Neidio i'r cynnwys

Dangosyddion datblygu cynaliadwy

Diben y dangosyddion yw dangos a thynnu sylw at y cynnydd a wnaed mewn perthynas â'r materion allweddol a'r meysydd blaenoriaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy, ac maent hefyd, ynghyd â thystiolaeth arall, yn helpu i nodi lle mae angen gweithredu.

Hysbysiad terfynu
Nid yw'r Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy bellach yn cael eu diweddaru. Mae Llywodraeth Cymru bellach yn monitro cynnydd tuag at nodau llesiant drwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol, ac mae adroddiad diweddaru blynyddol yn cael ei gyhoeddi ar Lesiant Cymru. Mae'r dangosyddion cenedlaethol hefyd yn dangos cynnydd yng Nghymru yn erbyn rhai o nodau datblygu cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 2. Cyfiawnder cymdeithasol - Y boblogaeth sydd ar aelwydydd â’u hincwm yn gymharol isel (PDd) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 5. Lles - Iechyd corfforol a meddwl (PDd) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 6. Allyriadau nwyon ty gwydr - Allyriadau nwyon ty gwydr (DAG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 7a. Gwastraff – Gwastraff yn ôl sector (DAG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 7b. Gwastraff - Gwastraff yn ôl dull rheoli (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 8. Gwastraff aelwydydd (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 9a. Symudedd - Nifer y teithiau am bob unigolyn bob blwyddyn gan ddefnyddio eu prif ddull (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 9b. Symudedd- Canran y bobl sy'n teithio i'r gwaith gan ddefnyddio eu prif ddull (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 10a. Cadwraeth bioamrywiaeth - Poblogaeth adar gwylltion (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 11. Effeithiau ecolegol llygredd aer - Arwynebedd cynefinoedd sensitif sy’n mynd yn uwch na’r llwythi critigol ar gyfer asidedd ac ewtroffigedd (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 12. Ansawdd aer - Diwrnodau pan fo llygredd aer yn ganolig neu’n uwch (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 14. Ansawdd pridd - Stoc carbon mewn priddoedd (AMG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 15. Rheoli adnoddau dŵr yn gynaliadwy - Canran y parthau adnoddau dŵr sy’n bodloni gofynion am targed uchdwr (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 17. Effeithlonrwydd adnoddau - Cymhareb y gollyngiadau carbon deuocsid i Werth Ychwanegol Crynswth yn ôl prisiau cyfredol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 18. Trydan o ffynonellau adnewyddadwy - Canran y trydan sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy (ECON) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 20. Poblogaeth 16-64 oed sydd ar fudd-daliadau allweddol (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 21. Tai - Effeithlonrwydd ynni cyfartalog - cyfraddiad Gweithdrefn Asesu Safonol (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 22. Hygyrchedd - Canran yr aelwydydd sy'n cymryd 15 munud neu lai i gyrraedd cyfleusterau lleol ar droed neu ar drafnidiaeth gyhoeddus (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 23a. Trosedd meddiangar difrifol a gofnodwyd gan yr heddlu (CG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 23b. Troseddau yn y cartref yng Nghymru yn ôl Arolwg Troseddu Prydain (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 24a. Addysg - Canran y disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2 sy'n llwyddo i gyrraedd y dangosydd pynciau craidd (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 24b. Addysg - Canran yr oedolion 19-21 oed sydd wedi cymhwyso i lefel 2 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 25. Tlodi plant (LIC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 26. Tlodi pensiynwyr (LIC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 28. Cyfranogiad cymunedol gweithredol - Canran y bobl sy’n gwirfoddoli, yn ffurfiol neu’n anffurfiol (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 29. Y Gymraeg- Canran yr asesiadau Cyfnodau Allweddol 1, 2 a 4 Cyfnod Sylfaen (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canran yr oedolion o oedran gweithio sydd wedi cymhwyso i lefel 4 neu uwch yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 1. Cynnyrch economaidd - Gwerth Ychwanegol Crynswth, Gwerth Ychwanegol Crynswth (£ y pen) a Gwerth Ychwanegol Crynswth (DU=100) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 16. Cyflogaeth - Canran y bobl 16-64 oed oedd mewn gwaith (ECON) Ystadegau Gwladol

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru 19a. Infant Mortality rate - Office for National Statistics (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 19b. Life expectancy at birth - Office for National Statistics (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 27. Workless Households - Office for National Statistics (dolen Allanol)