Skip to content

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a gwerth trafodiadau preswyl
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gwerth y trafodiad[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Gwerth y trafodiad 1
-
Gwerth y trafodiad 2
[Lleihau]Cyfnod amser[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]Cyfanswm preswylCliciwch yma i ddidoliCyfanswm preswyl[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm amhreswyl [Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwerth rhent amhreswyl (cyfanswm)
Cliciwch yma i ddidoliHyd at a gan gynnwys £180,000Cliciwch yma i ddidoliPreswyl £180,001 i £250,000Cliciwch yma i ddidoliPreswyl £250,001 i 400,000Cliciwch yma i ddidoliPreswyl £400,001 i £750,000Cliciwch yma i ddidoliPreswyl £750,001 i £1.5mCliciwch yma i ddidoliPreswyl dros £1.5m
[Lleihau]2018-1928.021.851.939.77.71.1150.273.010.5223.2
2018-19[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2018-197.15.011.07.70.9*31.915.42.647.4
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2018-197.06.014.612.12.2*41.917.73.059.6
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2018-197.56.215.512.02.70.744.619.62.164.2
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2018-196.44.610.98.01.9*31.820.32.852.1
[Lleihau]2019-20 (hyd yn hyn)24.520.649.239.18.31.2142.954.210.5197.2
2019-20 (hyd yn hyn)[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2019-207.05.413.18.91.70.336.313.94.650.1
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2019-207.76.615.213.32.5*45.617.02.062.6
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2019-207.66.917.013.33.1*48.219.92.768.2
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2019-20 (hyd yn hyn)2.31.74.03.61.0*12.83.41.116.2

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, gwerth y trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf
21 Chwefror 2020 21 Chwefror 2020

Diweddariad nesaf
20 Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 17 Chwefror 2020.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- y math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- gwerth y trafodiad: gwerthoedd wedi’u dosbarthu i'r bandiau gwahanol y codir gwahanol gyfraddau ar eu cyfer
- mesur: nifer y trafodiadau, treth yn ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad dod i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Noder oherwydd bod y bandiau gwerth yn wahanol ar gyfer trafodiadau preswyl ac amhreswyl ac felly nad oes dadansoddiad band dichonol ar gyfer y cyfanswm o’r ddau.

Sylwer hefyd, pan ganiateir les amhreswyl newydd, gall fod elfen brynu ac elfen rent ynddi. Mae'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac ni chânt eu cynnwys yn y cyfansymiau amhreswyl neu’r cyfansymiau cyflawn (sy'n adlewyrchu'r elfennau prynu yn unig).


Casgliad data a dull cyfrifo
Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi
Misol

Cyfnodau data dan sylw
Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad."

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Trafodiadau Tir; Treth

Enw
WRAx0003