Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Rheswm dros yr oedi yn ôl awdurdod lleol y preswylydd

Ar ddechrau’r pandemig COVID-19, fe wnaeth Llywodraeth Cymru atal y gofynion adrodd ynglyn ag oedi wrth drosglwyddo gofal. Yn y cyfamser, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ofynion Rhyddhau o'r Ysbyty COVID-19, a oedd yn cynnwys proses ryddhau newydd gan a oedd yn canolbwyntio mwy ar adsefydlu ac ailalluogi. Mae tîm polisi a pherfformiad gofal brys Llywodraeth Cymru ac Uned Gyflawni'r GIG wedi bod yn casglu data wythnosol dros dro ynghylch oedi wrth ryddhau cleifion, i reoli'r trefniadau newydd. Nid yw'r data hwn yn mesur oedi wrth drosglwyddo gofal yn yr un modd â'r broses flaenorol o gasglu data, ac nid yw wedi'i hasesu yn erbyn safonau'r Cod Ymarfer Ystadegau. Bydd opsiynau ar gyfer casglu a chyhoeddi data a mesurau perfformiad yn y dyfodol yn cael eu datblygu dros y misoedd nesaf tra bydd y broses o gasglu data yn parhau wedi’i hatal.

None
Dyddiad[Hidlwyd]
[Lleihau]Oed[Hidlwyd]
-
Oed 1[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]CyfleusterCleifion a ddioddefodd oedi mewn cyfleusterau iechyd meddwl a chyfleusterau eraill. Mae\’r cyfleusterau eraill yn cynnwys ysbytai acíwt a chymunedol, canolfannau adsefydlu ac eraill. [Hidlwyd]
-
Cyfleuster 1[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Rhesymau dros oedMae\’r rhesymau dros oedi sy\’n ymwneud â gofal cymunedol yn cynnwys aros i asesiadau gael eu cwblhau yn ogystal â materion o ran tai neu addasu\’r cartref/offer, darparu gofal yn y cartref, cael lle mewn gofal preswyl, cyfyngiadau o ran y capasiti neu arian. <br />Mae\’r rhesymau dros oedi sy\’n ymwneud â gofal iechyd yn cynnwys aros am asesiad (gan arbenigwr, therapydd neu wasanaeth iechyd cymunedol) ac aros am adsefydlu, trosglwyddo gwely neu offer yn ogystal â materion sy\’n ymwneud â gofal nyrsio sy\’n cael ei ariannu gan y gwasanaeth iechyd neu ofal iechyd parhaus y GIG. <br />Mae dewis cartref gofal ac aros am le yn berthnasol i leoliadau preswyl a nyrsio.<br />Mae\’r rhesymau eraill a nodwyd yn benodol yn cynnwys materion sy\’n ymwneud ag amddiffyn ac anallu i ryddhau i amgylchedd diogel. <br />I gael rhestr lawn o\’r codau yn ôl cam yr oedi a\’r prif resymau, gweler yr Atodiad sydd ar gael yn ffolder Oedi wrth Drosglwyddo Gofal StatsCymru.(Esgynnol)[Hidlo]
-
[Lleihau]Rhesymau dros oed 1
-
Rhesymau dros oed 2
[Lleihau]Awdurdod preswyl lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Awdurdod preswyl lleol 1
-
-
Awdurdod preswyl lleol 2
[Lleihau]Pob rheswmCliciwch yma i ddidoliPob rheswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob gofal cymunedol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob gofal iechyd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDewis cartref gofal[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAros i gartref gofal fod ar gael[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMaterion diogelu, methu â rhyddhau i amgylchedd diogel[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb gytuno ar y prif reswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnghytundebau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfreithiol / Ariannol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArall
[Lleihau]Cyfanswm – Pob ardal20276415628116523448
Cyfanswm – Pob ardal[Lleihau]Ardal anhysbys neu y tu allan i GymruPreswylwyr nad ydynt o Gymru a phreswylwyr anhysbysArdal anhysbys neu y tu allan i GymruPreswylwyr nad ydynt o Gymru a phreswylwyr anhysbys.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3
[Lleihau]Pob Awdurdod Lleol yng NghymruPreswylwyr o Gymru yn unig20274415528116523445
Pob Awdurdod Lleol yng NghymruPreswylwyr o Gymru yn unigYnys MônUn cofnod o fis Mai 2014 a dau o fis Hydref 2014 wedi’u dileu ym mis Gorffennaf 201534.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol51.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14
GwyneddUn cofnod o fis Ebrill 2014 wedi’i ddileu ym mis Gorffennaf 2015; mân ddiwygiadau wedi’u gwneud i’r data ar gyfer mis Mehefin, Gorffennaf ac Awst 2014 ym mis Gorffennaf 20153434.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14
ConwyMân ddiwygiad i’r data ar gyfer mis Hydref 2014 wedi’i wneud ym mis Gorffennaf 201523121.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol110
Sir DdinbychMân ddiwygiadau i’r data ar gyfer mis Gorffennaf a mis Hydref 2014 wedi’u gwneud ym mis Gorffennaf 2015; un cofnod o fis Medi 2015 wedi’i ddileu ym mis Gorffennaf 2016; mân ddiwygiadau wedi’u gwneud i’r data ar gyfer mis Ebrill, Hydref a Rhagfyr 2015 a mis Mawrth 2016 ym mis Gorffennaf 2016; diwygiwyd un cofnod o fis Gorffennaf 2016 ym mis Awst 201633221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12115
Sir y FflintMân ddiwygiad i’r data ar gyfer mis Medi 2013 wedi’i wneud ym mis Hydref 201413311.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol12
WrecsamMân ddiwygiadau i’r data ar gyfer mis Awst 2013 hyd at fis Ionawr 2014 wedi’u gwneud ym mis Hydref 2014; mân ddiwygiad i’r data ar gyfer mis Gorffennaf 2014 wedi’i wneud ym mis Gorffennaf 2015; un cofnod o fis Ebrill 2015 wedi’i ddiwygio ac un o fis Mehefin 2015 wedi’i ddileu ym mis Ionawr 2016; diwygiwyd un cofnod o fis Chwefror 2016 ym mis Mai 2016; diwygiwyd un cofnod o fis Gorffennaf 2016 ym mis Awst 201681221.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14
Powys14118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol24
CeredigionYn dilyn dilysiad pellach, diwygiwyd un cofnod o fis Mai 2016 ym mis Gorffennaf 201663.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol113
Sir Benfro206.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130
Sir GaerfyrddinYn dilyn dilysiad pellach, diwygiwyd dwy gofnod o fis Mawrth 2016 ym mis Mai 2016125.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21
Abertawe2213431.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol44
Castell-nedd Port Talbot167565.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol241
Pen-y-bont ar OgwrO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael  yn yr adran dolenni’r we.51461.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol121
Bro MorgannwgMân ddiwygiadau i’r data ar gyfer mis Awst 2013 a mis Tachwedd 2013 hyd at fis Ionawr 2014 wedi’u gwneud ym mis Hydref 2014; dau gofnod o fis Mai 2014 wedi’u dileu ym mis Mai 2015.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol22.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215
Casnewydd72211.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol417
CaerdyddMân ddiwygiad i’r data ar gyfer mis Tachwedd 2013 hyd at fis Ionawr 2014 wedi’i wneud ym mis Hydref 2014344239.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol456
Rhondda Cynon Taf4.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7
Merthyr Tudful1172.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2123
Caerffili1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2
Blaenau GwentMân ddiwygiadau i’r data ar gyfer mis Chwefror 2015 wedi’u gwneud ym mis Ebrill 201543.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol111
Tor-faen123512.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226
Sir Fynwy61112.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol215

Metadata

Teitl

Rheswm dros yr oedi yn ôl awdurdod lleol

Diweddariad diwethaf

23 Ebrill 2020 23 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf

i gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Mis Mawrth 2004 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae dau gofnod wedi’u newid i ddangos oedran cywir cleifion fis Tachwedd 2019, yn dilyn newidiadau gan fyrddau iechyd i ddata.

Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau

Oedi wrth drosglwyddo gofal