Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Traffig ffyrdd yn ôl awdurdod lleol a dosbarthiad ffyrdd
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dosbarthiad ffyrdd[Hidlo]
-
[Lleihau]Dosbarthiad ffyrdd 1
-
[Lleihau]Dosbarthiad ffyrdd 2
-
Dosbarthiad ffyrdd 3
[Lleihau]Aqdurdod lleol[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Aqdurdod lleol 1
-
-
Aqdurdod lleol 2
[Lleihau]Yr holl ffyrddCliciwch yma i ddidoliYr holl ffyrdd
[Lleihau]Pob prif fforddCliciwch yma i ddidoliPob prif ffordd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffordd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTraffordd[Lleihau]Ffordd SirolCliciwch yma i ddidoliFfordd Sirol[Lleihau]CefnfforddCliciwch yma i ddidoliCefnffordd
Cliciwch yma i ddidoliFfordd Sirol DrefolCliciwch yma i ddidoliFfordd Sirol WledigCliciwch yma i ddidoliCefnffordd DrefolCliciwch yma i ddidoliCefnffordd Wledig
[Lleihau]Cymru2.772.605.498.090.816.787.5919.449.9529.39
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru.0.381.601.980.252.873.125.101.957.05
Gogledd CymruYnys Môn.0.000.210.220.000.210.220.430.210.65
Gwynedd.0.040.410.450.000.620.631.080.311.38
Conwy.0.100.120.220.110.610.720.940.331.27
Sir Ddinbych.0.060.260.33.0.360.360.680.250.94
Sir y Fflint.0.100.410.510.100.680.781.280.481.77
Wrecsam.0.080.180.260.040.380.420.680.371.05
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru.0.601.542.150.152.432.585.722.978.70
Canolbarth a De-orllewin CymruPowys.0.010.220.230.020.810.831.060.551.61
Ceredigion.0.000.150.150.030.250.280.440.330.77
Sir Benfro.0.020.240.260.030.380.410.670.471.14
Sir Gaerfyrddin0.090.110.380.490.040.770.811.390.672.06
Abertawe0.380.310.300.62...1.000.711.71
Castell-nedd Port Talbot0.520.150.250.400.030.210.251.170.241.40
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru2.771.612.353.960.411.481.898.625.0213.64
De-ddwyrain CymruPen-y-bont ar Ogwr0.480.160.310.48...0.950.451.41
Bro Morgannwg0.140.110.250.36...0.510.551.05
Caerdydd0.560.550.380.930.070.160.231.711.293.00
Rhondda Cynon Taf0.320.250.480.730.230.210.431.480.672.15
Merthyr Tudful.0.040.030.070.020.220.250.310.100.41
Caerffili.0.170.370.54.0.040.040.570.571.15
Blaenau Gwent.0.070.120.190.020.070.080.270.140.41
Tor-faen.0.090.080.170.050.100.150.320.320.64
Sir Fynwy0.340.010.140.150.030.590.611.110.381.48
Casnewydd0.930.160.190.350.000.100.101.390.561.95

Metadata

Teitl
Traffig ffyrdd yn ôl awdurdod lleol a dosbarthiad ffyrdd, Cymru.

Diweddariad diwethaf
21 Awst 2019 21 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Traffig ar Sail Data â Gesglir â Llaw, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at lefelau traffig ar y ffyrdd yng Nghymru. Mae amcangyfrifon traffig ar y ffyrdd ar gyfer Cymru yn cael eu paratoi gan yr Adran Drafnidiaeth ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar y cyfrifiadau traffig â llaw sy'n cael eu cynnal wrth ochr y ffordd ledled Cymru yn ystod y flwyddyn. Mae'r cyfrifiadau wrth ochr y ffordd hyn yn cael eu cyfuno â data cyfrifiadau traffig awtomatig a hydoedd ffyrdd i gynhyrchu amcangyfrifon traffig cyffredinol.

Mae'r amcangyfrifon traffig ar gyfer pob prif ffordd yn seiliedig ar gyfrifiad o bob ffordd o'r fath, ond mae amcangyfrifon ar gyfer is-ffyrdd yn cael eu cynhyrchu drwy gyfrifo cyfraddau tyfu o sampl penodol o fannau ar y rhwydwaith is-ffyrdd. Mae rhagor o fanylion ynglyn â'r fethodoleg ar gael gan yr Adran Drafnidiaeth yn o ddolen isod:
https://www.gov.uk/government/publications/road-traffic-speeds-and-congestion-statistics-guidance
.
Mae pob ffordd ag arwyneb yn cael ei chynnwys yn yr amcangyfrifon. Y categorïau yw:
Prif ffyrdd:
Traffyrdd. Ffyrdd deuol wedi'u cynllunio ar gyfer traffig cyflym, lle mae mynediad wedi'i gyfyngu i gerbydau modur, a nifer cymharol isel o fannau ar gyfer ymuno neu ymadael. Yr unig draffordd yng Nghymru yw'r M4.
Cefnffyrdd categori A. Rhan o'r rhwydwaith ffyrdd strategol sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gweithredu ar ei rhan
Ffyrdd gwledig categori A. Pob ffordd categori A arall.

Mae amcangyfrifon ar gyfer ffyrdd A ar gael gydag is-gategorïau ar gyfer ffyrdd trefol a gwledig ar StatsCymru. Ffyrdd trefol yw'r ffyrdd hynny o fewn ffiniau ardaloedd â phoblogaeth o 10,000 neu'n uwch, a ffyrdd gwledig yw'r holl brif ffyrdd eraill nad ydynt yn draffyrdd.

Is-ffyrdd:
Ffyrdd B. Ffyrdd â'r nod o gysylltu ardaloedd gwahanol, a mynd â thraffig rhwng ffyrdd A a ffyrdd llai ar y rhwydwaith.

Ffyrdd dosbarthiadol heb rif. Ffyrdd llai â'r nod o gysylltu ffyrdd diddosbarth â ffyrdd A a B, sydd yn aml yn cysylltu ystad tai neu bentref â gweddill y rhwydwaith. Maent yn debyg i 'is-ffyrdd' ar fap Arolwg Ordnans, ac weithiau cyfeirir atynt yn answyddogol fel ffyrdd C.
Ffyrdd diddosbarth. Ffyrdd lleol ar gyfer traffig lleol. Mae mwyafrif helaeth ffyrdd yn y categori hwn.

Mae’r dadansoddiad yn ôl math o gerbyd yn seiliedig ar arsylwi ochr ffordd ble y caiff y cerbydau eu dosbarthu yn unol â’u
hymddangosiad cyffredinol. Y mathau o gerbydau a nodir yw: 1) Beiciau pedlau: I gynnwys pob beic heb fodur, 2) Beiciau modur: cerbydau dwy olwyn, gan gynnwys mopeds, cerbyd sgwter a chyfuniadau beiciau modur, 3) Ceir a thacsis: I gynnwys ceir estynedig, pob fan ysgafn sydd â ffenestr y tu ôl i sedd y gyrrwr, cerbydau i deithwyr gyda 9 sedd neu lai, cerbydau 3 olwyn, cerbydau modur i gleifion, Land Rovers, Range Rovers a Jeeps. Mae ceir sy’n tynnu carafanau neu drelars yn cael eu cyfrif fel un cerbyd, 4) Bysiau a coetsys: I gynnwys pob cerbyd gwasanaethau cyhoeddus a bysiau gwaith ar wahân i gerbydau sydd â llai na 10 o seddau, 5) Faniau ysgafn: Pob cerbyd nwyddau hyd at 3,500kg o bwysau gros. Mae hyn yn cynnwys pob fan ar ffurf car a’r rhai sydd â’r capasiti nesaf o ran cludo, megis faniau cludo. Mae ambiwlans, faniau cludo llai, cerbydau cludo llaeth a cherbydau a reolir gan gerddwr yn cael eu cynnwys hefyd. Mae rhan fwyaf y grwp hwn yn faniau cludo nwyddau o ryw fath, 6) Cerbydau nwyddau: Pob cerbyd nwyddau dros 3,500kg pwysau gros. I gynnwys tractorau (heb drelar), rholwyr ffordd, faniau bocs a faniau mawr tebyg. Mae uned tractor modur dwy echel heb drelar wedi eu cynnwys hefyd, 7) Pob cerbyd modur: Pob cerbyd ar wahân i feiciau pedalau.
Mae lefelau traffig yn cael eu mesur gan ddefnyddio cilomedrau cerbyd (VKM), sy'n cael eu cyfrifo drwy luosi cyfartaledd blynyddol y llif bob dydd â hyd y darn o ffordd o dan sylw. Er enghraifft, byddai un cerbyd yn teithio un cilomedr bob dydd am flwyddyn yn hafal i 365 VKM y flwyddyn. Yn y cyhoeddiad hwn cyflwynir amcangyfrifon mewn biliynau o gilometrau cerbyd (bvk).


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff amcangyfrifon traffig Cymru eu paratoi gan yr Adran Drafnidiaeth ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar y cyfrifon traffig ffordd blynyddol ar ochr y ffordd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod y flwyddyn. Caiff y cyfrifon hyn ar ochr y ffordd eu cyfuno gyda’r data cyfrif traffig awtomatig a hyd y ffyrdd i gynhyrchu’r amcangyfrifon traffig cyffredinol.Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data wedi'u talgrynnu i ddau le degol. Ar gyfer cofnodion lle nad oes data defnyddir "*".

Ansawdd ystadegol
Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio o fewn Llywodraeth Cymru i lunio a monitro polisïau, ac maent hefyd yn cael eu defnyddio i roi gwybodaeth i adrannau llywodraethol eraill, busnesau, y cyfryngau a'r cyhoedd. Nid oes unrhyw ffynonellau data cynhwysfawr eraill i alluogi cynhyrchu ystadegau traffig ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr. Dyma rai o'r ffyrdd penodol mae'r data'n cael eu defnyddio:
1. Mae dangosyddion Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Cymru yn cynnwys y data hyn ar lif traffig. Mae'r dangosyddion hyn yn mesur y newid i lifoedd traffig ar gyfer Cymru yn ei chyfanrwydd ac ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol unigol.
2. Bydd y data hyn hefyd yn cael eu defnyddio'n rhan o'r cyfrifiadau i ateb unrhyw geisiadau am wybodaeth am y gyfradd anafusion ar gyfer lefelau traffig ar rannau gwahanol o ffyrdd.
3. Mae gwybodaeth am allyriadau CO2 cenedlaethol a lleol sy'n gysylltiedig â thraffig yn defnyddio'r amcangyfrifon hyn o lifoedd traffig.

Cywirdeb
Mae’r amcangyfrifon o draffig ar y ffyrdd yn seiliedig ar ganlyniadau llawer o gyfrifiadau â llaw 12 awr sy'n cael eu cynnal bob blwyddyn, sy'n cael eu grosio i amcangyfrifon o gyfartaledd blynyddol llifoedd bob dydd gan ddefnyddio ffactorau ehangu sy'n seiliedig ar ddata o gyfrifiadau traffig awtomatig ar ffyrdd tebyg. Mae angen y cyfartaleddau hyn er mwyn ystyried traffig ar adegau tawel, ar y penwythnos ac yn yr haf a'r gaeaf (pan fydd cyfrifiadau arbennig yn unig yn cael eu cynnal) wrth asesu'r traffig ar bob safle. Mae'r Adran Drafnidiaeth bellach yn rhannu'r mathau o ffyrdd yn 22 grwp (dim ond saith a fu yn flaenorol). Mae hyn yn gwneud cymharu lleoliadau cyfrifiadau â llaw a lleoliadau cyfrifiadau awtomatig yn haws. Roedd y grwpiau hyn yn seiliedig ar ddadansoddiadau manwl o ganlyniadau o holl safleoedd y cyfrifiadau awtomatig unigol, ac maent yn ystyried grwpiau rhanbarthol, categorïau ffyrdd (h.y. dosbarthiad trefol/gwledig a chategori'r ffordd), a lefelau llif y traffig.Dolenni'r we
Lefelau traffig ar y ffyrdd, cyhoeddiad ystadegol: https://llyw.cymru/traffig-ffyrdd

Allweddeiriau
Trafnidiaeth dosbarthiad ffyrdd awdurdod lleol