Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Oedi yn ôl sefydliad a chanran gwelyau'r GIG

Ar ddechrau’r pandemig COVID-19, fe wnaeth Llywodraeth Cymru atal y gofynion adrodd ynglyn ag oedi wrth drosglwyddo gofal. Yn y cyfamser, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ofynion Rhyddhau o'r Ysbyty COVID-19, a oedd yn cynnwys proses ryddhau newydd gan a oedd yn canolbwyntio mwy ar adsefydlu ac ailalluogi. Mae tîm polisi a pherfformiad gofal brys Llywodraeth Cymru ac Uned Gyflawni'r GIG wedi bod yn casglu data wythnosol dros dro ynghylch oedi wrth ryddhau cleifion, i reoli'r trefniadau newydd. Nid yw'r data hwn yn mesur oedi wrth drosglwyddo gofal yn yr un modd â'r broses flaenorol o gasglu data, ac nid yw wedi'i hasesu yn erbyn safonau'r Cod Ymarfer Ystadegau. Bydd opsiynau ar gyfer casglu a chyhoeddi data a mesurau perfformiad yn y dyfodol yn cael eu datblygu dros y misoedd nesaf tra bydd y broses o gasglu data yn parhau wedi’i hatal.

None
Dyddiad[Hidlwyd]
Côd ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]CyfleusterCleifion a ddioddefodd oedi mewn cyfleusterau iechyd meddwl a chyfleusterau eraill. Mae\’r cyfleusterau eraill yn cynnwys ysbytai acíwt a chymunedol, canolfannau adsefydlu ac eraill. (Esgynnol)[Hidlo]
-
Cyfleuster 1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIGNodwch fod y Byrddau Iechyd Lleol presennol wedi\’u had-drefnu o fis Hydref 2009, mae cyfres amser newydd wedi cael ei ddechrau. Nid yw ffigurau ar gyfer yr hen Ymddiriedolaethau yn cael eu dangos.[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG 1
[Lleihau]Pob cyfleusterCliciwch yma i ddidoliPob cyfleuster
Cliciwch yma i ddidoliIechyd meddwl yn unigCliciwch yma i ddidoliHeb gynnwys iechyd meddwl
[Lleihau]Pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth4.54.24.2
Pob Bwrdd Iechyd ac YmddiriedolaethBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrYn dilyn dilysiad pellach, diwygiwyd un cofnod o fis Ebrill 2015 ym mis Ionawr 20166.93.23.6
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys2.511.59.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel DdaMân ddiwygiadau i’r data ar gyfer mis Chwefror 2015 wedi’u gwneud ym mis Ebrill 201515.14.45.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae AbertaweO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.7.95.35.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgO 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau\'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.1.75.95.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan0.04.54.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2.51.61.7
Ymddiriedolaeth GIG FelindreDiwygiwyd data ar gyfer Ionawr 2012 yn Hydref 2012; Mae’r data ddim ar gael ar gyfer Hydref 2014..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0

Metadata

Teitl

Oedi yn ôl sefydliad a chanran gwelyau'r GIG

Diweddariad diwethaf

23 Ebrill 2020 23 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf

i gael ei gadarnhau

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Mis Hydref 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Mae’n bosibl bod rhai o’r canrannau yn y tabl hwn wedi newid o’u cymharu â’r fersiwn a gyhoeddwyd yn flaenorol. Y rheswm am hyn yw ein bod wedi diweddaru’r data gwelyau a ddefnyddir i gyfrifo’r canrannau.

Yn flaenorol cyfrifwyd yr holl ffigurau drwy ddefnyddio data gwelyau hyd at flwyddyn ariannol 2013-14. Rydym nawr wedi cyfrifo’r canrannau gan ddefnyddio data o’r un flwyddyn ariannol ar gyfer gwelyau ac oedi wrth drosglwyddo gofal (er enghraifft, i gyfrifo’r canrannau yn 2015-16, mae’r data gwelyau hefyd wedi eu cymryd o 2015-16). Mae hyn yn effeithio ychydig ar y data. Er enghraifft, ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2016 gwelwyd cynnydd o 0.1% pwynt canran ar gyfer Cymru, o’i gymharu â’r canrannau a gyhoeddwyd cyn hynny.


Allweddeiriau

Oedi wrth drosglwyddo gofal

Ansawdd ystadegol

Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.