Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol 20. Poblogaeth 16-64 oed sydd ar fudd-daliadau allweddol (CG)
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Grwp ClientNod teipoleg y Grwpiau Ystadegol yw cyflwyno pob person yn ôl eu prif resymau dros hawlio budd-dal. Unwaith yn unig y mae pob cleient yn cael ei ddosbarthu.[Hidlwyd]
-
Grwp Client 1[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
DyddiadMae cyfartaleddau blynyddol neu ddata chwarterol yn berthnasol i un adeg benodol, y dyddiad cyfeirio, ac maent yn rhoi cipolwg ar hawliadau ar y pryd. Y dyddiad cyfeirio yw diwrnod diwethaf y mis yn y cyfnod dan sylw. Ni chaiff data ei addasu fesul tymor felly dylid cymharu o un flwyddyn i\'r llall.[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliChwe 2015Cliciwch yma i ddidoliMai 2015Cliciwch yma i ddidoliAwst 2015Cliciwch yma i ddidoliTach 2015Cliciwch yma i ddidoliChwe 2016Cliciwch yma i ddidoliMai 2016Cliciwch yma i ddidoliAwst 2016Cliciwch yma i ddidoliTach 2016
[Lleihau]Prydain Fawr9.79.49.29.09.08.78.68.4
Prydain Fawr[Lleihau]Lloegr9.39.08.88.68.68.48.38.1
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr13.312.912.812.712.612.111.811.6
Gogledd-orllewin Lloegr11.611.210.910.610.610.410.310.1
Swydd Efrog a'r Humber11.010.610.410.210.210.09.79.5
Dwyrain Canolbarth Lloegr9.18.88.78.58.68.48.38.1
Gorllewin Canolbarth Lloegr10.710.410.29.99.99.79.69.4
Dwyrain Lloegr7.57.37.27.07.16.96.86.6
Llundain8.98.68.48.18.07.77.57.3
De-ddwyrain Lloegr6.86.66.56.46.46.26.26.1
De-orllewin Lloegr8.27.97.77.67.77.57.47.3
[Lleihau]CymruCymru12.812.412.111.811.811.611.411.3
[Lleihau]Yr AlbanYr Alban11.611.211.010.710.810.610.510.3

Metadata

Teitl

Hawlwyr budd-daliadau yn ôl gwlad ym Mhrydain Fawr/rhanbarth yn Lloegr a grwp ystadegol

Diweddariad diwethaf

Mai 2017 Mai 2017

Diweddariad nesaf

Nid yw’n cael ei ddiweddaru mwyach

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau Prydain Fawr

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi ciplun chwarterol o hawlwyr budd-daliadau ar adegau penodol ac maent wedi'u seilio ar 100% o hawlwyr felly nid oes ynddi unrhyw wallau samplu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data ar gyfer nifer y bobl rhwng 16 a 64 oed sy'n hawlio un neu ragor o fudd-daliadau allweddol yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r cyfuniad o fudd-daliadau maent yn eu hawlio.

Nod teipoleg y Grwp Ystadegol yw dangos pob unigolyn yn ôl y prif resymau pam mae'n hawlio budd-dal. Dosberthir pob cleient unwaith yn unig. Mae budd-daliadau wedi'u trefnu'n hierarchaidd a dyroddir hawlwyr i'r budd-dal uchaf maent yn ei gael. Felly byddai person sy'n unig riant ac yn cael Budd-dal Analluogrwydd yn cael ei ddosbarthu o dan fudd-daliadau analluogrwydd.
Am y rheswm hwn ni fydd y grwp 'unig riant', er enghraifft, yn cynnwys yr holl unig rieni sy'n hawlio Cymhorthdal Incwm. Bydd rhai'n cael eu cynnwys yn y grwp budd-daliadau analluogrwydd yn lle hynny.
Nid yw'r data wedi'u haddasu'n dymhorol felly dylid gwneud unrhyw gymariaethau rhwng y naill flwyddyn a'r llall.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2016

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r data wedi'u talgrynnu i'r 10 agosaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Er bod yr Adran Gwaith a Phensiynau'n cyflawni gwaith sicrhau ansawdd helaeth ar y data crai a'r tablau ystadegol cyn eu cyhoeddi, o dro i dro bydd gwall yn llithro drwodd. Yn yr achosion prin pan geir gwall, rydym yn ymchwilio'n drwyadl i sut y digwyddodd ac yn cryfhau ein prosesau lle bo angen. Caiff unrhyw ystadegau gwallus eu dileu a'u diwygio cyn gynted ag sy'n bosibl. Cymerir gofal mawr i sicrhau y caiff yr holl ddefnyddwyr wybod a'u bod yn llwyr ymwybodol o'r gwall ac o unrhyw oblygiadau. I gael mwy o wybodaeth gweler Datganiad Polisi'r Adran Gwaith a Phensiynau ar Ddiwygiadau:
http://research.dwp.gov.uk/asd/policy/DWP_Revisions_Policy_final.pdf

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) bellach yn cyhoeddi hawlwyr budd-daliadau oedran gweithio gan grwp cleientiaid. Mae'r datganiad DWP llawn ar gael ar https://www.nomisweb.co.uk/articles/1048.aspx. Rydym wrthi'n nodi ffynhonnell briodol newydd ar gyfer y data hwn.

Ansawdd ystadegol

Mae anawsterau'n bodoli yng ngallu data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau i ganfod llifoedd hawliadau hyd byr. Mae'r achosion hyd byr hyn yn effeithio ar y nifer sy'n dechrau hawliad newydd neu'n diweddu hawliad am fudd-dal gan gyfeirio at gyfnod amser penodol. Ar hyn o bryd adroddir ar lifoedd ar gyfer Budd-dal Profedigaeth/Budd-dal Gwraig Weddw (sgan 6 wythnosol), Budd-dal Analluogrwydd/Lwfans Anabledd Difrifol (sgan 6 wythnosol), Cymhorthdal Incwm (sgan wythnosol), Credyd Pensiwn (sgan wythnosol), Pensiwn y Wladwriaeth (sgan 6 wythnosol) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (sgan pythefnosol). Ni fydd hawliadau sy'n dechrau ac yn gorffen rhwng dau ddyddiad olynol codi data yn cael eu cofnodi. O'r blaen ar gyfer y data sampl 5%, oherwydd bod bwlch o 3 mis rhwng adegau codi data, cafodd rhai hawliadau a barodd rhwng un diwrnod a bron tri mis eu methu, ac felly mae defnyddio data'r Astudiaeth Arhydol Gwaith a Phensiynau yn cynnig cryn dipyn o welliant yn hyn o beth.

Allweddeiriau

Budd-daliadau