Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 26. Tlodi pensiynwyr (LIC)
Siart cyfateb i'r tabl data
None
Dangosydd[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
BlwyddynNid yw amcangyfrifon ar gyfer cyfnodau sy\'n rhychwantu\'r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2021 yn cynnwys y data a gasglwyd yn ystod FYE 2021 mewn cyfrifiadau. Ar gyfer y ddau gyfnod diweddaraf a ddangosir, mae amcangyfrifon a gyfrifwyd gynt fel cyfartaleddau treigl 3 i 5 mlynedd yn seiliedig ar gyfartaleddau treigl 2 i 4 blynedd sy\'n hepgor data arolwg FYE 2021.[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliFYE 1995 i FYE 1997Cliciwch yma i ddidoliFYE 1996 i FYE 1998Cliciwch yma i ddidoliFYE 1997 i FYE 1999Cliciwch yma i ddidoliFYE 1998 i FYE 2000Cliciwch yma i ddidoliFYE 1999 i FYE 2001Cliciwch yma i ddidoliFYE 2000 i FYE 2002Cliciwch yma i ddidoliFYE 2001 i FYE 2003Cliciwch yma i ddidoliFYE 2002 i FYE 2004Cliciwch yma i ddidoliFYE 2003 i FYE 2005Cliciwch yma i ddidoliFYE 2004 i FYE 2006Cliciwch yma i ddidoliFYE 2005 i FYE 2007Cliciwch yma i ddidoliFYE 2006 i FYE 2008Cliciwch yma i ddidoliFYE 2007 i FYE 2009Cliciwch yma i ddidoliFYE 2008 i FYE 2010Cliciwch yma i ddidoliFYE 2009 i FYE 2011Cliciwch yma i ddidoliFYE 2010 i FYE 2012Cliciwch yma i ddidoliFYE 2011 i FYE 2013Cliciwch yma i ddidoliFYE 2012 i FYE 2014Cliciwch yma i ddidoliFYE 2013 i FYE 2015Cliciwch yma i ddidoliFYE 2014 i FYE 2016Cliciwch yma i ddidoliFYE 2015 i FYE 2017Cliciwch yma i ddidoliFYE 2016 i FYE 2018Cliciwch yma i ddidoliFYE 2017 i FYE 2019Cliciwch yma i ddidoliFYE 2018 i FYE 2020Cliciwch yma i ddidoliFYE 2019 i FYE 2021Cliciwch yma i ddidoliFYE 2020 i FYE 2022Cliciwch yma i ddidoliFYE 2021 i FYE 2023
Y Deyrnas Unedig838486868482807876757577777570676463646567697073737373
Cymru969897989493929187878691888679787979798080807983858078
Yr Alban939393909088868379757372717067626059606267717171697577
Gogledd Iwerddon.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys.Nid yw\'r eitem o ddata yn gymwys86888786868888878283838278717270737072
Lloegr818285858381797774737476777470666362626466696972727270
Gogledd-ddwyrain Lloegr102104106109110103999392868789918779736966697277787988938674
Gogledd-orllewin Lloegr909199989490878682828488857973717070727378808180797986
Swydd Efrog a'r Humber999910210310095908782818487898785807773747577798387898382
Dwyrain Canolbarth Lloegr868790909291928884828588898375676362677274726672748676
Gorllewin Canolbarth Lloegr879090888890908987878689919187797372758079828289909190
Dwyrain Lloegr706972706865626363615959646563585355545859626162606159
Llundain768081817979787980787775787370666563595860687073706260
De-ddwyrain Lloegr606061615959565653545758565350515151484952555657585956
De-orllewin Lloegr747883837977747165626266676562585656585955565760596363

Metadata

Teitl

Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2024 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

2025

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Nodyn 1: Mae amcangyfrifon FYE 2021 yn annibynadwy gan eu bod yn seiliedig ar ddata a gasglwyd yn ystod blwyddyn gyntaf pandemig y coronafeirws (COVID-19), pan wnaeth rheolau'r cyfyngiadau symud amharu'n ddifrifol ar y casglu data.

Nodyn 2: Roedd y casgliad o ddata yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben (FYE) 2022 drwy gyfweliadau ffôn yn hytrach na'r dull wyneb yn wyneb sefydledig a ddefnyddiwyd cyn pandemig y coronafeirws (COVID-19). Er ein bod wedi asesu ansawdd data FYE 2022 i fod yn ddigon cadarn i'w gyhoeddi, mae rhywfaint o ragfarn weddilliol o hyd yn sampl yr arolwg sy'n deillio o'r newid yn y modd arolygu. Mae rhagor o wybodaeth am ansawdd data ar gael yn adroddiad technegol yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n cyd-fynd â rhyddhau ystadegau FYE 2022.

Nodyn 3: Mae'r arolwg yn gofyn i'r ymatebwyr beth maent yn barnu yw eu tarddiad ethnig. Dosbarthwyd unigolion yn ôl grwp ethnig person cyswllt y cartref, sy'n golygu bod gwybodaeth am aelwydydd aml-ethnig yn cael ei golli. Nifer fach sy'n cael eu samplu o'r grwpiau lleiafrifoedd ethnig llai, ac am y rheswm hwn mae angen cyfuno rhai grwpiau lleiafrifoedd ethnig i un categori "Grwp Du, Asiaidd neu Ethnig Leiafrifol" a chyflwyno dadansoddiad fel cyfartaledd dros bum mlynedd. Mae'r categori Gwyn yn cynnwys Gwyn – Cymraeg/Saesneg/Albanaidd/Gogledd Iwerddon/Prydeinig ac unrhyw gefndir Gwyn arall gan gynnwys Sipsiwn a Theithwyr Gwyddelig.

Nodyn 4: Pobl anabl yw'r rhai sydd ag unrhyw gyflwr neu afiechyd corfforol neu feddyliol sydd wedi para, neu sy'n debyg o bara, am 12 mis neu fwy, ac sy'n cyfyngu ychydig neu gryn dipyn ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn unol â diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae'r ffordd o adnabod pobl ag anabledd wedi newid dros amser, ac nid oes modd cymharu data cyn 2012/13 â'r data presennol.

Nodyn 5: Mae rhai pensiynwyr yn byw fel cwpwl gyda phartner o oedran gweithio ac felly bydd oedran y pen cartref o dan 65 oed.

Nodyn 6: Mae'r categori Cwpwl sy'n Bensiynwyr yn cynnwys rhai oedolion oedran gweithio sy'n byw fel cwpwl gyda phartner o oedran pensiwn.

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.


Allweddeiriau

Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Incwm; Tlodi

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl bobl, plant, oedolion o oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU cyn ac ar ôl i gostau tai gael eu talu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data gan tim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol 3 blynedd. Mae'r ffigyrau yn ymdrin a Phrydain Fawr hyd at FYE 2001 i FYE 2004 a'r Deyrnas Unedig o FYE 2003 i FYE 2005.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ar gyfer cyhoeddiad FYE 2020, bu diwygiad methodolegol mân i’r gyfres data Cartrefi Islaw Ystadegau Incwm Cyfartalog gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i gasglu holl incwm o Gynhaliaeth Plant. O ganlyniad i hyn roedd mwy o incwm o gynhaliaeth plant yn cael ei gynnwys, gan gynyddu rhai incwm aelwydydd ychydig ac felly‘n tueddu lleihau’r cyfraddau incwm isel ar gyfer teuluoedd â phlant. Mae’r gyfres lawn (yn ôl i FYE 1995) wedi’i diwygio i sicrhau bod cymariaethau dros amser ar sail gyson ar draws y gyfres amser llawn. Yn nhermau effaith y diwygiadau, yn y mwyafrif o achosion mae’r canran o bobl mewn incwm isel heb newid ar ôl eu talgrynnu i’r pwynt canran agosaf.