Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd a ganfuwyd sy'n gymwys, yn ddigartref yn amodol ar ddyletswydd i helpu i sicrhau yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl y math o aelwyd (Adran 73)
None
Côd Ardal[Hidlo]
Ardal[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Aelwydydd[Hidlo]
-
[Lleihau]Aelwydydd 1
-
[Lleihau]Aelwydydd 2
-
Aelwydydd 3
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rheswm 1
-
-
Rheswm 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cartrefi â phlant dibynnolCliciwch yma i ddidoliCartrefi â phlant dibynnol[Lleihau]Cartref un person, CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Cyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob math arall o gartref
[Lleihau]Pâr â phlant dibynnol[Lleihau]Cartref rhiant sengl â phlant dibynnol, CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Cyfanswm[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd gwryw[Lleihau]Cartref un person, Ymgeisydd benyw
Cliciwch yma i ddidoliPâr â phlant dibynnolCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd gwrywCliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Ymgeisydd benywCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd gwrywCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd benyw
[Lleihau]Cyfanswm y cartrefi5822401,8422,0822,6645,9162,4368,35270211,715
Cyfanswm y cartrefi[Ehangu]Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches69302372673338974171,3111381,785
[Ehangu]Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches39421531952348823631,2451171,596
[Lleihau]Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm21847388198409336541,587692,496
Perthynas â phartner wedi dod i ben, CyfanswmPerthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar963228288300759213972331,305
Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar1221510531543174441615361,194
[Lleihau]Trais ac aflonyddwch336697510812311123433378
Trais ac aflonyddwchTrais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol****33*3*9
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd*******336
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw)**********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol*****6*6*9
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd*****3*3*3
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall306697510511110821930354
[Lleihau]Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)15*181833273331884
[Lleihau]Ôl-ddyledion, cyfanswm51690991501296018936375
Ôl-ddyledion, cyfanswmÔl-ddyledion rhent ar anheddau yn y sector cymdeithasol9339424857339018156
Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat453545710272279918216
[Ehangu]Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu267393874266937773391,1191681,980
[Ehangu]Pobl sy'n gadael carchar*3*661,1611351,296121,317
[Ehangu]Mewn sefydliad neu o dan ofal (e.e. ysbyty, cartref preswyl, byddin ac ati)123212436165752409282
[Ehangu]Eiddo presenol yn anfforddiadwy6*15182418927660
[Ehangu]Eiddo presenol yn anaddas45156075120967216839327
[Ehangu]Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel)2112486084705195900541,038

Metadata

Teitl
Aelwydydd a ganfuwyd sy'n gymwys, yn ddigartref yn amodol ar ddyletswydd i helpu i sicrhau yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros golli'r cartref sefydlog diwethaf yn ôl y math o aelwyd (Adran 73)

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2019 25 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Oherwydd mân anghysondebau rhwng y ffigurau pennawd a swm y dadansoddiadau manwl ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn 2016-17, mae rhai o'u ffigurau wedi'u haddasu ychydig; Mae’r dadansoddiadau manwl wedi'u hailgalibradu i'r cyfansymiau pennawd er mwyn sicrhau cysondeb.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gael o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod.

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Ddigartref, tai