Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd a ganfuwyd mewn perygl o fod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros fod mewn perygl o fod yn ddigartref yn ôl math o aelwyd (Adran 66)
None
Ardal[Hidlwyd]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Aelwydydd(Esgynnol)[Hidlo]
-
[Lleihau]Aelwydydd 1
-
[Lleihau]Aelwydydd 2
-
Aelwydydd 3
[Lleihau]Rheswm[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rheswm 1
-
-
Rheswm 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cartrefi â phlant dibynnolCliciwch yma i ddidoliCartrefi â phlant dibynnol[Lleihau]Cartref un person, CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCartref un person, Cyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPob math arall o gartref
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPâr â phlant dibynnol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartref rhiant sengl â phlant dibynnol, Cyfanswm[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd gwryw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCartref un person, Ymgeisydd benyw
[Lleihau]Cyfanswm y cartrefi1,2213,4954,7162,9312,0524,9831,03810,737
Cyfanswm y cartrefi[Ehangu]Rhiant ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches903724654503578071291,398
[Ehangu]Perthynasau neu ffrindiau ddim yn fodlon neu ddim yn gallu cynnig lloches4518022539923763393951
[Lleihau]Perthynas â phartner wedi dod i ben, Cyfanswm18621642339225564511,254
Perthynas â phartner wedi dod i ben, CyfanswmPerthynas â phartner wedi dod i ben, Ddim yn dreisgar122913032799937833714
Perthynas â phartner wedi dod i ben, Treisgar93303396012618618543
[Lleihau]Trais ac aflonyddwch69399397211124234
Trais ac aflonyddwchTrais neu aflonyddwch sydd: â chymhelliad hiliol*******3
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd crefydd/crêd*******3
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd ailgyfeiriad rhyw (hunaniaeth rhyw)********
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd hunaniaeth/cyfeiriadedd rhywiol*******3
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd anabledd***3*3*6
Trais neu aflonyddwch sydd: oherwydd rheswm arall39093336910221216
[Lleihau]Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)Ôl-ddyledion morgeisi (ailfeddiannu neu golli cartref)33548748398748222
[Lleihau]Ôl-ddyledion, cyfanswm2196428613452796241561,644
Ôl-ddyledion, cyfanswmÔl-ddyledion rhent ar anheddau yn y sector cymdeithasol99357456168177345102900
Ôl-ddyledion ar anheddau yn y sector preifat12028540817710527954741
[Ehangu]Colli lle i fyw roedden nhw'n berchen arno ar y cyd neu'n ei rentu6121,1461,7587535281,2814023,441
[Ehangu]Pobl sy'n gadael carchar***18927216*216
[Ehangu]Mewn sefydliad neu ofal (ee ysbyty, cartref preswyl, y fyddin ac ati)36397290481419222
[Ehangu]Eiddo presenol yn anfforddiadwy39120159577813527318
[Ehangu]Eiddo presenol yn anaddas9616526112311423781582
[Ehangu]Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, wedi dychwelyd o dramor, yn cysgu ar y stryd neu mewn hostel)276390994514718252

Metadata

Teitl
Aelwydydd a ganfuwyd mewn perygl o fod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn. Y prif reswm dros fod mewn perygl o fod yn ddigartref yn ôl math o aelwyd (Adran 66)

Diweddariad diwethaf
25 Gorffennaf 2019 25 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am ddigartrefedd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ffurflen ystadegol blynyddol a gwblhawyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru. Cesglir y wybodaeth er mwyn darganfod y nifer a'r math o gartrefi a ddarparwyd gyda chymorth gan awdurdodau lleol yn ystod y cyfnod.

Defnyddir y data hwn gan Lywodraeth Cymru, asiantaethau digartrefedd a sefydliadau tai eraill, er mwyn helpu monitro’r tueddiadau yn y lefel gyffredinol o ddigartrefedd statudol ledled Cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo
Oherwydd mân anghysondebau rhwng y ffigurau pennawd a swm y dadansoddiadau manwl ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn 2016-17, mae rhai o'u ffigurau wedi'u haddasu ychydig; Mae’r dadansoddiadau manwl wedi'u hailgalibradu i'r cyfansymiau pennawd er mwyn sicrhau cysondeb.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Ar gael o 2015-16

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r holl ffigurau'n cael eu talgrynnu'n annibynnol i'r 3 agosaf i warchod unigolion rhag cael eu hadnabod

Ansawdd ystadegol
Mae yna nifer o ffactorau (gan gynnwys materion amseru, cofnodi deilliannau lluosog a systemau cofnodi awdurdodau lleol), wedi effeithio ar ansawdd a chywirdeb y data a gasglwyd ac a gyhoeddwyd ar ddigartref statudol ar gyfer 2015-16. Mae'r rhain yn bennaf oherwydd y newidiadau deddfwriaethol a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2015 a’r amser oedd ei angen ar ddarparwyr data yn yr awdurdodau lleol i weithredu effaith y newidiadau hyn yn llawn ac i addasu eu systemau a phrosesau mewnol yn unol â hynny. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 2.2 o'r datganiad ystadegol blynyddol cysylltiedig.

Er ein bod wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i wella ansawdd y data mae terfyn ar y gwelliannau y gellir eu gwneud yn ôl-weithredol i'r data 2015-16 ac mae rhai pryderon ynghylch ansawdd a chywirdeb y data yn parhau. Er bod yr ystadegau digartrefedd statudol ar gyfer y cyfnod cyn-Ebrill 2015 wedi’u dynodi'n Ystadegau Gwladol, o ystyried y pryderon ynghylch ansawdd y data, cytunwyd gydag Awdurdod Ystadegau y Deyrnas Unedig I ddad-ddynodi’r data dros dro. Felly, nid yw'r data 2015-16 ar wefan Ystadegau Cymru nac o fewn y datganiad sy'n cyd-fynd â hyn wedi’u dynode yn Ystadegau Gwladol.

Allweddeiriau
Tai, Digartrefedd