Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd yr oedi yn ôl darparwr Bwrdd Iechyd Lleol a band oedi

Ar ddechrau’r pandemig COVID-19, fe wnaeth Llywodraeth Cymru atal y gofynion adrodd ynglyn ag oedi wrth drosglwyddo gofal. Yn y cyfamser, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ofynion Rhyddhau o'r Ysbyty COVID-19, a oedd yn cynnwys proses ryddhau newydd gan a oedd yn canolbwyntio mwy ar adsefydlu ac ailalluogi. Mae tîm polisi a pherfformiad gofal brys Llywodraeth Cymru ac Uned Gyflawni'r GIG wedi bod yn casglu data wythnosol dros dro ynghylch oedi wrth ryddhau cleifion, i reoli'r trefniadau newydd. Nid yw'r data hwn yn mesur oedi wrth drosglwyddo gofal yn yr un modd â'r broses flaenorol o gasglu data, ac nid yw wedi'i hasesu yn erbyn safonau'r Cod Ymarfer Ystadegau. Bydd opsiynau ar gyfer casglu a chyhoeddi data a mesurau perfformiad yn y dyfodol yn cael eu datblygu dros y misoedd nesaf tra bydd y broses o gasglu data yn parhau wedi’i hatal.

None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]CyfleusterCleifion a ddioddefodd oedi mewn cyfleusterau iechyd meddwl a chyfleusterau eraill. Mae\’r cyfleusterau eraill yn cynnwys ysbytai acíwt a chymunedol, canolfannau adsefydlu ac eraill. [Hidlwyd]
-
Cyfleuster 1[Hidlo]
[Lleihau]Cam yr oediMae modd categoreiddio\’r rhesymau dros yr oedi yn ôl cam nesaf gofal y claf. <br />Noder: Mae\’r categoreiddio hyn yn digwydd yn  ganolog ar sail y rhesymau manwl a roddir yn lleol dros yr oedi, a bydd ei gywirdeb yn dibynnu ar y cysondeb â pha godau rheswm sy\’n cael eu neilltuo i gleifion gan staff yn y Byrddau Iechyd Lleol / Ymddiriedolaethau sy\’n cyflenwi gwybodaeth i\’r gronfa ddata ganolog. <br />Y tri chategori sy\’n cael eu defnyddio i ddangos cam yr oedi, gyda chodau cyfatebol y rhesymau dros oedi, yw fel a ganlyn: <br />Aros i symud o fewn y GIG – 3.01, 3.01.02-04, 3.02, 3.02.01-03, 3.02.05, 4.01, 4.01.01, 4.02<br />Aros i adael y GIG – 1.01, 2.01, 2.01.01-04, 2.02, 2.02.01-07, 2.03, 2.03.01-03, 2.04, 2.04.01-04, 2.05, 2.05.01-03, 2.06, 2.06.01-04, 3.01.01, 3.02.04, 3.03, 3.03.01-06, 3.04, 3.04.01-04, 3.05, 3.05.01-08, 4.01.02, 4.04, 4.04.01-04, 4.05, 4.05.01-06, 5.02, 5.02.01-06, 6.01.03, 6.01.05, 7.01, 7.02, 7.03, 7.03.01-16, 7.04, 7.04.01, 7.04.02, 7.05, 7.05.01-04, 7.06<br />Y cam nesaf heb ei bennu - 4.03, 4.03.01-04, 5.01, 5.01.01-03, 6.01, 6.01.01-02, 6.01.04, 6.01.06, 7.04.03-06, 8.01<br /><br />I gael rhestr lawn o\’r codau yn ôl cam yr oedi a\’r prif reswm, gweler yr Atodiad sydd ar gael yn ffolder Oedi wrth Drosglwyddo Gofal StatsCymru.[Hidlwyd]
-
Cam yr oedi 1[Hidlo]
Côd ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Band oedi[Hidlo]
-
Band oedi 1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIGNodwch fod y Byrddau Iechyd Lleol presennol wedi\’u had-drefnu o fis Hydref 2009, mae cyfres amser newydd wedi cael ei ddechrau. Nid yw ffigurau ar gyfer yr hen Ymddiriedolaethau yn cael eu dangos. [Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli0 – 3 wythnosCliciwch yma i ddidoli4 – 6 wythnosCliciwch yma i ddidoli7 – 12 wythnosCliciwch yma i ddidoli13 – 26 wythnosCliciwch yma i ddidoli26 + wythnos
[Lleihau]Pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth24768605914448
Pob Bwrdd Iechyd ac YmddiriedolaethBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYn dilyn dilysiad pellach, diwygiwyd un cofnod o fis Ebrill 2015 ym mis Ionawr 20164611129381
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys1551.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaMân ddiwygiadau i’r data ar gyfer mis Chwefror 2015 wedi’u gwneud ym mis Ebrill 201545398.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol65
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.22191820685
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.54151112294
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan6173.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol172
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro48610230
Ymddiriedolaeth GIG FelindreDiwygiwyd data ar gyfer Ionawr 2012 yn Hydref 2012; Mae’r data ddim ar gael ar gyfer Hydref 2014..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Mis Hydref 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Teitl

Hyd yr oedi yn ôl sefydliad a band oedi

Diweddariad diwethaf

23 Ebrill 2020 23 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf

i gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Oedi wrth drosglwyddo gofal

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.