw'r datganiad hwn yn ceisio taro cydbwysedd rhwng cyhoeddi canlyniadau cynnar ac yn aros am ddata mwy diogel.

Mae'r data hyn wedi cael eu dosbarthu fel Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau

Gwastraff trefol; awdurdod lleol; ailgylchu