Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfanswm y stoc tai cymdeithasol yn ôl ardal awdurdod lleol a'r math o ddarparwr
None
[Lleihau]Llety[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Llety 1[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Llety 2[Hidlo]
-
Llety 3[Hidlo]
[Lleihau]Annedd[Hidlwyd]
-
Annedd 1[Hidlo]
Côd Ardal[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Darparwr[Hidlo]
-
[Lleihau]Darparwr 1
-
[Lleihau]Darparwr 2
-
Darparwr 3
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Awdurdodau Lleol[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
Cymru1,192,938852,1132,045,051
Ynys Môn35,3866,40641,792
Gwynedd38,62038,93877,558
Conwy23,24631,52254,768
Sir Ddinbych31,76719,00750,774
Sir y Fflint68,33721,97790,314
Wrecsam105,28816,818122,106
Powys49,59524,68274,277
Ceredigion13,62523,01436,639
Sir Benfro51,58719,86771,454
Sir Gaerfyrddin84,93726,015110,952
Abertawe125,25666,849192,105
Castell-nedd Port Talbot57,63354,201111,834
Pen-y-bont ar Ogwr6,63370,88677,519
Bro Morgannwg35,80121,80457,605
Caerdydd125,45097,362222,812
Rhondda Cynon Taf55,02886,925141,953
Merthyr Tudful26,98126,87053,851
Caerffili100,50230,368130,870
Blaenau Gwent39,41332,53571,948
Torfaen42,73647,78290,518
Sir Fynwy18,13428,72546,859
Casnewydd56,98359,560116,543

Metadata

Teitl
Cyfanswm stoc landlordiaid tai cymdeithasol

Diweddariad diwethaf
8 Awst 2019 8 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casgliad data am stoc a rhenti landlordiaid cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.tai@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy gyhoeddiadau blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru ar stoc a gedwir gan awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (RSLs) ar 31 Mawrth bob blwyddyn.

Mae'r stoc yn cynnwys:

• unedau y mae gan yr RSL gyfran ohonynt ac y mae'n codi rhent llawn arnynt (perchnogaeth lawn neu gyd-berchnogaeth);
• stoc barhaol a dros dro;
• stoc y codir rhenti cymdeithasol arni; a
• stoc y codir rhenti canolraddol arni a daliadaethau canolraddol (megis eiddo cyd-berchnogaeth).

Nid yw'n cynnwys:

• eiddo nad ydynt yn eiddo preswyl;
• anheddau a brydlesir er mwyn darparu cartref dros dro i bobl ddigartref;
• unrhyw anheddau a reolir fel asiantaeth gosodiadau cymdeithasol ar ran landlord cymdeithasol arall;
• anheddau cyd-berchnogaeth â grisiau llawn;

Mae eiddo buddsoddiad a stoc sy'n eiddo i'r RSLs y codir rhenti'r farchnad arnynt yn cael eu nodi ar wahân o 2012-13. Mae'r rhain yn cynnwys:

• eiddo lle mae'r landlord cymdeithasol wedi gwerthu'r lesddaliad trwy hawl i brynu, ond yn cadw'r rhydd-ddaliad; ac
• eiddo buddsoddiad lle mae rhan ecwiti yn eiddo i'r perchentywr hyd nes iddo werthu'r eiddo (er enghraifft, trwy'r opsiwn Cymorth Prynu), ond lle na chodir unrhyw rent.
credir bod nifer fach o'r eiddo sy'n perthyn i'r categori hwn wedi'u cynnwys mewn blynyddoedd blaenorol o dan benawdau eraill.

Roedd y data'n cael ei gasglu trwy gyhoeddiadau blynyddol WHO15 gan awdurdodau lleol a chyhoeddiadau blynyddol RSL1 gan RSLs hyd at 2008-09 ond, ers hynny, mae wedi'i gasglu trwy gasgliad data Stoc a Rhenti Landlordiaid Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Mae cyfran y stoc tai cymdeithasol a reolir gan RSLs wedi'i dylanwadu gan drosglwyddiadau gwirfoddol stoc awdurdod lleol ar raddfa fawr. I gael mwy o wybodaeth, gweler y Wybodaeth am Ansawdd yn y cyhoeddiad ystadegol perthnasol, trwy'r ddolen we.

O fewn anheddau annibynnol, mae'r mathau o lety yn cynnwys llety anghenion cyffredinol, llety gwarchod, llety â chymorth a thai gofal ychwanegol, ac mae data fel hyn ar gael yn ôl i 2008-09. Wrth gasglu data 2012-13, cafodd y data a oedd yn cael ei gasglu ar gyfer anheddau nad ydynt yn annibynnol ei ddadansoddi i'r un mathau o lety. Cyn hynny, roedd data ar anheddau nad ydynt yn annibynnol ond yn cael ei gasglu fel cyfanswm ar draws pob math o lety.

Bydd ffigurau stoc yn amrywio o'r amcangyfrifon stoc anheddau a gyhoeddir, sy'n rhagdybio bod tri gofod gwely mewn uned nad yw'n annibynnol yn gyfwerth ag un annedd.

Mae fflatiau deulawr yn cael eu categoreiddio fel fflatiau, ac mae byngalos yn cael eu categoreiddio fel tai.

Mae data ar gyfer RSLs sydd wedi cofrestru yn Lloegr ond sydd â stoc yng Nghymru wedi'i hepgor.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r wybodaeth a gyflwynir yma yn cael ei chasglu trwy ffurflenni blynyddol gan landlordiaid cymdeithasol Cymru (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) ar y stoc oedd ganddynt ar 31 Mawrth bob blwyddyn. Mae'r casgliad hefyd yn gofyn am y rhenti cyfartalog ar gyfer pob categori o stoc gan bob darparwr, wedi'i osod ar gyfer y flwyddyn ganlynol ar yr un dyddiad, sef 31 Mawrth. Gofynnir am y data gyda dadansoddiad rhwng anghenion cyffredinol, llety gwarchod, llety â chymorth a mathau eraill o lety gofal ychwanegol, gyda rhaniad i unedau nad ydynt yn annibynnol ac unedau annibynnol, a rhaniadau pellach o'r unedau annibynnol i ddata yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely ar gyfer tai (gan gynnwys byngalos) a fflatiau (gan gynnwys fflatiau deulawr). Mae mwy o wybodaeth am stoc a gedwir gan y sefydliadau hyn ond nad yw ar gael ar renti cymdeithasol yn cael ei chasglu hefyd. Mae niferoedd Cymru yn cael eu cyfrifo trwy gyfrifo'r stoc ar draws yr holl ddarparwyr, gyda'r cyfartaledd rhent yn cael ei gyfrifo trwy bwyso'r ffigurau rhent unigol gyda'r stoc ym mhob cell o'r data.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir data ar gyfer y stoc rhwng 2003-04 a 2014-15. Mae'r ffigurau ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn cynrychioli'r sefyllfa ar 31 Mawrth (h.y. Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol).

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Dim

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae data cyn y cyfnod diwethaf sydd wedi'i ddiwygio ers y cyhoeddiad diwethaf wedi'i nodi gydag (r).

Gan fod y data hwn yn rhan o gasgliadau data eraill, er enghraifft, cyfrifiadau eiddo sy'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru, mae'n bosibl y bydd y data yn amodol ar fân ddiwygiadau maes o law. Os bydd angen, er enghraifft, lle mae'r diwygiadau'n sylweddol, bydd y diwygiadau hyn yn cael eu cynnwys mewn cyhoeddiad data ffurfiol diwygiedig hefyd (gweler y dolenni gwe).

Ansawdd ystadegol
Gallwch weld y wybodaeth hon yn y cyhoeddiad ystadegol cysylltiedig trwy ddilyn y ddolen we a roddir.

Allweddeiriau
tai cymdeithasol; daliadaethau canolraddol; stoc; tai; fflatiau; ystafelloedd gwely; anghenion cyffredinol; llety gwarchod; llety â chymorth; llety gofal ychwanegol; landlordiaid cymdeithasol