Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cleifion y GIG a gaiff eu trin ar gyfer oedolion a phlant yn ôl bwrdd iechyd lleol
None
2 Years ending[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure1
Mesur[Hidlo]
ArdalBased on the Local Health Board where the patient was last given a course of dental treatment. Aneurin Bevan, Cwm Taf, and Hywel Dda are now University Local Health Boards. The name change came into force on the 12 December 2013. [Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliNifer y cleifion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y cleifion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoli Nifer yr oedolion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran yr oedolion a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliNifer y plant a gafodd driniaethCliciwch yma i ddidoliCanran y plant a gafodd driniaeth
Cymru1,579,64150.11,194,03247.3385,60961.2
Betsi Cadwaladr316,41245.2239,86142.876,55155.1
Powys64,59048.851,30847.313,28255.5
Hywel Dda158,87041.0116,92737.341,94357.0
Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.222,87254.1168,87650.653,99668.6
Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Aneurin Bevan319,01553.7240,41451.178,60163.6
Caerdydd a'r Fro254,25650.8186,37146.867,88566.2
Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.243,62657.1190,27556.353,35160.2

Metadata

Teitl

Cleifion y GIG a gaiff eu trin ar gyfer oedolion a phlant yn ôl bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf

10 Mehefin 2021 10 Mehefin 2021

Diweddariad nesaf

Medi 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Gwasanaethau Deintyddol, Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

Ffynhonnell 2

Amcangyfrifon poblogaeth canol-blwyddyn, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg yn unig

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn dangos nifer a chanran y cleifion a gafodd eu trin.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n deillio o ffurflenni gweithgaredd deintyddol a gyflwynir ar gyfer taliad ac a brosesir gan Wasanaethau Deintyddol Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG.

Gostyngodd lefelau gweithgaredd o ddechrau’r pandemig COVID-19 ym mis Mawrth 2020, ond maent bellach wedi cynyddu yn y chwarter yn diweddu Rhagfyr 2020 wrth i fwy o driniaethau ailddechrau.

Er na wnaeth practisau gau yng Nghymru yn ystod y pandemig, roeddent yn gyfyngedig o ran y mathau o driniaethau y gallent eu cynnal yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a diwedd mis Mehefin 2020. Arweiniodd hyn at sefydlu Canolfannau Deintyddol Brys yn ystod y cyfnod rhybudd deintyddol coch, ac nid oedd y rhain yn cofnodi eu gweithgarwch ar FP17W i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG yn y ffordd arferol. Roedd unrhyw driniaeth a oedd yn gofyn am weithdrefn sy’n cynhyrchu aerosol yn cael ei chyfeirio at Ganolfan Ddeintyddol Frys. Ni chofnodwyd ffyrdd newydd o weithio megis ymgynghori o bell ychwaith.

Fel rhan o'r cynllun adfer, mae targedau Unedau Gweithgarwch Deintyddol (UDA) hefyd wedi'u hatal yn ystod 2020-21. Effeithiwyd ar y gweithgarwch hefyd ohewydd yr amser segur rhwng triniaethau, cadw pellter cymdeithasol, canllawiau caethach o ran gwisgo a thynnu cyfarpar diogelu personol, ac absenoldebau staff.

Mae gwasanaethau deintyddol bellach yng ngham oren y broses lacio, ac mae deintyddion yn gweld ac yn trin mwy o'u cleifion, gan gynnwys darparu llenwadau er bod nifer y cleifion sy’n dod drwy’r system wedi’i gwtogi. Rhaid i wasanaethau ddilyn y Broses Weithredu Safonol a gallant roi camau ar waith i ailgyflwyno gweithdrefnau sy’n cynhyrchu aerosol yn ddiogel.

Mae’r newid i ffiniau byrddau iechyd wedi effeithio ar niferoedd y cleifion a driniwyd o fewn cyfnod o 24 mis, ar ôl i Ben-y-bont ar Ogwr symud i fwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg ar 1 Ebrill 2019. Mae’r set ddata yn cyfrif unigolion unigryw a ddefnyddiodd wasanaethau deintyddol yn y cyfnod o 24 mis. Pan fo unigolyn wedi defnyddio gwasanaethau deintyddol fwy nag unwaith yn y cyfnod o 24 mis yn yr un bwrdd iechyd, dim ond manylion y driniaeth ddiwethaf a fyddai’n cael eu cyfrif yn y set ddata er mwyn osgoi ei gyfrif ddwywaith. Serch hynny, gan fod data yn cael eu casglu dros gyfnod o 24 mis lle mae ffin bwrdd iechyd wedi newid, mae’n bosibl y caiff yr un unigolyn ei gyfrif ym mwrdd iechyd blaenorol Pen-y-bont ar Ogwr (Abertawe Bro Morgannwg) a’i fwrdd iechyd newydd (Cwm Taf Morgannwg neu Fae Abertawe) gan ddibynnu ar ddyddiad y driniaeth ddiwethaf. Er enghraifft, os cafodd claf ei drin ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Chwefror 2019 ac eto ym mis Mai 2019, bydd yn cael ei gyfrif yn nata Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mawrth 2019 ond data Cwm Taf Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mehefin 2019 ymlaen. Ac os cafodd claf ei drin ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Mawrth 2019 ac nid yw wedi mynd at ddeintydd ers hynny, bydd yn cael ei gyfrif yn nata Abertawe Bro Morgannwg ar gyfer rhestr mis Mawrth 2019, a data Bae Abertawe ar gyfer rhestr mis Mehefin 2019 ymlaen. I roi ffigur sy’n adlewyrchu’r sefyllfa yn well ar gyfer canran y cleifion a driniwyd (cyfanswm, oedolion a phlant), mae amcangyfrifon o boblogaeth y byrddau iechyd newydd wedi’u creu gan ddefnyddio data ychwanegol cleifion a driniwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar ôl 1 Ebrill 2019 (ffynhonnell: Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG). Er enghraifft, o blith y cleifion a driniwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae data ar gyfer Gorffennaf-Medi 2019 yn dangos y cafodd 56% driniaeth ar ôl 1 Ebrill 2019 yng Nghwm Taf Morgannwg. Felly, ar gyfer y 24 mis a ddaeth i ben ym mis Medi 2019, dyma’r amcangyfrifon o’r enwadur ar gyfer y byrddau iechyd newydd:
Poblogaeth gymwys Bae Abertawe = Abertawe + Castell-nedd Port Talbot + ((0.44) * Pen-y-bont ar Ogwr)
Poblogaeth gymwys Cwm Taf Morgannwg = Rhondda Cynon Taf + Merthyr Tudful + ((0.56) * Pen-y-bont ar Ogwr)

Data ar gyfer y cyfnod o 24 mis a ddaw i ben ym mis Ebrill 2021 fydd y cyfnod amser cyntaf na fydd y newid i’r ffiniau yn effeithio ar ei ddata. Cynghorir gofal wrth ddefnyddio’r data ar gyfer y cyfnodau amser sy’n cwmpasu’r newid i ffiniau’r byrddau iechyd.

Gan fod nifer y cleifion sy'n cael eu trin yn seiliedig ar gyfnod o 24 mis, ni fyddai'r ffigurau ar gyfer y cyfnod o 24 mis a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2020 a mis Medi 2020 yn adlewyrchu effaith lawn COVID-19; oherwydd, o'r wyth chwarter o ddata, ychydig dros chwarter yn unig fyddai wedi cael eu heffeithio am y cyfnod a ddaeth i ben fis Mehefin 2020, ac ychydig dros ddau chwarter ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben fis Medi 2020.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir data ar gyfer cleifion a welwyd yn ystod y 2 flynedd a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Ansawdd ystadegol

Gallwch chi weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol trwy ddilyn y ddolen we.

Allweddeiriau

Dental; NHS Dental; Patients treated