Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ethnigrwydd yn ôl ardal a grŵp ethnig
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
Ardal 1[Hidlo]
Measure2
Ethnigrwydd[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmPob person (gan gynnwys y rhai nad oedd yn pennu ethnigrwydd)Cliciwch yma i ddidoliGwynCliciwch yma i ddidoliDu, Asiaidd a lleiafrif ethnigCliciwch yma i ddidoliCanran y bobl sy'n Ddu, Asiaidd a lleiafrif ethnigMae’r ganran yn seiliedig ar y rhai a atebodd y cwestiwn yn unig.
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20042,925,7002,854,00070,1002.4
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20052,936,4002,860,70074,9002.6
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20062,952,0002,863,00087,9003.0
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20072,972,6002,877,20095,1003.2
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20082,991,7002,897,00094,3003.2
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20093,005,4002,893,600110,4003.7
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20103,016,1002,901,100113,0003.8
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20113,030,1002,869,400131,4004.4
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20123,039,9002,906,200127,0004.2
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20133,047,9002,922,900123,1004.0
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20143,057,0002,930,500125,0004.1
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20153,064,5002,923,300140,2004.6
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20163,078,5002,939,700137,0004.5
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20173,090,5002,943,200146,2004.7
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20183,103,7002,953,600149,3004.8
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20193,114,8002,930,200183,3005.9
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20203,122,4002,952,600165,7005.3
Blwyddyn sy'n dod i ben ar 31 Rha 20213,119,3002,965,900152,1004.9

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am ethnigrwydd pobl yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Cymerir y data hyn o'r setiau data BLYNYDDOL o'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth ar gyfer 2005 ymlaen ac Arolwg Llafurlu Lleol Cymru cyn hynny. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy'n cynnal yr arolygon hyn.
Nomis yw'r porth swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer ystadegau'r farchnad lafur. Sylwer y gall rhai amcangyfrifon o Nomis ar gyfer yr APS fod yn ychydig yn wahanol i'r rhai a gyflwynir yma, oherwydd y gwahaniaethau yn y ffordd mae’r daearyddiaethau awdurdodau lleol yn cael eu hadeiladu.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2001 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Medi 2019: Yn flaenorol cyfrifwyd y ganran sy'n Ddu, Asiaidd neu o leiafrifoedd ethnig eraill fel canran o bob person – mae hwn bellach wedi ei ddiwygio i fod yn seiliedig ar y rhai ymatebodd i’r cwestiwn yn unig. Diwygiwyd y data a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Mae ymatebion i’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS) yn cael eu pwysoli i ragamcaniadau poblogaeth swyddogol. Roedd y rhagamcaniadau ar gyfer 2020 yn seiliedig ar 2018, ac, felly, roeddent yn seiliedig ar dueddiadau demograffig a oedd yn rhagddyddio’r pandemig COVID-19.
Er mwyn caniatáu ar gyfer gwahanol dueddiadau yn ystod y pandemig, mae'r ymatebion ar gyfer yr APS wedi'u hail-bwysoli ar 9 Medi 2021 i boblogaethau newydd sy'n deillio o gyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real (RTI) o Refeniw a Thollau EM (HMRC). Mae'r ail-bwysoli wedi'i gymhwyso o'r flwyddyn data sy’n diweddu Mawrth 2020 ymlaen ac mae'n rhoi amcangyfrifon gwell o'r cyfraddau a'r lefelau.
Mae’r data diwygiedig wedi'i farcio â (r).

Teitl

Arolwg o'r Llafurlu Lleol/Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth: Ethnigrwydd yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Erbill 2022 Erbill 2022

Diweddariad nesaf

Gorffenaf 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Mae'r data ar gyfer Cymru wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol. Mae data'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn cael eu casglu drwy gydol y flwyddyn a'u cyhoeddi ar gyfer blynyddoedd calendr. Cyhoeddwyd data'r Arolwg Llafurlu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror, bob blwyddyn h.y. mae data Arolwg Llafurlu 2001 yn ymwneud â'r flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002. NID yw'r data'n cyfateb yn union i'r cyfartaleddau blynyddol a ddeilliwyd o'r 4 set ddata CHWARTEROL ym mhob blwyddyn oherwydd gwahaniaethau yn y strwythur samplu.
Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu tarddiad ethnig. Mae'r tabl hwn yn cyfuno'r grwpiau nad ydynt yn wyn er mwyn gwneud yr amcangyfrifon yn fwy dibynadwy. Mae'r 'nad ydynt yn wyn' yn cynnwys: cymysg, Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig, Du neu Ddu Prydeinig, Tsieineaidd a grwp ethnig arall. Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae mwy o amrywioldeb yn nata awdurdodau lleol nag yn y data rhanbarthol. Gan fod y canlyniadau o'r arolygon chwarterol yn cael eu cyfuno â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd, maent yn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai na'r Arolwg chwarterol o'r Llafurlu.

Mae ymatebion i’r Arolwg Poblogaeth Blynyddol (APS) yn cael eu pwysoli i ragamcaniadau poblogaeth swyddogol.
Roedd y rhagamcaniadau ar gyfer 2020 yn seiliedig ar 2018, ac, felly, roeddent yn seiliedig ar dueddiadau demograffig a oedd yn rhagddyddio’r pandemig COVID-19. Er mwyn caniatáu ar gyfer gwahanol dueddiadau yn ystod y pandemig, mae'r ymatebion ar gyfer yr APS wedi'u hail-bwysoli ar 9 Medi 2021 i boblogaethau newydd sy'n deillio o gyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real (RTI) o Refeniw a Thollau EM (HMRC). Mae'r ail-bwysoli wedi'i gymhwyso o'r flwyddyn data sy’n diweddu Mawrth 2020 ymlaen ac mae'n rhoi amcangyfrifon gwell o'r cyfraddau a'r lefelau. Dylai'r newidiadau mae'r SYG wedi'u gwneud i'r pwysoli leihau gogwydd yr amcangyfrifon ar lefelau uchel o gyfanrediadau. Efallai y bydd rhai dadansoddiadau llai yn cael eu heffeithio'n negyddol a gellir gweld newidiadau mwy eithafol o ystyried maint llai y sampl sylfaenol ers dechrau'r pandemig.

Noder: Mae data ar gyfer 2011 C1-3 wedi ei dynnu oherwydd newid yn y cwestiynau sydd wedi arwain at doriad yn y gyfres.

Allweddeiriau

Ethnigrwydd