Skip to content

Dangosyddion datblygu cynaliadwy

Diben y dangosyddion yw dangos a thynnu sylw at y cynnydd a wnaed mewn perthynas â'r materion allweddol a'r meysydd blaenoriaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy, ac maent hefyd, ynghyd â thystiolaeth arall, yn helpu i nodi lle mae angen gweithredu.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 2. Cyfiawnder cymdeithasol - Y boblogaeth sydd ar aelwydydd â’u hincwm yn gymharol isel (PDd) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 3. Tueddiadau yn y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn ôl rhywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth (PDd) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 4. Ôl troed ecolegol - Ôl troed ecolegol byd-eang Cymru (PDd) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 6. Allyriadau nwyon ty gwydr - Allyriadau nwyon ty gwydr (DAG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 7a. Gwastraff – Gwastraff yn ôl sector (DAG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 7b. Gwastraff - Gwastraff yn ôl dull rheoli (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 8. Gwastraff aelwydydd (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 9a. Symudedd - Nifer y teithiau am bob unigolyn bob blwyddyn gan ddefnyddio eu prif ddull (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 9b. Symudedd- Canran y bobl sy'n teithio i'r gwaith gan ddefnyddio eu prif ddull (DAG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 10a. Cadwraeth bioamrywiaeth - Poblogaeth adar gwylltion (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 10b. Cadwraeth bioamrywiaeth - Poblogaeth adar gwylltion (AMG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 11. Effeithiau ecolegol llygredd aer - Arwynebedd cynefinoedd sensitif sy’n mynd yn uwch na’r llwythi critigol ar gyfer asidedd ac ewtroffigedd (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 12. Ansawdd aer - Diwrnodau pan fo llygredd aer yn ganolig neu’n uwch (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 13. Ansawdd afonydd - Canran y rhannau o afonydd sydd o ansawdd biolegol neu cemegol da (AMG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 14. Ansawdd pridd - Stoc carbon mewn priddoedd (AMG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 15. Rheoli adnoddau dŵr yn gynaliadwy - Canran y parthau adnoddau dŵr sy’n bodloni gofynion am targed uchdwr (AMG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 17. Effeithlonrwydd adnoddau - Cymhareb y gollyngiadau carbon deuocsid i Werth Ychwanegol Crynswth yn ôl prisiau cyfredol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 18. Trydan o ffynonellau adnewyddadwy - Canran y trydan sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy (ECON) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 21. Tai - Effeithlonrwydd ynni cyfartalog - cyfraddiad Gweithdrefn Asesu Safonol (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 22. Hygyrchedd - Canran yr aelwydydd sy'n cymryd 15 munud neu lai i gyrraedd cyfleusterau lleol ar droed neu ar drafnidiaeth gyhoeddus (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 23a. Trosedd meddiangar difrifol a gofnodwyd gan yr heddlu (CG)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 23b. Troseddau yn y cartref yng Nghymru yn ôl Arolwg Troseddu Prydain (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 24a. Addysg - Canran y disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2 sy'n llwyddo i gyrraedd y dangosydd pynciau craidd (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 24b. Addysg - Canran yr oedolion 19-21 oed sydd wedi cymhwyso i lefel 2 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 25. Tlodi plant (LIC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 26. Tlodi pensiynwyr (LIC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 28. Cyfranogiad cymunedol gweithredol - Canran y bobl sy’n gwirfoddoli, yn ffurfiol neu’n anffurfiol (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 29. Y Gymraeg- Canran yr asesiadau Cyfnodau Allweddol 1, 2 a 4 Cyfnod Sylfaen (LlC) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 5. Lles - Iechyd corfforol a meddwl (PDd) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 20. Poblogaeth 16-64 oed sydd ar fudd-daliadau allweddol (CG) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 1. Cynnyrch economaidd - Gwerth Ychwanegol Crynswth, Gwerth Ychwanegol Crynswth (£ y pen) a Gwerth Ychwanegol Crynswth (DU=100) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canran yr oedolion o oedran gweithio sydd wedi cymhwyso i lefel 4 neu uwch yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData 16. Cyflogaeth - Canran y bobl 16-64 oed oedd mewn gwaith (ECON) Ystadegau Gwladol

Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru 19a. Infant Mortality rate - Office for National Statistics (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 19b. Life expectancy at birth - Office for National Statistics (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru 27. Workless Households - Office for National Statistics (dolen Allanol)