Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran yr oedolion o oedran gweithio sydd wedi cymhwyso i lefel 4 neu uwch yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol
Siart cyfateb i'r tabl data
None
OedWorking age adults include 1. males and females aged 18-64 (as referred to in this release) and 2. males aged 18-64 and females aged 18-59 (as referred to in previous releases).<br />        [Hidlwyd]
CymhwysterLefel y cymhwyster uchaf a ddelir. O\’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). O 2022 mae\'r cwestiynau, wedi\’u seilio\’n flaenorol ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC), wedi\'u diweddaru i adlewyrchu\'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). Mae rhagor o fanylion ynghylch hyn i\’w gweld yn Gwybodaeth am Ansawdd y datganiad ystadegol.[Hidlwyd]
Rhyw[Hidlo]
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
BlwyddynAr gyfer y blynyddoedd wedi\’u labelu 2001 i 2003 yn y set ddata hon, y gwir gyfnodau yr ymdrinnir â hwy yw\’r 12 mis o fis Mawrth yn y flwyddyn a nodir i fis Chwefror yn y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 i 28 Chwefror 2002). Ers 2004, mae\'r data blynyddol wedi cael eu cynhyrchu fel data blynyddol treigl, sy\'n cael eu diweddaru bob tri mis. Mae\'r cyfartaleddau blynyddol treigl yn dilyn y calendr ac mae\'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a ddangosir yma yn ymdrin â\'r cyfnod 1 Ionawr 2004 i 31 Rhagfyr 2004. Nodwch felly bod y cyfnod olaf a ddangosir ar yr hen sail Mawrth i Chwefror, a\’r cyfnod cyntaf ar y sail newydd, yn gorgyffwrdd gan ddau fis.                    <br />          <br />          <br />          <br />          <br />          <br />          <br />          <br />          <br />          <br />          <br />          For years labelled 2001 to 2003 in this dataset, the actual periods covered are the 12 months running from March in the year given to February in the following year (e.g. 2001 = 1 March 2001 to 28 February 2002). From 2001 onwards the Annual Local Labour Force Survey, which contained a fourfold boost to the Welsh sample, has been used. Since 2004, the annual data have been produced on a rolling annual basis, updated every three months. The rolling annual averages are on a calendar basis with the first rolling annual average presented here covering the period 1 January 2004 to 31 December 2004. Note therefore that there is a two-month overlap between the last period presented on the former March to February basis, and the first period on the new basis. <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        <br />        [Hidlo]
Gollwng meysydd rhes fan hynCliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2005Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2006Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2007Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2008Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2009Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2010Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2011Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2012Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2013Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2014Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2015Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2016Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2017Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2018Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2019Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2020Mae amcangyfrifon ar gyfer 2020 a 2021 a gyhoeddwyd o’r blaen wedi cael eu hadolygu yn sgil ail-bwysoli’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2021Mae amcangyfrifon ar gyfer 2020 a 2021 a gyhoeddwyd o’r blaen wedi cael eu hadolygu yn sgil ail-bwysoli’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.Cliciwch yma i ddidoliDiwedd blwyddyn 31 Rhagfyr 2022Ni ellir cymharu amcangyfrifon ar gyfer 2022 â blynyddoedd blaenorol o ganlyniad i newidiadau i’r cwestiynau am gymwysterau yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.
Measure1 Cyfanswm200.4209.5215.0219.8221.5224.6228.0233.8236.5242.0246.8251.0256.3261.7261.0265.8267.9269.3270.8279.5277.4290.1

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Cyflwynir data ar gyfer oedolion o oedran gweithio h.y. ar sail 1. dynion a menywod 18-64 a 2. dynion 18-64 a menywod 18-59, fel y nodwyd mewn datganiadau cynharach (cyn data 2015) - yn ôl eu hoedran ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Dylid nodi bod data ar gyfer oedolion o oedran gweithio, ar sail dynion a menywod 18-64 oed, ond ar gael o 2008 ymlaen.

Cyswllt: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru


Casgliad data a dull cyfrifo

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth/Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae’r data a ddangosir wedi’u seilio ar ganlyniadau’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer 2004 ymlaen, ac o Arolwg blynyddol Llafurlu Lleol Cymru ar gyfer 2001-2003; mae’r ddau’n arolygon o aelwydydd a gyflawnir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

O 2001 ymlaen, roedd data’r Arolwg blynyddol o’r Llafurlu Lleol a gasglwyd yng Nghymru wedi’u seilio ar sampl oedd cryn dipyn yn fwy.

Mae’r arolwg yn gofyn i’r ymatebwyr am y cymwysterau sydd ganddynt, ac o’r wybodaeth hon cyfrifir y cymhwyster uchaf sydd gan yr ymatebydd. Caiff y cymwysterau uchaf eu grwpio i lefelau’r. Rhoddir ffigurau ar gyfer y rheiny sydd wedi cael cymwysterau ar lefel benodol o leiaf, a chymwysterau hyd at a chan gynnwys lefel benodol.

O’r blaen dangoswyd data fel cyfwerthedd NVQ. O fis Medi 2004 ymlaen, ehangwyd y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC) a rhannwyd y lefelau blaenorol 4 a 5 i lefelau manylach (4-8). Dangosir data yn awr yn unol â’r dosbarthiad hwn.

Does dim modd cymharu'r ystadegau a gyflwynir yma ar gyfer 2022 gyda'r blynyddoedd blaenorol oherwydd y newidiadau i’r cwestiynau am gymwysterau yn yr Arolwg Llafurlu/Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. Mae'r cwestiynau, wedi’u seilio’n flaenorol ar y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol (FfCC), wedi'u diweddaru i adlewyrchu'r Fframwaith Cymwysterau Rheoleiddiedig (RQF). Mae rhagor o fanylion ynghylch hyn i’w gweld yn Gwybodaeth am Ansawdd y datganiad ystadegol.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Ar gyfer blynyddoedd a labelir 2001 tan 2003 yn y set ddata hon, y cyfnodau gwirioneddol a gwmpesir yw'r 12 mis rhwng mis Mawrth y flwyddyn gyntaf a mis Chwefror y flwyddyn ganlynol (e.e. 2001 = 1 Mawrth 2001 tan 28 Chwefror 2002).

Ers 2004, mae data blynyddol o'r Arolwg o'r Gweithlu wedi'i gynhyrchu ar dreigl blynyddol, a'i ddiweddaru bob tri mis. Mae'r cyfartaleddau blynyddol treigl ar sail galendr, gyda'r cyfartaledd blynyddol treigl cyntaf a gyflwynir yma yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ionawr 2004 a 31 Rhagfyr 2004.

Felly, noder bod yna orgyffwrdd o ddau fis rhwng y cyfnod diwethaf a gyflwynwyd ar yr hen sail Mawrth tan Chwefror, a'r cyfnod cyntaf ar y sail newydd.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae’r ystadegau’n cael eu defnyddio o fewn Llywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn lefelau cymwysterau. Mae’r datganiad yma yn cynnwys data ar gyfer un o’r dangosyddion cenedlaethol (8 - Y ganran o’r oedolion â chymwysterau ar y gwahanol lefelau yn y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol) a dwy garreg filltir genedlaethol gysylltiedig.
Mae’r ystadegau hyn, ynghyd â’r dangosydd cenedlaethol a’r cerrig milltir cenedlaethol wedi’u cynnwys yn benodol yn Cymru gryfach, decach a gwyrddach: cynllun cyflogadwyedd a sgiliau.


Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae canrannau wedi'u talgrynnu i un lle degol.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ers y cyhoeddiad blaenorol, mae data’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth hyd at 2020 wedi’u hailbwysoli, ac mae’r ciwb StatsCymru hwn wedi’i ddiweddaru gyda’r data newydd hyn. Mae’r data wedi’i ailbwysoli wedi gwneud newid bach i ddata 2020 a 2021.

Teitl

Lefelau'r cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl grwp oedran a rhyw

Diweddariad diwethaf

Ebrill 2023 Ebrill 2023

Diweddariad nesaf

Ebrill 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n seiliedig ar amcangyfrifon sampl ac felly'n amodol ar wahanol raddau o amrywioldeb h.y. mae gwerth go iawn unrhyw fesuriad yn deillio o amrywiaeth y gwerth a amcangyfrifir. Mae'r ystod neu'r amrywioldeb hwn yn cynyddu wrth i'r manylion yn y data gynyddu; er enghraifft, mae data awdurdod lleol yn amodol ar fwy o amrywioldeb na data rhanbarthol.

Allweddeiriau

Cymwysterau