Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ethnigrwydd yn ôl ardal a grŵp ethnig
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Ethnigrwydd[Hidlo]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
Ardal 1
Cliciwch yma i ddidoliPob personCliciwch yma i ddidoliPobl sy'n dweud eu bod o gefndir GwynCliciwch yma i ddidoliPobl sy'n dweud eu bod yn dod o gefndir heb fod yn WynCliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth o gefndir heb fod yn wyn
[Lleihau]Cyfanswm awdurdodau lleol Cymru3,103,7002,953,600149,3004.8
Cyfanswm awdurdodau lleol CymruYnys Môn69,50068,700(!!) 800(!!) 1.1
Gwynedd122,600119,600(!) 2,900(!) 2.4
Conwy114,400112,300(!) 2,200(!) 1.9
Sir Ddinbych94,80092,000(!) 2,800(!) 3.0
Sir y Fflint154,700151,000(!) 3,800(!) 2.4
Wrecsam138,500133,6004,7003.4
Powys130,300126,500(!) 3,700(!) 2.9
Ceredigion75,10072,700(!) 2,300(!) 3.1
Sir Benfro124,500123,000(!!) 1,400(!!) 1.1
Sir Gaerfyrddin183,400178,6004,8002.6
Abertawe243,500219,20024,1009.9
Castell-nedd Port Talbot140,800137,900(!!) 2,700(!!) 1.9
Pen-y-bont ar Ogwr141,200138,600(!) 2,600(!) 1.9
Bro Morgannwg126,700123,400(!) 3,300(!) 2.6
Caerdydd364,900307,90057,00015.6
Rhondda Cynon Taf237,800231,500(!) 6,300(!) 2.7
Merthyr Tudful59,10057,800(!!) 1,300(!!) 2.2
Caerffili180,900177,700(!) 3,100(!) 1.7
Blaenau Gwent69,20068,200(!!) 1,000(!!) 1.4
Tor-faen91,60088,1003,5003.8
Sir Fynwy91,60090,100(!) 1,500(!) 1.6
Casnewydd148,500135,00013,5009.1

Metadata

Teitl
Arolwg o'r Llafurlu Lleol/Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth: Ethnigrwydd yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
27 Mawrth 2019 27 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am ethnigrwydd pobl yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy'n cynnal yr arolygon hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Ansawdd ystadegol
Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu tarddiad ethnig. Mae'r tabl hwn yn cyfuno'r grwpiau nad ydynt yn wyn er mwyn gwneud yr amcangyfrifon yn fwy dibynadwy. Mae'r 'nad ydynt yn wyn' yn cynnwys: cymysg, Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig, Du neu Ddu Prydeinig, Tsieineaidd a grwp ethnig arall. Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol. Gan fod y canlyniadau o'r arolygon chwarterol yn cael eu cyfuno â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd, maent yn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai na'r Arolwg chwarterol o'r Llafurlu

Allweddeiriau
Ethnigrwydd