Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Perfformiad yn erbyn y targed o bedair awr o ran amseroedd aros ar gyfer pob cyfleuster gofal brys yn ôl bwrdd iechyd lleol
None
Categori[Hidlwyd]
Targed[Hidlwyd]
Dyddiad[Hidlwyd]
Measure1
Mesur[Hidlo]
Darparwr BILl[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlwyd]
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y derbyniadauCliciwch yma i ddidoliDerbyniadau lle mae cleifion yn treulio llai o amser na’r amser targed yn yr Adran Damweiniau ac Achosion BrysCliciwch yma i ddidoliCanran y cleifion sy’n treulio llai o amser na’r amser targed yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys
[Ehangu]Cymru92,85071,69877.2
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr22,92216,75473.1
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys1,7491,74799.9
[Ehangu]Bwrdd Iecyd Lleol Prifysgol Hywel Dda14,73212,10882.2
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe10,7948,01574.3
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Abertawe Bro Morgannwg...
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg16,10212,10775.2
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf...
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Aneurin Bevan14,47510,86075.0
[Ehangu]Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro12,07610,10783.7

Metadata

Teitl
Perfformiad yn erbyn targedau amseroedd aros, ar gyfer pob cyfleuster gofal brys yn ôl bwrdd iechyd lleol

Diweddariad diwethaf
19 Medi 2019 19 Medi 2019

Diweddariad nesaf
17 Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Set ddata adran achosion brys (EDDS), Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ni fydd modd cymharu data cyn mis Ionawr 2013 yn uniongyrchol â data ar gyfer mis Ionawr 2013 ymlaen oherwydd newid mewn methodoleg. Gweler nodiadau yng nghyhoeddiad mis Mawrth 2013 am fwy o fanylion (Ionawr 2013).
Ar gyfer data o fis Mawrth 2017 ymlaen, bydd yna ddull newydd o gyhoeddi data ar amseroedd aros adrannau damweiniau ac achosion brys: Cyn data mis Awst 2012, roedd data amseroedd aros misol adrannau damweiniau ac achosion brys yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fel ystadegau swyddogol mewn Cyhoeddiad Ystadegol, gyda data manylach ar StatsCymru.
Roedd y data misol mis Awst 2012 i fis Chwefror 2017 wedi cael ei gyhoeddi gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar ei wefan fel gwybodaeth reoli.
Cyhoeddwyd y data misol o fis Mawrth 2017 ymlaen ar StatsCymru a therfynwyd cyhoeddiad NWIS.
Ym mis Rhagfyr 2011, cyflwynwyd rhai newidiadau technegol i adroddiadau adrannau damweiniau ac achosion brys mewn perthynas ag eithriadau clinigol a gweithredol. Mae’r canllawiau isod wedi bod yn berthnasol yng Nghymru ers mis Rhagfyr 2011. Felly, ni fydd y ddwy sefyllfa isod yn cael eu hystyried yn achosion o dorri targedau mwyach: Os bydd clinigwr yn penderfynu mai’r adran damweiniau ac achosion brys yw’r lle mwyaf diogel i glaf, dylai’r claf aros yno hyd nes y bydd hi’n ddiogel ei symud; ac ni ddylai Cleifion gael eu derbyn er mwyn osgoi torri’r targedau’n unig. Dylai clinigwyr dderbyn cleifion i gyfleusterau priodol yn unig a dim ond os yw hynny’n briodol.
Ar gyfer data mis Rhagfyr 2011, ni lwyddodd BILlau Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Betsi Cadwaladr i wneud y newid i’r canllawiau mewn perthynas ag eithriadau clinigol.
Ar gyfer y data rhwng mis Ionawr a mis Gorffennaf 2012, ni lwyddodd BILl Prifysgol Betsi Cadwaladr i roi’r newid ar waith yn llawn ar gyfer pob mis, a llwyddodd BILl Prifysgol Caerdydd a’r Fro i roi’r newid ar waith ar gyfer 26 tan 31 Ionawr yn unig, er ei fod wedi rhoi’r newid ar waith ar gyfer data o fis Chwefror 2012 ymlaen. (Dywedodd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wrthym fod rhaid iddyn nhw ddatblygu a phrofi eu systemau a hyfforddi defnyddwyr i sicrhau casgliad cadarn mewn perthynas ag eithriadau clinigol i gydymffurfio â chanllawiau cydymffurfiaeth newydd yr UE. Cwblhawyd y gwaith hwn ddiwedd mis Ionawr.) Felly, mae’n debygol y bydd ffigurau Cymru ar gyfer y cyfnod rhwng mis Rhagfyr 2011 a mis Gorffennaf 2012 yn is na’r disgwyl.
Cafodd targed ym ymwneud â sicrhau nad yw cleifion yn gorfod aros 12 awr neu fwy mewn unrhyw gyfleuster gofal brys o fis Ebrill 2013 ymlaen ei gyflwyno yn Fframwaith Cyflawni GIG Cymru ar gyfer 2013/14.
Hyd at fis Ebrill 2012, roedd data’n cael ei gyflwyno’n ddyddiol ac yn wythnosol trwy SITREPS. Nid oedd ansawdd y data a adroddwyd yn ddigon da i’w gyhoeddi, felly cymerwyd data o’r adroddiadau wythnosol a ddilyswyd i sicrhau data mwy dibynadwy. O ganlyniad, mae’r wybodaeth a gyflwynir yn seiliedig ar gylch pedair/pump wythnos yn hytrach na misoedd calendr. Mae nifer yr wythnosau mewn unrhyw gylch yn seiliedig ar faint o ddyddiau Llun sydd rhwng diwedd y cylch blaenorol a diwedd y mis. Dyddiad diwedd yr wythnos, sef dydd Llun bob amser, a ddefnyddir i bennu i ba ‘fis’ y mae adroddiad wythnosol penodol yn perthyn. Mae gan fisoedd sy’n cynnwys cyfnod adrodd 5 wythnos nodyn gyferbyn â nhw.
Dangosir data ar gyfer Unedau Mân Anafiadau/Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys Eraill dim ond o fis Ebrill 2012 ymlaen achos ni chasglwyd y wybodaeth hon drwy SITREPS.


Casgliad data a dull cyfrifo
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
O fis Ebrill 2013 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Bob mis, gall Byrddau Iechyd Lleol ailgyflwyno data i NWIS os ydynt wedi cynnal gwaith dilysu pellach yn ystod y mis ac efallai y bydd angen iddynt adolygu eu data. Yn 2013, gwnaethom edrych ar faint ac effaith ailgyflwyno’r data. Roedd effaith y newidiadau’n tueddu i fod yn fach iawn, gan gyfrif am newid o lai nag un pwynt canrannol yn erbyn y targed o 4 awr ar gyfer adrannau damweiniau ac achosion brys.

Diwygiwyd data presenoldeb ar gyfer Ionawr 2015, Rhagfyr 2016 a Gorffennaf 2017 ar 18/04/2019 i gyd-fynd a’r porth adrodd GIG Cymru ac ymgorffori ail gyflwyniadau.

Ansawdd ystadegol
I weld y wybodaeth hon, dilynwch y ddolen i’r cyhoeddiad ystadegol perthnasol.

Allweddeiriau
amseroedd aros; Adran Damweiniau ac Achosion Brys