Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Oedi yn ôl sefydliad a chanran gwelyau'r GIG

Yn dilyn y cyhoeddiad ddydd Gwener 13 Mawrth ynglŷn â chanslo rhai triniaethau meddygol a llacio targedau perfformiad, mae amryw o gasgliadau data cenedlaethol wedi dod i ben dros dro a byddwn hefyd yn rhoi’r gorau i roi gwybod am ystadegau perfformiad am y tro. Bydd y newidiadau hyn mewn grym tan o leiaf cyfnod adrodd mis Hydref. Felly ni fydd unrhyw ddata misol StatsCymru nes y bydd y gwaith o gasglu data yn ailddechrau.

None
Dyddiad[Hidlwyd]
Côd ardal[Hidlo]
Measure1
[Lleihau]Cyfleuster(Esgynnol)[Hidlo]
-
Cyfleuster 1
[Lleihau]Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG[Hidlo]
-
-
Bwrdd Iechyd Lleol neu Ymddiriedolaeth y GIG 1
[Lleihau]Pob cyfleusterCliciwch yma i ddidoliPob cyfleuster
Cliciwch yma i ddidoliIechyd meddwl yn unigCliciwch yma i ddidoliHeb gynnwys iechyd meddwl
[Lleihau]Pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth4.54.24.2
Pob Bwrdd Iechyd ac YmddiriedolaethBwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr6.93.23.6
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys2.511.59.8
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda15.14.45.4
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe7.95.35.6
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg...
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg1.75.95.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf...
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan0.04.54.1
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro2.51.61.7
Ymddiriedolaeth GIG Felindre.0.00.0

Metadata

Teitl
Oedi yn ôl sefydliad a chanran gwelyau'r GIG

Diweddariad diwethaf
23 Ebrill 2020 23 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf
Hydref 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Cronfa ddata achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal, GIG Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Byrddau iechyd lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Data ar nifer y bobl sy’n profi oedi yn y trefniadau iddynt adael yr ysbyty, er enghraifft mynd adref neu symud i gyfleuster mwy priodol yn y gwasanaeth iechyd, ee o wely acíwt i wely adsefydlu.

Casgliad data a dull cyfrifo
Y brif ffynhonnell ddata ar gyfer y datganiad hwn yw system weinyddol, sef y gronfa ddata Oedi wrth Drosglwyddo Gofal. Mae’r gronfa ddata hon yn gyfrifiad Cymru gyfan sy’n cael ei gweithredu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ac mae pob Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth y GIG cyflwyno cofnod ar gyfer pob claf lle bo oedi wrth drosglwyddo. Dyddiad y cyfrifiad yw’r trydydd dydd Mercher o bob mis. Caniateir tair wythnos i’r Bwrdd Iechyd Lleol / Ymddiriedolaeth a’r awdurdodau lleol ddilysu’r data cyn iddynt gael eu lawrlwytho gan y Gyfarwyddiaeth Ystadegol fel taenlen Excel ac yna eu trosglwyddo i gronfa ddata Access. Caiff unrhyw ymholiad ynghylch y data newydd yng nghyd-destun y gyfres amser ei drafod â chydweithwyr polisi a chyflenwyr data yn y Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau.

O 1 Ebrill 2019, symudodd darpariaeth gwasanaeth iechyd trigolion awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr o Abertawe Bro Morgannwg i Gwm Taf. Am ragor o wybodaeth gweler y datganiad ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf ac Abertawe Bro Morgannwg (gweler y dolenni gwe). Mae enwau'r byrddau iechyd wedi newid; mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg bellach yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae dolen i ddatganiad gan y gweinidog iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar gael yn yr adran dolenni’r we.

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Mis Hydref 2009 ymlaen

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y Datganiad Ystadegol perthnasol – gweler y ddolen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Pe byddai data gwallus yn cael eu cyhoeddi, er mor annhebygol yw hynny, byddai angen diwygio’r data a rhoi gwybod i’r defnyddwyr yn unol â threfniadau Diwygiadau, Camgymeriadau a Gohiriadau Llywodraeth Cymru. Byddai hyn yn cynnwys datganiad yn yr ystadegau’n egluro natur a chwmpas y diwygiadau.

Mae’n bosibl bod rhai o’r canrannau yn y tabl hwn wedi newid o’u cymharu â’r fersiwn a gyhoeddwyd yn flaenorol. Y rheswm am hyn yw ein bod wedi diweddaru’r data gwelyau a ddefnyddir i gyfrifo’r canrannau.

Yn flaenorol cyfrifwyd yr holl ffigurau drwy ddefnyddio data gwelyau hyd at flwyddyn ariannol 2013-14. Rydym nawr wedi cyfrifo’r canrannau gan ddefnyddio data o’r un flwyddyn ariannol ar gyfer gwelyau ac oedi wrth drosglwyddo gofal (er enghraifft, i gyfrifo’r canrannau yn 2015-16, mae’r data gwelyau hefyd wedi eu cymryd o 2015-16). Mae hyn yn effeithio ychydig ar y data. Er enghraifft, ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2016 gwelwyd cynnydd o 0.1% pwynt canran ar gyfer Cymru, o’i gymharu â’r canrannau a gyhoeddwyd cyn hynny.


Ansawdd ystadegol
Mae’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ansawdd perthnasol – gweler y ddolen.

Allweddeiriau
Oedi wrth drosglwyddo gofal